S19

Przebudowa Drogi Krajowej nr 19 do parametrów drogi ekspresowej (S19) na terenie województwa mazowieckiego

 

I. Planowana trasa w kontekście krajowym i międzynarodowymUkład docelowy sieci autostrad i dróg ekspresowych w PolscePlanowana droga ekspresowa S19 na terenie województwa mazowieckiego jest częścią układu docelowego sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce.
Docelową długość sieci autostrad i dróg ekspresowych w Rzeczypospolitej Polskiej określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 maja 2004r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. Nr 128, poz. 1134 z 2004r., z późn. zm.). Sieć autostrad i dróg ekspresowych w Rzeczypospolitej Polskiej będzie posiadała długość około 7.300 km, w tym około 2.000 km autostrad.
Przebieg trasy S19 na terenie Polski

Układ docelowy sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce określa załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. 2009 nr 187 poz. 1446).


Przebieg trasy S19 wg w/w rozporządzenia jest następujący: (Grodno) granica państwa - Kuźnica - Sokółka - Korycin - Knyszyn - Dobrzyniewo Duże - Choroszcz - Siemiatycze - Lublin - Nisko - Rzeszów - Barwinek - granica państwa (Preszów).

Planowana droga S19 posiada długość około 570 km i przebiega przez następujące województwa:

-  podlaskie
-  mazowieckie
-  lubelskie
-  podkarpackie

 

 • relojes rolex replicas precios
 •  

   

 • rolex prix pas cher
 •  

   

 • luxury replicas rolex
 •  

   

  Trasa w kontekście międzynarodowymPlanowana droga ekspresowa S19 łącząc przejście graniczne ze Słowacją w Barwinku i przejście graniczne z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej stanowi ważny korytarz transportowy o znaczeniu europejskim, łączący Słowację z krajami nadbałtyckimi.

  Cel rozbudowy drogi krajowej Dostosowanie drogi krajowej nr 19 do parametrów drogi ekspresowej wyeliminuje liczne niebezpieczne punkty zagrożeń w ruchu oraz znacznie skróci czas podróży pomiędzy odległymi celami.
  Planowana droga ekspresowa S19 połączy trzy najważniejsze aglomeracje we wschodniej Polsce: białostocką, lubelską oraz rzeszowską jak również znacznie usprawni ruch lokalny.

  II. Planowana trasa w kontekście wojewódzkim
  Planowana droga ekspresowa S19 na terenie województwa mazowieckiego ma być realizowana w ramach przedsięwzięcia:

   

  III. Czym jest droga ekspresowaDefinicjaDroga ekspresowa według Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) to droga publiczna:

  • o ograniczonej dostępności
  • przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych
  • wyposażona w jedną lub dwie jezdnie
  • posiadająca wielopoziomowe skrzyżowania z przecinającymi ją innymi drogami transpor-tu lądowego i wodnego, z dopuszczeniem wyjątkowo jednopoziomowych skrzyżowań z drogami publicznymi

  Ogólne parametry techniczne

  Według Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie wa-runków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

  • Droga ekspresowa powinna mieć powiązania z drogami głównymi (wyjątkowo drogami zbiorczymi) i drogami wyższych klas
  • Odstępy między węzłami poza terenem zabudowy nie powinny być mniejsze niż 5 km, a na terenie zabudowy w granicach lub sąsiedztwie dużego oraz średniego miasta nie mniejsze niż 3 km. W wy-jątkowych sytuacjach, jeżeli potrzeby funkcjonalno-ruchowe takie odstępy uzasadniają, dopuszcza się pojedyncze odstępy między węzłami nie mniejsze niż 3 km poza terenem zabudowy i 1,5 km na terenie zabudowy.
  • Ronda na drodze ekspresowej są dopuszczone tylko na jej końcach
  • Stosowanie zjazdów na drodze ekspresowej jest zabronione
  • Prędkość projektowa drogi ekspresowej powinna wynosić 120 (tylko dwujezdniowe), 100 lub 80 km/h poza terenem zabudowy oraz 80, 70 lub 60 (tylko obszar silnie zurbanizowany) km/h na obszarze zabudowy
  • Szerokość pasa awaryjnego powinna wynosić 2,5 m
  • Pochylenie podłużne drogi ekspresowej może wynosić maksymalnie 8%


  IV. Źródła ilustracji

  Przebieg S19 na terenie Polski: Katarzyna Łowicka na podstawie danych GDDKiA

  Nike Shoes Factory Outlet