S12

Rozbudowa Drogi Krajowej nr 12 do parametrów drogi ekspresowej (S12) na terenie województwa mazowieckiego

I. Planowana trasa w kontekście krajowym i międzynarodowym Układ docelowy sieci autostrad i dróg ekspresowych w PolscePlanowana droga ekspresowa S12 na terenie województwa mazowieckiego jest częścią układu docelowego sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce.

Docelową długość sieci autostrad i dróg ekspresowych w Rzeczypospolitej Polskiej określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 maja 2004r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. Nr 128, poz. 1134 z 2004r., z późn. zm.). Sieć autostrad i dróg ekspresowych w Rzeczypospolitej Polskiej będzie posiadała długość około 7.300 km, w tym około 2.000 km autostrad.

Przebieg trasy S12 na terenie PolskiUkład docelowy sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce określa załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. 2009 nr 187 poz. 1446).

 

Przebieg trasy S12 wg w/w rozporządzenia jest następujący: A1 (Piotrków Trybunalski) - Sulejów - Radom - Puławy - Kurów - Lublin - Piaski - Chełm - Dorohusk - granica państwa (Kijów)


Planowana droga S12 posiada długość około 315 km i przebiega przez następujące województwa:
• łódzkie
• mazowieckie
• lubelskie

Wholesale Nike Shoes

 

 

 

Trasa w kontekście międzynarodowym

Końcowy odcinek trasy S12 od Lublina do granicy z Ukrainą będzie fragmentem trasy europejskiej łącznikowej E373 (biegnącej przez wschodnią Polskę i północną Ukrainę, o łącznej długości około 616 km, z tego 94 km w Polsce, 522 km na Ukrainie).

Cel rozbudowy drogi krajowej Dostosowanie drogi krajowej nr 12 do parametrów drogi ekspresowej wyeliminuje liczne niebezpieczne punkty zagrożeń w ruchu oraz znacznie skróci czas podróży pomiędzy odległymi celami.
Planowana droga ekspresowa S12 usprawni połączenia międzyregionalne i międzynarodowe pomiędzy centralną Polską, Lublinem i przejściem granicznym z Ukrainą w Dorohusku, jak również znacznie usprawni ruch lokalny.

II. Planowana trasa w kontekście wojewódzkim

Planowana droga ekspresowa S12 na terenie województwa mazowieckiego ma być realizowana w ramach przedsięwzięcia:


III. Czym jest droga ekspresowa

DefinicjaDroga ekspresowa według Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) to droga publiczna:

 • o ograniczonej dostępności
 • przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych
 • wyposażona w jedną lub dwie jezdnie
 • posiadająca wielopoziomowe skrzyżowania z przecinającymi ją innymi drogami transpor-tu lądowego i wodnego, z dopuszczeniem wyjątkowo jednopoziomowych skrzyżowań z drogami publicznymi

Ogólne parametry techniczneWedług Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

 • Droga ekspresowa powinna mieć powiązania z drogami głównymi (wyjątkowo drogami zbiorczymi) i drogami wyższych klas
 • Odstępy między węzłami poza terenem zabudowy nie powinny być mniejsze niż 5 km, a na terenie zabudowy w granicach lub sąsiedztwie dużego oraz średniego miasta nie mniejsze niż 3 km. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli potrzeby funkcjonalno-ruchowe takie odstępy uzasadniają, dopuszcza się pojedyncze odstępy między węzłami nie mniejsze niż 3 km poza terenem zabudowy i 1,5 km na terenie zabudowy.
 • Ronda na drodze ekspresowej są dopuszczone tylko na jej końcach
 • Stosowanie zjazdów na drodze ekspresowej jest zabronione
 • Prędkość projektowa drogi ekspresowej powinna wynosić 120 (tylko dwujezdniowe), 100 lub 80 km/h poza terenem zabudowy oraz 80, 70 lub 60 (tylko obszar silnie zurbanizowany) km/h na obszarze zabudowy
 • Szerokość pasa awaryjnego powinna wynosić 2,5 m
 • Pochylenie podłużne drogi ekspresowej może wynosić maksymalnie 8% przy prędkości 60 km/h

IV. Źródła ilustracjiPrzebieg S12 na terenie Polski: Katarzyna Łowicka na podstawie danych GDDKiA