S17

Rozbudowa Drogi Krajowej nr 17 do parametrów drogi ekspresowej (S17) na terenie województwa mazowieckiego

I. Planowana trasa w kontekście krajowym i międzynarodowym

Układ docelowy sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce

Planowana droga ekspresowa S17 na terenie województwa mazowieckiego jest częścią układu docelowego sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce.
Docelową długość sieci autostrad i dróg ekspresowych w Rzeczypospolitej Polskiej określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 maja 2004r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. Nr 128, poz. 1134 z 2004r.z późn. zm.). Sieć autostrad i dróg ekspresowych w Rzeczypospolitej Polskiej będzie posiadała długość około 7.300 km, w tym około 2.000 km autostrad.

Przebieg trasy S17 na terenie Polski

Układ docelowy sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce określa załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. 2009 nr 187 poz. 1446).

 

Przebieg trasy S17 wg w/w rozporządzenia jest następujący: S8 (Warszawa) - Zakręt - Kurów ...* Piaski - Zamość - Hrebenne - granica państwa (Lwów)

* Przerwa w ciągłości przebiegu drogi

 

Planowana droga S17 posiada długość około 295 km i przebiega przez następujące województwa:

- mazowieckie
- lubelskie

 

 

 

 • replique montre
 • Trasa w kontekście międzynarodowymPlanowana droga ekspresowa S17 stanowi polską część trasy europejskiej łącznikowej E372 (biegnącej przez południowo-wschodnią Polskę i zachodnią Ukrainę, o łącznej długości 367 km).

  Na terenie Polski planowana droga ekspresowa S17 przebiega w kierunku południowo-wschodnim przez województwa mazowieckie oraz lubelskie. Droga ta łączy aglomeracją warszawską oraz lubelską z jednym z najczęściej wykorzystywanych polsko-ukraińskich przejść granicznych w Hrebennem. Droga krajowa nr 17 na odcinkach stanowiących obwodnicę Garwolina, Piask i Hrebennego posiada już status drogi ekspresowej S17.

  Cel rozbudowy drogi krajowej

  Dostosowanie drogi krajowej nr 17 do parametrów drogi ekspresowej wyeliminuje liczne niebezpieczne punkty zagrożeń w ruchu oraz znacznie skróci czas podróży pomiędzy odległymi celami.
  Planowana droga ekspresowa S17 połączy aglomeracją warszawską oraz lubelską z jednym z najczęściej wykorzystywanych polsko-ukraińskich przejść granicznych w Hrebennem.

  II. Planowana trasa w kontekście wojewódzkim

  Planowana droga ekspresowa S17 na terenie województwa mazowieckiego składa się z następujących inwestycji (odcinków):

   

   

   

   

  III. Czym jest droga ekspresowa

  DefinicjaDroga ekspresowa według Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) to droga publiczna:

  • russische horloges te koop
  • o ograniczonej dostępności
  • przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych
  • wyposażona w jedną lub dwie jezdnie
  • posiadająca wielopoziomowe skrzyżowania z przecinającymi ją innymi drogami transportu lądowego i wodnego, z dopuszczeniem wyjątkowo jednopoziomowych skrzyżowań z drogami publicznymi

  Ogólne parametry techniczneWedług Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

  • Droga ekspresowa powinna mieć powiązania z drogami głównymi (wyjątkowo drogami zbiorczymi) i drogami wyższych klas
  • Odstępy między węzłami poza terenem zabudowy nie powinny być mniejsze niż 5 km, a na terenie zabudowy w granicach lub sąsiedztwie dużego oraz średniego miasta nie mniejsze niż 3 km. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli potrzeby funkcjonalno-ruchowe takie odstępy uzasadniają, dopuszcza się pojedyncze odstępy między węzłami nie mniejsze niż 3 km poza terenem zabudowy i 1,5 km na terenie zabudowy.
  • Ronda na drodze ekspresowej są dopuszczone tylko na jej końcach
  • Stosowanie zjazdów na drodze ekspresowej jest zabronione
  • Prędkość projektowa drogi ekspresowej powinna wynosić 120 (tylko dwujezdniowe), 100 lub 80 km/h poza terenem zabudowy oraz 80, 70 lub 60 (tylko obszar silnie zurbanizowany) km/h na obszarze zabudowy
  • Szerokość pasa awaryjnego powinna wynosić 2,5 m
  • Pochylenie podłużne drogi ekspresowej może wynosić maksymalnie 8% przy prędkości 60 km/h

  IV. Źródła ilustracjiS17 na tle mapy Polski: Katarzyna Łowicka na podstawie danych GDDKiA

  adidas shoes factory outlet