S8

Rozbudowa Drogi Krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej (S8) na terenie województwa mazowieckiego

I. Planowana trasa w kontekście krajowym i międzynarodowym

Układ docelowy sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce

Planowana droga ekspresowa S8 na terenie województwa mazowieckiego jest częścią układu docelowego sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce.
Docelową długość sieci autostrad i dróg ekspresowych w Rzeczypospolitej Polskiej określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 maja 2004r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. Nr 128, poz. 1134 z 2004r.z późn. zm.). Sieć autostrad i dróg ekspresowych w Rzeczypospolitej Polskiej będzie posiadała długość około 7.300 km, w tym około 2.000 km autostrad.

Przebieg trasy S8 na terenie Polski

Układ docelowy sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce określa załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. 2009 nr 187 poz. 1446).

 

Przebieg trasy S8 wg w/w rozporządzenia jest następujący: Wrocław (Psie Pole) - Kępno - Sieradz - A1 (Łódź) ...* A1 (Piotrków Trybunalski) - Rawa Mazowiecka -Warszawa - Ostrów Mazowiecka - Zambrów - Choroszcz (S19).
* Przerwa w ciągłości przebiegu drogi

 

Planowana droga S8 posiada długość około 557 i przebiega przez następujące województwa:
- podlaskie
- mazowieckie
- łódzkie
- wielkopolskie
- dolnośląskie

 

Trasa w kontekście międzynarodowym
Planowana droga ekspresowa S8 stanowi polską część trasy europejskiej E 67, łączącej Europę Środkową ze Skandynawią.

Trasa E67 ma długość 1673 km i przebiega przez następujące państwa: Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechy

 

 

Cel rozbudowy drogi krajowej

Celem rozbudowy drogi krajowej nr 8 jest poprawa warunków ruchu i stanu bezpieczeństwa na jednej z najważniejszych dróg w kraju oraz włączenie jej do sieci krajowych dróg ekspresowych o istotnym znaczeniu również w połączeniach międzynarodowych. Droga ma zasadnicze znaczenie dla połączeń międzyregionalnych, pełni istotną funkcję turystyczną oraz rolę ważnej arterii dla przewozów towarowych.
Budowa szeregu obwodnic, skrzyżowań bezkolizyjnych, obiektów mostowych i wiaduktów, połączona z siecią równoległych dróg dojazdowych, umożliwi szybki i bezpieczny dojazd z Mazowsza na Podlasie oraz do Wrocławia, jak również znacznie usprawni ruch lokalny.
Dostosowanie drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej wyeliminuje liczne niebezpieczne punkty zagrożeń w ruchu oraz znacznie skróci czas podróży pomiędzy odległymi celami.

II. Planowana trasa w kontekście wojewódzkim

Planowana droga ekspresowa S8 na terenie województwa mazowieckiego składa się z następujących inwestycji (odcinków):


III. Czym jest droga ekspresowa

DefinicjaDroga ekspresowa według Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) to droga publiczna:

 • o ograniczonej dostępności
 • przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych
 • wyposażona w jedną lub dwie jezdnie
 • posiadająca wielopoziomowe skrzyżowania z przecinającymi ją innymi drogami transpor-tu lądowego i wodnego, z dopuszczeniem wyjątkowo jednopoziomowych skrzyżowań z drogami publicznymi

Ogólne parametry techniczneWedług Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie:

 • Droga ekspresowa powinna mieć powiązania z drogami głównymi (wyjątkowo drogami zbiorczymi) i drogami wyższych klas
 • Odstępy między węzłami poza terenem zabudowy nie powinny być mniejsze niż 5 km, a na terenie zabudowy w granicach lub sąsiedztwie dużego oraz średniego miasta nie mniejsze niż 3 km. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli potrzeby funkcjonalno-ruchowe ta-kie odstępy uzasadniają, dopuszcza się pojedyncze odstępy między węzłami nie mniej-sze niż 3 km poza terenem zabudowy i 1,5 km na terenie zabudowy.
 • Ronda na drodze ekspresowej są dopuszczone tylko na jej końcach
 • Stosowanie zjazdów na drodze ekspresowej jest zabronione
 • Prędkość projektowa drogi ekspresowej powinna wynosić 120 (tylko dwujezdniowe), 100 lub 80 km/h poza terenem zabudowy oraz 80, 70 lub 60 (tylko obszar silnie zurbanizowa-ny) km/h na obszarze zabudowy
 • Szerokość pasa awaryjnego powinna wynosić 2,5 m
 • Pochylenie podłużne drogi ekspresowej może wynosić maksymalnie 8% przy prędkości 60 km/h

IV. Źródła ilustracji

Przebieg S8 na terenie Polski: Katarzyna Łowicka na podstawie danych GDDKiA
Przebieg E67 na terenie Europy: Macia11