S2 Puławska-Lotnisko-Marynarska_S79

Budowa drogi ekspresowej S2 (POW) na odcinku od węzła „Lotnisko" do węzła „Puławska" wraz z budową drogi ekspresowej S79 (N-S) na odcinku od węzła „Lotnisko" do węzła „Marynarska"

Przebieg dróg został zaznaczony na prezentowanej wyżej mapie w Google Maps. Osie dróg oraz lokalizacja punktów charakterystycznych zostały naniesione w oparciu o mapę orientacyjną inwestycji o małej dokładności. W związku z tym powyższy rysunek prosimy traktować jedynie jako dane orientacyjne.

                                                 

I. Podstawowe informacje o inwestycji

> Kategoria inwestycji: w budowie

> Zamawiający / Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

> Stan przygotowania i realizacji na dzień 21.01.2013 r.

Etap zrealizowany:

 • 29.12.2005r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji dla S79 na odcinku od węzła „Lotnisko" do węzła „Marynarska"
 • 25.04.2006r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi S2 na odcinku od węzła „Lotnisko" do węzła „Puławska"
 • Zlecono opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, projektu budowlanego, projektu wykonawczego, materiałów przetargowych. Projektant: Biuro DHV POLSKA Sp. z o.o.
 • 26.10.2006r. złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • 30.05.2008r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (18.08.2008r. ostateczna)
 • 20.06.2008r. złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
 • 11.09.2008r. odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę
 • 11.10.2008r. ogłoszono przetarg ograniczony na wykonanie robót budowlanych
  • Etap II/1: Droga Ekspresowa S-79 na odcinku od węzła Lotnisko do węzła Marynarska
  • Etap II/2: Droga Ekspresowa S-2 na odcinku węzeł Lotnisko - węzeł Puławska
 • 31.10.2008r. wydano decyzję o pozwoleniu na budowę
 • 15.01.2009r. rozpoczęto roboty przygotowawcze (odhumusowanie i wycinka drzew)
 • 28.02.2009r zakończono podstawowe roboty przygotowawcze (odhumusowanie i wycinka drzew)
 • 07.04.2009r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zarządzanie kontraktem: Etap II/1 i Etap II/2, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie w ramach projektu unijnego
 • 23.07.2009r. wybrano ofertę najkorzystniejszą na nadzór - Konsorcjum firm: Zakład Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy Sp. z o.o. , (Partner Konsorcjum): SENER Sp. z o.o. , SENER Ingeneria y Sistemas S.A., (Partner Konsorcjum): ECM Group Polska Sp. z o.o.
 • 10.08.2009r. podpisano Kontrakt na wykonanie robót budowlanych. Wartość Kontraktu Wykonawcy: 1 122 961 289,10 PLN brutto
 • 09.09.2009r. rozpoczęto roboty budowlane
 • 20.10.2009r. ponownie wybrano ofertę najkorzystniejszą na nadzór - Konsorcjum firm (Lider konsorcjum:) TPF PLANEGE - Cosultores de Engenharia e Gestao S.A., (Partner konsorcjum:) E&L Architects Sp. z o.o.
 • 12.01.2010r. podpisano umowę na nadzór i zarządzanie kontraktem. Wartość Kontraktu wynosi 27 937 210,82 PLN brutto. Czas realizacji usług: 40 miesięcy (wraz z okresem gwarancyjnym)
 • 01.02.2010 r. rozpoczęto nadzór i zarządzanie kontraktem

Etap w realizacji

 • Wykonawca robót budowlanych: konsorcjum: TEERAG-ASDAG POLSKA Sp. z o.o./ TEERAG-ASDAG Aktiengesellschaft, Wiedeń / Intop Tarnobrzeg Sp. z o.o.
 • Nadzór i zarządzanie kontraktem: Konsorcjum firm: (LIDER konsorcjum): TPF PLANEGE - Consultores de Engenharia e Gestao S.A. (Partner konsorcjum): E&L Architects Sp. z o. o. (obecnie TPF Sp. z o.o.)

Przewidywane lata realizacji projektu: 2009 - 2013 (w tym realizacja robót III kw. 2009r. - II kw. 2012r.)

Inwestycja jest ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 w Załączniku nr 1 - Lista zadań inwestycyjnych, których realizacja rozpocznie się do 2013 r. (patrz Załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dn. 25.01.2011r.)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 • Numer projektu: POIS.06.01.00-00-027/09-00
 • Wartość całkowita projektu: 4 307 086 860 PLN
 • Wartość kwalifikowana projektu: 2 755 976 205 PLN

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych: Miasto Stołeczne Warszawa - miasto na prawach powiatu (dzielnice: Włochy, Ursynów), powiat pruszkowski (gmina Raszyn)

Mapa orientacyjna inwestycji (ok. 22 MB)

Długość: 9,6 kmII. Opis inwestycji

Przebieg drogiBudowany odcinek drogi ekspresowej S2 (od km 466+684 do km 470+600) będzie się zaczynać w węźle „Lotnisko" położonym w rejonie Warszawy - Krasnowoli i Dawid, a kończyć się będzie za węzłem „Puławska", tzn. za skrzyżowaniem z ul. Puławską (istniejącą drogą krajową nr 79 Warszawa - Sandomierz - Kraków) w rejonie Warszawy-Grabówka.
Budowany odcinek drogi ekspresowej S79 (od km 0+470 do km 5+230) o długości ok 4,8 km, przebiega wzdłuż linii kolei radomskiej i zaczyna się w węźle „Lotnisko", a kończy się w węźle „Marynarska", zlokalizowanym na przecięciu S79 z drogą krajową nr 7 Gdańsk - Kraków (czyli z ulicami Sasanki i Marynarską) w Warszawie - Zbarżu. Na odcinku drogi S79 objętym przedsięwzięciem zaprojektowano pośredni węzeł drogowy „MPL Okęcie", położony między węzłami „Lotnisko" i „Marynarska" na przecięciu z projektowaną drogą dojazdową do głównego dworca Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie, zwanego Terminalem I.

Droga ekspresowa S2 na odcinku między węzłami „Puławska" i „Lotnisko" będzie utworzona przy wykorzystaniu środkowej części zarezerwowanego w planach zagospodarowana przestrzennego, korytarza drogowego zwanego "Południową Obwodnicą Warszawy" (POW).
Droga ekspresowa S79 na odcinku między węzłami „Lotnisko" i „Marynarska", będzie utworzona przy wykorzystaniu południowego odcinka korytarza rezerwowanego w planach przestrzennych Warszawy na średnicową trasę drogową zwaną trasą „N-S".

Podstawowe parametry techniczne

 • Klasa techniczna drogi: S droga ekspresowa
 • Prędkość projektowa: 80 km/ h
 • Liczba jezdni :2
 • Szerokości jezdni głównych: 2 x 10,50 m (dwie jezdnie rozdzielone, o 3 pasach ruchu po 3,5 m w każdym kierunku ruchu)
 • Szerokość pasa dzielącego: 4m
 • Szerokość pasa awaryjnego: 2 x 2,5 m
 • Szerokość dróg lokalnych: 6m
 • Szerokość dróg dojazdowych: 3,5 m
 • Kategoria ruchu: KR6
 • Obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś
 • Skrajnia pionowa: 4,70 m
 • Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających: od 100m do 115 m dla trasy S2 (POW) oraz od 80m do 150m dla trasy S79 (N-S) (za wyjątkiem obszarów węzłów)

Węzły drogowe

 • węzeł „Lotnisko"
 • węzeł „Puławska"
 • węzeł „Marynarska"
 • węzeł „MPL Okęcie"

Obiekty inżynierskie

 • 5 mosty
 • 5 tuneli drogowych / kolejowych
 • 2 wiadukty w ciągu drogi głównej
 • 11 wiaduktów w ciągu łącznic
 • 9 wiaduktów nad lub pod drogą / koleją
 • 1 kładka dla pieszych
 • 1 podziemne przejście dla pieszych

Dostępność do drogi i obsługa terenów sąsiadującychRuch drogowy na drogach S2 i S79 oraz w węzłach będzie całkowicie bezkolizyjny.
Dostęp do dróg ekspresowych będzie możliwy tylko w węzłach. Na przecięciach z poprzecznymi drogami i na skrzyżowaniach z liniami kolejowymi powstaną liczne tunele lub wiadukty zapewniające bezkolizyjność ruchu drogowego i kolejowego.
W zakres przedsięwzięcia włączono gruntowną modernizację układu dróg lokalnych obsługujących dojazdy do przylegających terenów, w tym przebudowę ul. Wirażowej oraz przedłużenie ul. Poleczki do ul. Wirażowej związane z budową wiaduktu drogowego nad koleją radomską. Nowe odcinki ulic Wirażowa i Poleczki będą posiadać dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu każda, a skrzyżowania na nich będą wyposażone w sygnalizację świetlną. Z węzła „MPL Okęcie" możliwy będzie zjazd i wjazd na nową ulicę Wirażową, dzięki czemu lotniczy dworzec towarowy „Terminal Cargo" zlokalizowany przy tej ulicy otrzyma wygodne połączenie z drogą ekspresową S79.

III. Etapowanie realizacji inwestycji

Przedsięwzięcie "Budowa Drogi Ekspresowej S-2 - odcinek Konotopa - Puławska wraz z budową łącznika z MPL Okęcie i ul. Marynarską (S-79) w Warszawie" podzielono na dwa etapy:
etap I, w tym:

 • podetap 1 - wiadukt w ciągu ul. Poleczki wraz z dojazdami
 • podetap 2 - ul. Wirażowa

etap II, w tym:

 • podetap 1 - trasa N-S od węzła „Lotnisko" do węzła „Marynarska"
 • podetap 2 - trasa POW od węzła „Lotnisko" do węzła „Puławska"

IV. Ochrona środowiska przed negatywnym oddziaływaniem planowanej drogi

Urządzenia ochrony środowiska Zgodnie z zaleceniami „Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dróg ekspresowych nr S2 i S79, odcinek Puławska - Marynarska", w projekcie budowlanym drogi zostaną wprowadzone następujące urządzenia ochrony środowiska: Panerai Luminor Marina 1950 3 Days Replica

 • ekrany akustyczne chroniące zabudowę mieszkaniową w Grabówku, Imielinie, Ludwinowie, Krasnowoli, Wyczółkach i Zbarżu
 • obustronne pasy izolacyjne z drzew i krzewów, chroniące otoczenie przez drogowymi zanieczyszczeniami powietrza, roślin i gleb
 • rowy trawiaste, zbiorniki i separatory, oczyszczające wody spływające z drogi przed odprowadzeniem do odbiorników zewnętrznych
 • bezkolizyjne przejście dla zwierząt, umożliwiające swobodny ruch dzikich zwierząt w poprzek drogi
 • obustronne wygrodzenie drogi, zapobiegające próbom przekroczenia drogi przez zwierzęta i ludzi

Z uwagi na prognozowane wysokie uciążliwości drogi dla otoczenia wszystkie te urządzenia ochronne powinny być wybudowane od razu jeszcze przed przekazaniem drogi do ruchu. Wyjątkiem jest zabudowa rozproszona w rejonie węzła „Lotnisko", dla której proponuje się zastosowanie po wykonaniu analizy porealizacyjnej indywidualnych środków ochrony przeciwhałasowej, np. w formie ogrodzeń przeciwhałasowych, wałów ochronnych albo zieleni izolacyjnej. Na etapie analizy porealizacyjnej dopuszcza się również wyburzenie budynków mieszkalnych za odszkodowaniem po wyrażeniu na to zgody przez właściciela.

Zieleń projektowanaProjektowane osłony izolacyjne z drzew i krzewów powinny być urządzone tak, aby mogły spełniać jednocześnie funkcje przyrodnicze i krajobrazowe oraz funkcje izolacji przed hałasem drogowym i przed przenikaniem szkodliwych składników spalin drogowych na tereny okolicznych gruntów rolnych i zabudowy mieszkaniowej. Ponadto na niektórych odcinkach powinny dodatkowo pełnić rolę osłony przeciwdziałającej nawiewaniu śniegu na drogę ekspresową albo osłony łagodzącej wpływ podmuchów wiatru na tor jazdy pojazdów.

V. Realizacja robót (wykonanie rzeczowe)
Szczegółowe informacje na temat zaawansowania robót budowlanych prezentowane są na stronie internetowej projektu, aktualizowanej przez Biuro Inżyniera Kontraktu