S2 Konotopa - Lotnisko

Budowa drogi ekspresowej S-2 (POW) na odcinku od węzła „Konotopa" do węzła „Lotnisko"

rolex daytona replica
replica handbags uk
audemars piguet rubens barrichello replica

 

Przebieg drogi został zaznaczony na prezentowanej wyżej mapie w Google Maps. Oś drogi oraz lokalizacja punktów charakterystycznych została naniesiona w oparciu o mapę orientacyjną inwestycji o małej dokładności. W związku z tym powyższy rysunek prosimy traktować jedynie jako dane orientacyjne.

                                                 

I. Podstawowe informacje o inwestycji

> Kategoria inwestycji: w budowie

> Zamawiający / Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

> Stan przygotowania i realizacji na dzień 21.01.2013 r.

Etap zrealizowany:

 • Zlecono opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji, materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (tzw. decyzji środowiskowej), projektu budowlanego, projektu wykonawczego, materiałów przetargowych
 • Projektant: Biuro DHV POLSKA Sp. z o.o.
 • 11.08.2006r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi
 • W oparciu o uzyskaną w 2006 roku decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi, trwa proces wykupu gruntów
 • 28.03.2008r. złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla S2 na odcinku od węzła „Konotopa" do węzła „Lotnisko"
 • 09.09.2008r. odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa przed wydaniem decyzji środowiskowej
 • 14.07.2008r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał postanowienie uzgadniające
 • 17.09.2008r. Minister Środowiska wydał postanowienie uzgadniające warunki decyzji środowiskowej
 • 09.02.2009r. wydano decyzję środowiskową
 • 09.03.2009r. ogłoszono przetarg nieograniczony n a weryfikację projektu budowlanego
 • 16.04.2009r. udzielono zamówienia, Weryfikator: Tebodin SAP-Projekt Sp. z o.o.
 • 27.03.2009r. ogłoszono przetarg ograniczony na wykonanie robót budowlanych
  • Etap III/1: Droga Ekspresowa S-2 na odcinku od węzła Konotopa do węzła Opacz
  • Etap III/2: Droga Ekspresowa S-2 na odcinku od węzła Opacz do węzła Lotnisko
 • 20.07.2009r. Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) o umorzeniu postępowania odwoławczego Stowarzyszenia Sąsiedzkiego „Załuski Stasin".
 • 20.07.2009r. Postanowienie GDOŚ o niedopuszczalności odwołań Stowarzyszenie Ekologiczne Ursynów, Stowarzyszenie Ekologiczne Światowid.
 • 07.08.2009r. Decyzja GDOŚ utrzymująca w mocy decyzję środowiskową
 • 30.11.2009r. unieważnienie przetargu ograniczonego na wykonanie robót budowlanych
 • 16.12.2009r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych
 • 17.12.2009r. złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
 • 25.02.2010r. ogłoszono przetarg nieograniczony na nadzór i zarządzanie
 • 11.03.2010r. wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych
  Wykonawca robót: Bilfinger Berger Budownictwo S.A. Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty- Łódź" S.A. oraz Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.
 • 26.03.2010r. odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę
 • 02.06.2010r. Wojewoda Mazowiecki podjął zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji w związku z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 28.05.2010r. uzgadniającym realizację przedmiotowego przedsięwzięcia
 • 17.06.2010 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych
 • 22.06.2010r. wybór najkorzystniejszej oferty na nadzór i zarządzanie: Konsorcjum firm: Arcadis Sp. z o.o., Egis Poland Sp. z o.o., Egis Route-Scetauroute S.A. Oddział w Polsce
 • 01.07.2010r. Wojewoda Mazowiecki wydał pozwolenie na budowę
 • 16.07.2010r podpisano umowę na nadzór i zarządzanie projektem
 • 16.07.2010r. przekazano Placu Budowy i wydano polecenie Rozpoczęcia Robót Budowlanych

Etap w realizacji

 • Wykonawca robót budowlanych: Konsorcjum firm: Bilfinger Berger Budownictwo S.A., Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "Mosty-Łódź" S.A., Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.
 • Nadzór i zarządzanie projektem: Konsorcjum firm: Arcadis Sp. z o.o., Egis Poland Sp. z o.o., Egis Route-Scetauroute S.A. Oddział w Polsce

Przewidywane lata realizacji inwestycji: III kw. 2010r. - III kw. 2012r. (z zapewnieniem przejezdności na 31.05.2012r.). Prowadzone są rozmowy z Wykonawcą robót zmierzające do zawarcia aneksu przedłużającego okres realizacji inwestycji.

Inwestycja jest ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 w Załączniku nr 1 - Lista zadań inwestycyjnych, których realizacja rozpocznie się do 2013 r. (patrz Załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dn. 25.01.2011r.)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

 • Całkowita wartość projektu: 908 010 832,28 PLN (brutto) z możliwością rozszerzenia zakresu robót o 15% wartości, to jest do kwoty 1 044 212 457 PLN (brutto)

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych: Miasto Stołeczne Warszawa - miasto na prawach powiatu (dzielnice: Ursus i Włochy), powiat Warszawski Zachodni (gmina Ożarów Mazowiecki), powiat pruszkowski (gmina Michałowice, gmina Raszyn, Miasto Piastów)

Mapa orientacyjna inwestycji (ok 22 MB)

Długość: 11,1 km

II. Opis inwestycji

Przebieg drogi

Budowany odcinek drogi ekspresowej S2 (od km 455+550 do km 466+684) zaczyna się tuż za węzłem „Konotopa", położonym niedaleko miasta Piastów na końcu zachodniego wlotu autostrady A2 do Warszawy, a kończy się przed węzłem „Lotnisko", zlokalizowanym na granicy Dawid i Ursynowa - Krasnowoli, na przecięciu trasy POW z poprzeczną trasą ekspresową nr S79.

Inwestycja na odcinku od węzła „Konotopa" do węzła „Lotnisko" jest realizowana przy wykorzystaniu zachodniej części zarezerwowanego w planach zagospodarowana przestrzennego korytarza drogowego zwanego "Południową Obwodnicą Warszawy" (POW).

Podstawowe parametry techniczne

 • Klasa techniczna drogi: S droga ekspresowa
 • Prędkość projektowa: 100 km/h
 • Liczba jezdni: 2
 • Szerokości jezdni głównych: 2 x 10,50 m (dwie jezdnie rozdzielone, o 3 pasach ruchu po 3,5 m w każdym kierunku ruchu)
 • Szerokość pasa dzielącego: 4,0 m
 • Szerokości pasów awaryjnych: 2 x 2,50 m
 • Szerokości poboczy gruntowych: 2 x 1,25 m
 • Szerokość dróg lokalnych: 6,0 m
 • Szerokość dróg dojazdowych: 3,5 m
 • Kategoria ruchu: KR6
 • Obciążenie nawierzchni:115 kN/oś
 • Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających: od 100 do 115 m (za wyjątkiem obszarów węzłów)

Węzły drogowe

 • węzeł „Al. Jerozolimskie"
 • węzeł „Opacz"
 • węzeł „Al. Krakowska"

Obiekty inżynierskie

 • 1 tunel kolejowy
 • 10 wiaduktów w ciągu drogi głównej
 • 13 wiaduktów w ciągu łącznic
 • 7 wiaduktów nad lub pod drogą
 • 2 kładki dla pieszych

Dostępność do drogi i obsługa terenów sąsiadującychRuch drogowy na drodze S2 i w węzłach będzie całkowicie bezkolizyjny.
Dostęp do drogi ekspresowej będzie możliwy tylko w węzłach. W związku z tym wzdłuż nowej drogi powstaną liczne, dodatkowe drogi lokalne zapewniające dojazd do zabudowy i gruntów rolnych, a w poprzek nowej drogi zostaną wybudowane liczne poprzeczne przejazdy nad lub pod drogą. Na przecięciach z liniami kolejowymi powstaną wiadukty zapewniające bezkolizyjność ruchu drogowego i kolejowego.

III. Etapowanie realizacji inwestycji

Przedsięwzięcie podzielono na dwa etapy: Panerai Luminor 1950 GMT 3 Days Replica

 • W etapie I zostanie stworzony odcinek od węzła „Konotopa" do węzła „Opacz" włącznie, dzięki czemu w powiązaniu z budowaną równocześnie poprzeczną trasą S8/S7 Salomea - Wolica możliwe będzie doprowadzenie ruchu z autostrady A2 Łódź-Warszawa do Ursusa i Włoch
 • W etapie II powstanie odcinek od węzła „Opacz" do węzła „Lotnisko", dzięki któremu w powiązaniu z wybudowaną wcześniej drogą nr S79 możliwe będzie doprowadzenie ruchu z autostrady A2 do Ursynowa i do Międzynarodowego Portu Lotniczego „Warszawa-Okęcie"

IV. Ochrona środowiska przed negatywnym oddziaływaniem planowanej drogi

Urządzenia ochrony środowiska:

 • ekrany akustyczne w formie ścian przeciwhałasowych oraz wałów i skarp ziemnych, chroniące zwartą zabudowę mieszkaniową przed hałasem drogowym
 • obustronne pasy izolacyjne z drzew i krzewów, chroniące otoczenie przez drogowymi zanieczyszczeniami powietrza, roślin i gleb
 • rowy trawiaste, osadniki i zbiorniki, oczyszczające wody spływające z drogi.
 • zastawki awaryjne na wylotach zbiorników, zapobiegające przedostawaniu się substancji z rozbitych samochodów-cystern do cieków wodnych
 • bezkolizyjne przejścia dla zwierząt, umożliwiające swobodny ruch dzikich zwierząt w poprzek drogi
 • obustronne wygrodzenie drogi, zapobiegające próbom przekroczenia drogi przez zwierzęta i ludzi

V. Realizacja robót (wykonanie rzeczowe)Szczegółowe informacje na temat zaawansowania robót budowlanych prezentowane są na stronie internetowej projektu, aktualizowanej przez Biuro Inżyniera Kontraktu