A2 Obwodnica Mińska Mazowieckiego

Budowa obwodnicy Mińska Mazowieckiego w ciągu drogi krajowej nr 2 na parametrach autostrady na odcinku Choszczówka-Węzeł Ryczołek od km 520+400 do 541+249

 

Przebieg drogi został zaznaczony na prezentowanej wyżej mapie w Google Maps. Oś drogi oraz lokalizacja punktów charakterystycznych została naniesiona w oparciu o mapę orientacyjną inwestycji o małej dokładności. W związku z tym powyższy rysunek prosimy traktować jedynie jako dane orientacyjne.

                                             

I. Podstawowe informacje o inwestycji

> Kategoria inwestycji: w budowie

> Zamawiający / Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

> Stan przygotowania i realizacji na dzień 28.04.2012 r.

Etap zrealizowany:

 • Proces przygotowania inwestycji
 • Projektant: Tebodin SAP-Projekt Sp. z o.o.
 • 09.07.2009r. podpisano Kontrakt na budowę obwodnicy.
 • 30.07.2009r. podpisano Kontrakt na zarządzanie i nadzór nad budową drogi

Etap w realizacji

 • Wykonawca: konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki / ASTALDI S.p.A. Włochy / Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie" Sp. z o.o. Siedlce / Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego „MAZOWIECKIE MOSTY" Sp. z o.o. / Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe „MOSTY" S.A.
 • Nadzór Inwestorski: konsorcjum firm : EGIS Poland Sp. z o. o. / Egis Route - Secetauroute S.A. Oddział w Polsce

Planowane lata lata realizacji inwestycji: III kw.2009r. - III kw.2012r.

 • Czas realizacji robót: 27 miesięcy od rozpoczęcia robót (nie wliczając trzech 3-miesięcznych okresów zimowych)
 • Data rozpoczęcia robót budowlanych: 24.08.2009r.
 • Planowana data zakończenia robót budowlanych: 29.07.2012r.
 • Inwestycja jest ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 w Załączniku nr 1 - Lista zadań inwestycyjnych, których realizacja rozpocznie się do 2013 r. (patrz Uchwała Rady Ministrów z dn. 25.01.2011r.)

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 • Numer projektu: POIS.06.01.00-00-030/10-00
 • Koszt budowy: 567 400 000 PLN
 • Wartość całkowita projektu: 765 123 400 PLN
 • Kwota dofinansowania przez UE ze środków FS: 602 431 966 PLN

 

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych: powiat miński (gmina Dębe Wielkie, gmina Mińsk Mazowiecki, miasto Mińsk Mazowiecki, gmina Jakubów, miasto i gmina Kałuszyn)

Mapa orientacyjna inwestycji (ok. 5,4 MB)

Długość: 20,85 km

II. Opis inwestycji

Przebieg drogiPoczątek budowanej obwodnicy Mińska Mazowieckiego jest w km 512+060 na rondzie łączącym obwodnicę z drogą krajową nr 2 natomiast jej koniec znajduje się na km 541+380 w „Węźle Ryczołek", gdzie obwodnica znów krzyżuje się z drogą krajową nr 2.
Zakres inwestycjiZaplanowano wykonanie następujących robót: Jaeger LeCoultre Replica Watches

 • budowa korpusu i jezdni autostrady A2 na odcinku od km 520+400 do 541+249
 • budowa pasów technologicznych służących do konserwacji korpusu i urządzeń autostradowych na odcinku od km 520+400 do 541+249, w liniach rozgraniczających
 • budowa dróg dojazdowych do obsługi ruchu lokalnego i gospodarczego w liniach rozgraniczających (budowa 46 km dróg serwisowych)
 • budowa pasów włączenia i wyłączenia dla Miejsc Obsługi Podróżnych ( MOP II i MOP III ) w liniach rozgraniczających
 • budowa węzłów „Arynów", „Lotnisko" i „Ryczołek"
 • budowa Miejsc Obsługi Podróżnych typ II i III
 • budowa i przebudowa dróg poprzecznych (krzyżujących się z projektowana autostradą, w liniach rozgraniczających
 • budowa wiaduktów, przejazdów gospodarczych, kładki dla pieszych i mostu
 • budowa przepustów drogowych wraz z przejściami dla zwierząt w liniach rozgraniczających
 • budowa i przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających
 • budowa urządzeń ochrony środowiska
 • budowa urządzeń infrastruktury drogowej:
 • przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej
 • przebudowa i budowa sieci teletechnicznej
 • przebudowa i budowa sieci wodociągowej
 • przebudowa i budowa sieci kanalizacyjnej
 • przebudowa i budowa urządzeń melioracyjnych
 • budowa ekranów akustycznych
 • budowa oświetlenia

Podstawowe parametry techniczne

 • klasa drogi - autostrada „A"
 • prędkość projektowa - 120 km/h
 • kategoria ruchu - KR 6
 • obciążenie -115 kN/oś
 • szerokość pasa ruchu - 3,75 m
 • ilość pasów ruchu - 2 x 3,75 dla I etapu budowy, 3x3,75 m - dla etapu docelowego
 • szerokość pasa awaryjnego - 3,0 m
 • szerokość pobocza gruntowego - zmienna od 1,25 do 3,70 m,
 • szerokość pasa dzielącego z opaskami 0,5 m - 12,5 m dla I etapu budowy, 5 m dla etapu docelowego

Węzły

 • „Arynów"
 • „Lotnisko"
 • „Ryczołek"

Obiekty inżynierskieNa projektowanej obwodnicy Mińska Mazowieckiego zaprojektowano 19 obiektów inżynierskich z czego:

 • 5 wiaduktów zlokalizowano w ciągu obwodnicy
 • 9 wiaduktów zlokalizowano w ciągu dróg gminnych i powiatowych
 • 2 przejazdy gospodarcze w ciągu dróg gminnych
 • 1 most na rzece Mieni
 • 1 kładka dla pieszych zlokalizowana pomiędzy MOP-em typu II i III
 • 1 przejście gopodarcze dla zwierząt hodowlanych

Miejsca Obsługi Podróżnych MOP

 • MOP II zlokalizowany po stronie północnej projektowanej obwodnicy.
 • MOP III po stronie południowej.

Na terenie MOP-ów, dla podróżnych, zaprojektowano I etapie zadaszenia ze stolikami i ławkami. sanitariaty, budki telefoniczne.
Stacje Poboru OpłatStacje Poboru Opłat (SPO) projektuje się na węzłach „Arynów", „Lotnisko" i „Ryczołek". Projektowane są one tylko w zakresie nawierzchni drogowej. Infrastruktura dotycząca urządzeń do pobierania opłat oraz budynek do obsługi nie leżą w zakresie niniejszej inwestycji.

Obsługa terenów sąsiadujących z autostradąNa całej długości obwodnicy zapewniona będzie obsługa i komunikacja przyległych terenów poprzez drogi serwisowe, dojazdowe i wiadukty nad trasą.
Dla obsługi ruchu lokalnego, rolniczego zostaną wybudowane drogi dojazdowe o szerokości 3,5 i 5,0 m zlokalizowane równolegle do autostrady. Do każdej działki zostanie zapewniony zjazd z drogi dojazdowej. Łączna długość dróg serwisowych i dojazdowych wynosi 46,67 km

III. Realizacja robót (wykonanie rzeczowe)

Szczegółowe informacje na temat zaawansowania robót budowlanych prezentowane są na stronie internetowej projektu, aktualizowanej przez Biuro Inżyniera Kontraktu.