A2 Węzeł Lubelska - gr. woj.

Budowa autostrady A2 na odcinku od końca węzła „Lubelska" od km 489+403 do przejścia granicznego w Kukurykach włącznie tj. do km 657+113 z wyłączeniem obwodnicy Mińska Mazowieckiego od km 504+000 do km 524+005

I. Podstawowe informacje o inwestycji

> Kategoria inwestycji: w przygotowaniu

> Zamawiający / Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

> Stan przygotowania i realizacji na dzień 28.04.2012 r.

Etap zrealizowany:

 • Zlecono opracowanie podstawowej dokumentacji technicznej i dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz do decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady A2 na odcinku Warszawa - Kukuryki
 • Projektant: konsorcjum firm: DHV POLSKA Sp. z o.o. / MGGP S.A. / DRO-KONSULT Sp. z o.o. oraz podwykonawca Biuro Projektowo-Konsultingowe EUROSTRADA Sp. z o.o.
 • 23.02.2009r. złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
 • 15.09.2009r. Postanowienie RDOŚ o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej do czasu złożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 • 28.10.2009r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad
 • 11.12.2009r. zakończono postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia w kontekście transgranicznym
 • 19.05.2010r Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej
 • 18.02.2011r. i 23.02.2011r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadomił wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od 1 marca 2011r. do 21 marca 2011r. w siedzibie RDOŚ w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, pok. 305, w godz. 9.00 - 15.00. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez RDOŚ w Warszawie przed wydaniem decyzji środowiskowej
  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zaprosił wszystkich zainteresowanych na rozprawy administracyjne otwarte dla społeczeństwa przed wydaniem decyzji środowiskowej:
  • w dniu 1 marca 2011r. o godz. 16.00 w Sali Widowiskowej „Podlasie" Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 63
  • w dniu 7 marca 2011r. o godz. 13.00 w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Biała Podlaska, ul. Brzeska 41
  • w dniu 22 marca 2011r. o godz. 15.00 w Szkole Podstawowej im „Wołyńskiej Brygady Kawalerii" w Dębem Wielkim, ul. Warszawska 78
 • 01.03.2011r. w Siedlcach odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa przed wydaniem decyzji środowiskowej
 • 07.03.2011r. w Białej Podlaskiej odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa przed wydaniem decyzji środowiskowej
 • 22.03.2011r. w Dębem Wielkim odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa
 • 22.06.2011r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadomił wszystkich zainteresowanych o ponownej możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od 29.06.2011 do dnia 19.07.2011 w siedzibie RDOŚ w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, pok. 305, 00-015 Warszawa, w godz. 9:00-15:00. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez RDOŚ przed wydaniem decyzji środowiskowej
 • 20.12.2011r. została wydana decyzja środowiskowa według wariantu 4+4a1+4 (łączony wariant 4 ze zmodyfikowanym wariantem 4a). Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności
  Skan decyzji środowiskowej z 20.12.2011r.

Etap w realizacji

 • Oczekujemy na uprawomocnienie się decyzji środowiskowej
 • Instytucja odpowiedzialna za obecny etap realizacji: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Planowane lata realizacji inwestycji

 • Inwestycja jest ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 w Załączniku nr 2 - Lista zadań, których realizacja przewidywana jest po roku 2013, zadanie 2 (patrz Uchwała Rady Ministrów z dn. 25.01.2011r.)
 • Planowane przez GDDKiA lata realizacji inwestycji:
  • odcinek węzeł „Lubelska" - Siedlce do 2015r.
  • odcinek Siedlce - Kukuryki do 2020r.

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych: województwo mazowieckie i lubelskie, powiaty: otwocki, miński, siedlecki (ziemski i grodzki), łosicki, łukowski i bialski (bialsko-podlaski, ziemski), w następujących gminach: Wiązowna, Halinów, Dębe Wielkie, Kałuszyn, Mrozy, Grębków, Kotuń, Mokobody, Skórzec, Siedlce (miasto i gmina), Wiśniew, Zbuczyn, Mordy, Huszlew, Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska, Rokitno, Zalesie i Terespol.

Mapa orientacyjna inwestycji - wariant 4 + 4a1 + 4 (ok. 18 MB)

Długość: około 170 km (licząc razem z autostradową obwodnicą Mińska Mazowieckiego) II. Opis inwestycjiZakres inwestycji

Planowane przedsięwzięcie polegało będzie na budowie autostrady A2 na odcinku między Warszawą a granicą Rzeczpospolitej Polskiej z Republiką Białorusi tj. na odcinku Izabela - Kukuryki, od km 489+403 do km 657+113, przy czym z odcinka tego wyłączono autostradową obwodnicę Mińska Mazowieckiego od km 504+000 do km 524+005 (dla której wydane zostały już decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach i o ustaleniu lokalizacji autostrady) oraz most graniczny nad Bugiem (objęty osobnym przedsięwzięciem międzypaństwowym). Poza autostradową inwestycję liniową w zakres przedsięwzięcia będzie wchodzić ponadto przebudowa odcinków istniejących dróg krzyżujących się z trasą autostrady oraz przebudowa kolidujących z nią sieci infrastrukturalnych naziemnych i podziemnych (elektrycznych, telefonicznych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych itp.).

 

Autostrada A2 stanie się płatna z chwilą zakończenia budowy, w związku z czym pozostawiona zostanie rezerwa terenu pod budowę placów i stacji poboru opłat. Podobnie w granicach inwestycji planowana jest realizacja obwodów utrzymania autostrady (OUA), miejsc obsługi podróżnych (MOP), nowego parkingu buforowego przy terminalu towarowym w Koroszczynie oraz nowego przejścia granicznego towarowo-osobowego w Kukurykach.

 

Autostradę A2 zaprojektowano jako drogę dwujezdniową czteropasową, z pozostawieniem rezerwy terenu na dobudowę docelowo od środka dodatkowego, trzeciego pasa ruchu do każdej jezdni autostrady.

 

Przedsięwzięcie składa się z następujących odcinków:

 1. Budowa dwujezdniowej autostrady bez wykorzystania istniejących dróg (po nowym śladzie) na odcinkach: Izabela - Swoboda od km 489+403 do km 560+100 oraz Grabianów - Koroszczyn od km 563+000 do km 654+300
 2. Rozbudowa istniejącej jednojezdniowej drogi krajowej nr 2 (obwodnicy Siedlec) do parametrów dwujezdniowej autostrady na odcinku Swoboda - Grabianów od km 560+100 do km 563+000
 3. Rozbudowa istniejącej jednojezdniowej drogi krajowej nr 68 do parametrów dwujezdniowej autostrady na odcinku Koroszczyn - Kukuryki od km 654+300 do km 657+113

Warianty przebiegu autostrady

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przeanalizowano dziewięć głównych wariantów realizacji inwestycji oraz rozpatrywano dodatkowo „łamane" opcje przebiegi autostrady, będące wynikiem połączenia co najmniej dwóch wariantów głównych. Przeanalizowano również przewidywane skutki dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia.

 • Wariant 1 (164,7 km) przyjęto zgodnie z „Materiałami do wniosku o uzyskanie wskazań lokalizacyjnych dla autostrady A2 Warszawa (węzeł „Konotopa") - granica z Białorusią", z tym, że odcinek przejścia przez obszar Natura 2000 „Dolina Kostrzynia" skrócono przez przełożenie autostrady około 1 km na północ i poprowadzenie jej bezpośrednio przy południowej granicy pasa linii kolejowej Warszawa - Siedlce;
 • Wariant 1a (166,5 km) przyjęto w celu uniknięcia nakładania się autostrady na istniejącą obwodnicę Siedlec w ciągu drogi krajowej nr 2 w związku z zapisem postulatu nr 1 Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej zawartym we Wskazaniach lokalizacyjnych nr 6/98 (nakazującym przeanalizować powiązania A2 z układem dróg krajowych w rejonie Siedlec);
  Wariant 1b (163,6 km) przyjęto w celu uniknięcia negatywnego oddziaływania wariantu 1 na obszar Natura 2000 „Dolina Liwca", odsuwając trasę autostrady na odległość minimalną 1 km od granicy tego obszaru;
 • Wariant 2 (169,4 km) przyjęto w celu dalszego ograniczenia kolizji wariantu 1 z obszarem Natura 2000 „Dolina Kostrzynia" (wykorzystując przewężenie w szerokości tej doliny występujące około 1,5 km na północ od istniejącej drogi nr 2) oraz w celu odsunięcia trasy autostrady od zabudowy miasta Biała Podlaska (przesuwając ją około 7 km na północ od przebiegu wg wariantu 1);
 • Wariant 3 (167,4 km) przyjęto w celu całkowitego wyeliminowania kolizji wariantów 1 i 2 z obszarami Natura 2000 „Dolina Kostrzynia" i „Dolina Liwca" (zakładając, że najmniejsze zbliżenie autostrady A2 do granic tych obszarów nie będzie mniejsze niż 1 km) oraz w celu ominięcia zabudowy miasta Biała Podlaska od strony południowej;
  Wariant 3a (168,9 km) przyjęto w celu całkowitego wyeliminowania kolizji wariantów 1 i 2 z obszarami Natura 2000 „Dolina Kostrzynia" i „Dolina Liwca" (zakładając, że najmniejsze zbliżenie autostrady A2 do granic tych obszarów nie będzie mniejsze niż 1 km) oraz w celu ominięcia zabudowy miasta Biała Podlaska od strony północnej (zakładając w tym rejonie przebieg autostrady wg wariantu 2);
 • Wariant 4 (167,8 km) przyjęto po dokonaniu oceny w/w wariantów jako wariant najkorzystniejszy z punktu widzenia przestrzenno-funkcjonalnego; stanowi on wariant wynikowy, składający się z wariantu 2 na odcinku Warszawa - Siedlce, wariantu 1a na odcinku zbliżenia do miasta Siedlce i wariantu 1b na odcinku Siedlce - Kukuryki.
 • Wariant 4a (167,4 km) przyjęto po przeprowadzeniu konsultacji społecznych jako lokalną modyfikację wariantu 4 w rejonie Starych Groszków i Siedlec, przy czym przesunięto autostradę bardziej na wschód w rejonie Starych Groszków oraz bliżej miasta Siedlce w rejonie Żelkowa (od zachodniej strony miasta) a jednocześnie usunięto nakładanie się północnej jezdni autostrady na istniejącą jezdnię obwodnicy Siedlec oraz odsunięto autostradę znacząco dalej od miasta na odcinku Grabianów - Białki - Ujrzanow - Ługi. Po przeprowadzeniu konsultacji utworzono w rejonie Grabianowa i Białek nowy obszar Natura 2000 "Gołoborza", co spowodowało wystąpienie znaczących oddziaływań autostrady na ten obszar chroniony, wobec czego dokonano lokalnej modyfikacji przebiegu tego wariantu przez przesunięcie trasy autostrady nieco na północ poza granice "Gołoborza". Nowy przebieg oznaczono jako wariant 4a1 (zmodyfikowany)
 • Wariant 4b (167,5 km) przyjęto po przeprowadzeniu konsultacji społecznych jako lokalną modyfikację wariantu 4a w rejonie wsi Białki, przy czym w wariancie tym trasę autostrady zlokalizowano pierwotnie między wariantami 4 i 4a, a ostatecznie na południe od wariantu 4a1 na odcinku autostrady położonym na zachód od Białek oraz na północ od wariantu 4a1 na odcinku położonym na wschód od tej miejscowości.


We wszystkich analizowanych wariantach początek drogi znajduje się w km 489+403 i nawiązuje do granicy projektowanego węzła „Lubelska" - w Izabeli koło Warszawy - który nie jest objęty zakresem inwestycji. Koniec wzmiankowanej drogi przyjęto w km 657+113 - na przejściu granicznym w Kukurykach włącznie.

W wyniku porównania i wielokryterialnej oceny wariantu zerowego i głównych wariantów inwestycyjnych uznano, że optymalnym wariantem jest generalnie wariant 4a przedsięwzięcia. W ocenie tej uwzględniono nie tylko kryteria środowiskowe ale również funkcjonalno-przestrzenne i ekonomiczne. Jednak w ocenie rozszerzonej o warianty łamane, najlepszym dla środowiska okazał się wariant 4+4a+4, składający się z wariantu 4a na odcinku w rejonie Siedlec od Gręzowa do Choi oraz z wariantu 4 na pozostałych odcinkach autostrady.

20 grudnia 2011 została wydana decyzja środowiskowa dla wariantu 4 + 4a1 + 4 (łączony wariant 4 ze zmodyfikowanym wariantem 4a).

 

Autostrada A2 przecinała będzie Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Kostrzynia PLB 140009 oraz przebiegała będzie w bezpośrednim sąsiedztwie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Gołobórz PLH 140028 i około 850 m od Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Liwca PLB 140002.

Podstawowe parametry techniczne

 • klasa drogi: A (autostrada)
 • prędkość projektowa: Vp = 120 km/h
 • szerokość jezdni: 7,50 m (2 x 3,75 m), docelowo: 10,25 m (3 x 3,50 m)
 • szerokość środkowego pasa dzielącego (wraz z opaskami): 11,00 m, docelowo: 5,00 m
 • szerokości opasek: 2 x 0,50 cm
 • szerokości pasów awaryjnych: 2 x 3,00 m
 • szerokości poboczy gruntowych: 2 x 1,25 m
 • łuki poziome: min. proj. R=2500m (min. dopuszczalne: R=1400m przy pochyleniu poprzecznym: 5%)
 • pochylenie podłużne: max. proj. 3,98% (max. dopuszczalne: 4%)
 • pochylenie skarp drogowych: od 1:6 do 1:1,5
 • skrajnia pionowa: 4,70 m
 • nośność nawierzchni: 115 kN/oś
 • kategoria ruchu: KR6

Węzły 

 • węzeł „Konik" w Starym Koniku w km ok. 494+200 na przecięciu projektowanej autostrady z istniejącą drogą krajową nr 2 Warszawa - Mińsk Mazowiecki
 • węzeł „Groszki" w km ok. 532+145 na przecięciu z istniejącą drogą krajową nr 2
 • węzeł „Gręzów" w km ok. 552+775 na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 2
 • węzeł „Swoboda" w km ok. 559+475 na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 2 (obwodnicą Siedlec), z zapewnieniem dojazdu do drogi wojewódzkiej nr 803 Siedlce - Seroczyn poprzez obwodnicę Siedlec
 • węzeł „Ujrzanów", odległy o 8,5 km od węzła „Swoboda"
 • węzeł „Borki" w km ok. 569+490 na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 2, z zapewnieniem dojazdu do pobliskiej drogi nr 63, odcinek Ujrzanów - Siedlce
 • węzeł „Łukowisko" w km ok. 597+125 na skrzyżowaniu z projektowana drogą ekspresową S19
 • węzeł „Cicibór" w km ok. 624+352 na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 811
 • węzeł „Dobryń" w km ok. 650+262 na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 68

Obiekty mostowe

 • wiadukty drogowe, autostradowe i ekologiczne na przecięciach z drogami poprzecznymi i liniami kolejowymi
 • przejazdy gospodarcze dla obsługi przyległych terenów
 • mosty nad rzekami
 • przepusty drogowe i ekologiczne pod trasą główną, drogami poprzecznymi, serwisowymi i zjazdami

Obsługa terenów sąsiadujących z inwestycjąDostęp do autostrady A2 będzie możliwy tylko w węzłach. W związku z tym wzdłuż trasy autostradowej powstaną liczne, dodatkowe drogi lokalne zapewniające dojazd do zabudowy i gruntów rolnych, a ponadto w poprzek autostrady powstaną poprzeczne, bezkolizyjne przejazdy drogowe (bez możliwości wjazdu i zjazdu z autostrady) dla licznych dróg lokalnych, głównie powiatowych i gminnych.

III. Ochrona środowiskaOdwodnienie drogi
Odwodnienie drogi w zidentyfikowanych wrażliwych z punktu widzenia środowiska wodnego (dolinach rzecznych, podmokłych i zatorfionych obniżeniach, obszarach źródliskowych itp.) oraz na mostach i estakadach, wykonane będzie z wykorzystaniem urządzeń podczyszczających (osadników) w wbudowanym systemem odcinającym niekontrolowany zrzut ścieków do odbiorników (w przypadku awarii).

Urządzenia ochrony środowiskaWzdłuż autostrady zaprojektowano następujące urządzenia ograniczające wpływ planowanej inwestycji na otoczenie i środowisko:

 • pasy zieleni izolacyjnej
 • rowy trawiaste, zbiorniki retencyjne (sedymentacyjne), osadniki wpustowe i separatory
 • zastawki awaryjne na wylotach zbiorników
 • uszczelnienie dna rowów i zbiorników geomembranami
 • ekrany akustyczne w formie wałów i ścian przeciwhałasowych
 • samodzielne przejścia dla dużych zwierząt
 • przejścia dla dużych zwierząt zblokowane z obiektami mostowymi
 • samodzielne przejścia dla średnich zwierząt
 • przejścia dla średnich zwierząt zblokowane z obiektami mostowymi
 • przejścia dolne dla małych zwierząt, zblokowane z przepustami drogowymi
 • obustronne ogrodzenie dla zwierząt
 • Audemars Piguet Replica Watches

IV. Więcej informacji

Decyzja środowiskowa: Skan decyzji środowiskowej z 20.12.2011r.

Warunki realizacji przedsięwzięcia zostały określone w decyzji środowiskowej z dn. 20.12.2011r.

Serwis internetowy: www.warszawa.rdos.gov.pl
Informacje dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A2 na odcinku Warszawa-Kukuryki dostępne są na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

Udostępniono tu m.in. protokoły z 3 rozpraw administracyjnych z udziałem społeczeństwa, które odbyły się 1 marca 2011r. (Siedlce), 7 marca 2011r. (Biała Podlaska) oraz 22 marca 2011r. (Dębe Wielkie).

Serwis internetowy: www.ikonsultcje-a2.pl


W serwisie www.ikonsultacje-a2.pl udostępniamy wyniki działań informacyjno - konsultacyjnych przeprowadzonych w 2008r. na zlecenie GDDKiA Oddziału w Warszawie.

Głównym celem działań było poinformowanie społeczeństwa o planowanej inwestycji, prezentacja wariantowego przebiegu inwestycji oraz stworzenie mieszkańcom terenów sąsiadujących z inwestycją możliwości zgłoszenia opinii, uwag oraz wniosków dotyczących wskazania rozwiązań preferowanych

 

Działania informacyjno - konsultacyjne przeprowadzone zostały przez:

 • biura projektowe opracowujące projekt, tj. konsorcjum firm: DHV POLSKA Sp. z o.o./MGGP S.A./DRO-Konsult Sp. z o.o. wraz z podwykonawcą biurem EUROSTRADA Sp. z o.o. - w zakresie prezentacji projektu mieszkańcom (spotkania konsultacyjne przeprowadzone w listopadzie 2008r., udostępnianie dokumentacji projektowej w urzędach miast i gmin)
 • firmę PROINWESTYCJA Katarzyna Łowicka (Centrum Interaktywnych Konsultacji Społecznych) - w zakresie obsługi działań poprzez internetowy serwis interaktywnych konsultacji społecznych WWW.ikonsultacje-a2.pl

W wyniku działań informacyjno-konsultacyjnych biura projektowe opracowały dodatkowe warianty przebiegu drogi: wariant 4a oraz wariant 4b.

Breitling Replica Watches

http://www.watchlink.me