A2 gr. woj. - węzeł Konotopa

Autostrada A2 na odcinku od granicy województwa łódzkiego do Warszawy (Konotopa) km 411+465.80 ÷ km 456+239.67

Przebieg drogi został zaznaczony na prezentowanej wyżej mapie w Google Maps. Oś drogi oraz lokalizacja punktów charakterystycznych została naniesiona w oparciu o mapę orientacyjną inwestycji o małej dokładności. W związku z tym powyższy rysunek prosimy traktować jedynie jako dane orientacyjne.

I. Podstawowe informacje o inwestycji

>  Kategoria inwestycji: w budowie

> Zamawiający / Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

>  Stan przygotowania i realizacji na dzień 28.04.2012r.

Etap zrealizowany:

 • Zlecono opracowanie Podstawowej Dokumentacji Technicznej oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej
 • Projektant: Jacobs Polska Sp. z o.o. Replica Prada Bags
 • Opracowano Podstawową Dokumentację Techniczną oraz materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi
 • W 2005 r. uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji drogi (decyzje są ostateczne)
 • Zlecono opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (tzw. decyzji środowiskowej)
 • Projektant: Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego EKKOM Sp. z o.o.
 • 31.01.2008r. GDDKiA Oddział w Łodzi złożył wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
 • 22.04.2008r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie wydał postanowienie uzgadniające
 • 19.06.2008r. odbyła się Rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa
 • 31.07.2008r. Minister Środowiska wydał postanowienie uzgadniające warunki decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • 09.10.2008r. Minister Środowiska wydał postanowienie utrzymujące w mocy postanowienie MŚ z dnia 31.07.2008r.
 • 14.11.2008r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • 19.06.2009r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję z dnia 19.06.2009r. znak DOOŚidk-452/167/442/09 , w części uchylającą i w tym zakresie orzekającą oraz w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 14.11.2008r. znak: WŚR.I.BP.6613/15/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A2 na odcinku od granicy województwa łódzkiego/mazowieckiego w km 411+465,80 do węzła Konotopa (z węzłem) w km 456+239,67
 • 27.03.2009r. ogłoszono 5 przetargów na budowę autostrady A2 z Łodzi do Warszawy w systemie Projektuj i Buduj oraz na nadzór nad projektem i budową
 • 01.09.2009r. ogłoszono przetarg na wycinkę drzew i krzewów znajdujących się w projektowanym pasie autostrady A2 na odcinku: granica województwa łódzkiego - Warszawa (Konotopa) km 411+465,80 ÷ 456+239,67
 • 23.09.2009r. podpisano umowę związaną z zarządzaniem kontraktem na projekt i budowę autostrady A2 od Strykowa do Konotopy, w tym pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót.
 • 28.09.2009r. podpisano umowy na projekt i budowę 91 km odcinka autostrady A2 Stryków - Konotopa - w tym 3 odcinki (C, D i E) w granicach województwa mazowieckiego
 • 14.10.2009r. ogłoszono przetarg na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem wycinki drzew i krzewów w pasie autostrady A2 na odcinku: granica województwa łódzkiego - Warszawa (Konotopa) w km 411+465,80 do 456+239,67
 • 19.10.2009r. wybór oferty najkorzystniejszej na wycinkę drzew i krzewów: Limba Paweł Wolski
 • 28.10.2009r. wybór oferty najkorzystniejszej na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem wycinki drzew i krzewów: Safege S.A.
 • 30.10.2009r. podpisanie umowy na wycinkę drzew i krzewów
 • 02.11.2009r. podpisanie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem wycinki drzew i krzewów
 • 05.05.2010r. złożono wniosek (uzupełniony 13.05.2010r.) w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę autostrady A2 na odcinku D1 km 431+500-441+143,53
 • 05.05.2010r. złożono wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę autostrady A2 na odcinku D2 km 441+143,53-449+100
 • 05.05.2010r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla odcinka D2
 • 13.05.2010r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla odcinka D1
 • 13.05.2010r. Wojewoda Mazowiecki wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla odcinka D2 do czasu zakończenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, którą przeprowadzał będzie RDOŚ w Warszawie.
 • 14.05.2010r. Wojewoda Mazowiecki wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla odcinka D1 do czasu zakończenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • 07.06.2010r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla Obwodu Utrzymania Autostrady „Pruszków" (odcinek E km 449+100-456+239,67)
 • 11.06.2010r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla MOP-ów I Brwinów w km 443+400 oraz PPO Pruszków w km 446+500 (odcinek D2 km 441+143,53 - 449+100)
 • 22.06.2010r. złożono wnioski (uzupełnione 08.07.2010r.) w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę autostrady A2 na odcinku C1 km 411+465,80 - 425+653,00 oraz na odcinku C2 425+653,00 - 431+500,00
 • 29.06.2010r. w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa
 • 05.07.2010r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla odcinka E km 449+100,00-456+239,67
 • 06.07.2010r. Wojewoda Mazowiecki wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla odcinka E do czasu zakończenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, którą przeprowadzał będzie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
 • 06.07.2010r. w Urzędzie Gminy Brwinów odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa
 • 08.07.2010r. zostały wszczęte postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla odcinka C1 i dla odcinka C2
 • 14.07.2010r. Wojewoda Mazowiecki wydał postanowienia o zawieszeniu postępowań w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla odcinka C1 oraz dla odcinka C2 do czasu zakończenia ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, które przeprowadzał będzie RDOŚ w Warszawie
 • 21.07.2010r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał postanowienie uzgadniające dla odcinka D1
 • 23.07.2010r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał postanowienie uzgadniające dla odcinka D2
 • 27.07.2010r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę dla MOP-ów I Brwinów w km 443+400 oraz PPO Pruszków w km 446+500 (odcinek D2)
 • 29.07.2010r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę dla Obwodu Utrzymania Autostrady „Pruszków" (odcinek E)
 • 06.08.2010r. w Pruszkowie odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa
 • 11.08.2010r. w Baranowie odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa
 • 12.08.2010r. w Wiskitkach odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa
 • 12.08.2010r. zostało wydane pozwolenie na budowę dla odcinka D1: km 431+500 - 441+143,53 (ok. 9,64 km)
 • 19.08.2010r. zostało wydane pozwolenie na budowę dla odcinka D2: km 441+143,53-449+100 (ok. 7,96 km)
 • 16.09.2010r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał postanowienie uganiające dla odcinka E
 • 17.09.2010r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał postanowienie uzgadniające dla odcinka C 2
 • 20.09.2010r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał postanowienie uzgadniające dla odcinka C 1
 • 20.09.2010r. Wojewoda Mazowiecki podjął zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla odcinka C1, w związku z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 20.09.2010r. uzgadniającym realizację przedmiotowego przedsięwzięcia
 • 20.09.2010r. Wojewoda Mazowiecki podjął zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla odcinka C2, w związku z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 20.09.2010r. uzgadniającym realizację przedmiotowego przedsięwzięcia
 • 05.10.2010r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę dla odcinka E km 449+100,00-456+239,67
 • 12.10.2010r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę dla odcinka C2 km 425+653,00 - 431+500,00
 • 14.10.2010r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę dla odcinka C1 km 411+465,80 - 425+653,00
 • 13.06.2011r. Zamawiający odstąpił od Umowy z dnia 28 września 2009 roku na wykonanie: "Projektu i budowy autostrady A2 Stryków-Konotopa na odcinku od km 411+465,8 do km 431+500" zawartej pomiędzy Zamawiającym GDDKiA o/Warszawa a Wykonawcą Robót Budowlanych na odcinku C, Konsorcjum firm: China Overseas Engineering Group Co., Ltd., Shanghai Construction (Group) General Co., China Railway Tunnel Group Co., Ltd. oraz DECOMA Sp. z o.o.
 • 28.06.2011r. uprawomocniła się decyzja o odstąpieniu przez Zamawiającego od Umowy z dnia 28 września 2009 roku, zawartej pomiędzy Zamawiającym GDDKiA o/Warszawa a Wykonawcą Robót Budowlanych na odcinku C, Konsorcjum firm: China Overseas Engineering Group Co., Ltd., Shanghai Construction (Group) General Co., China Railway Tunnel Group Co., Ltd. oraz DECOMA Sp. z o.o.
 • 08.07.2011r. ogłoszono zamówienie z wolnej ręki na kontynuację inwestycji „Projekt i budowa autostrady A-2 Stryków-Konotopa na odcinku od km 411+465,8 do km 431+500" (odcinek „C")
 • 01.08.2011 r. udzielono zamówienia na kontynuację inwestycji „Projekt i budowa autostrady A-2 Stryków-Konotopa na odcinku C.
  Wykonawca: Konsorcjum Firm: 1. Dolnośląskie Surowce Skalne S.A., 2. BÖGL a KRÝSL Polska Sp. z o.o. 3. BÖGL a KRÝSL k.s.

Etap w realizacji

Zarządzanie kontraktem na projekt i budowę autostrady A2 od Strykowa do Konotopy, w tym pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót: konsorcjum firm: DHV Polska / Arcadis Sp. z o.o. / Egis Poland Sp. z o.o.

Wykonawcy (projekt i budowa) oraz wartość poszczególnych kontraktów w granicach województwa mazowieckiego:

 • Odcinek „C" o długości 20 km, kontrakt o wartości 534,5 mln zł zawarty z konsorcjum firm: China Overseas Engineering Group Co.- Lider / Shanghai Construction (Group) - Partner / China Railway Tunnel Group Co. - Partner / DECOMA Sp. z o.o. - Partner.
  13.06.2011r. Zamawiający GDDKiA o/Warszawa odstąpił od umowy z ww. konsorcjum. 01.08.2011r. udzielono zamówienia na kontynuację inwestycji. Wykonawca: Konsorcjum Firm:1. Dolnośląskie Surowce Skalne S.A., 2. BÖGL a KRÝSL Polska Sp. z o.o. 3. BÖGL a KRÝSL k.s. Całkowita końcowa wartość zamówienia: 756 050 000,00 PLN łącznie z VAT
 • Odcinek „D" o długości 17,6 km, kontrakt o wartości 643,8 mln zł zawarty z konsorcjum firm: Strabag Sp z o.o. / MOTA+ENGIL Polska SA / Mota - Engel Engenharia e Construcao SA
 • Odcinek „E" o długości 7,1 km, kontrakt o wartości 425,5 mln zł zawarty z konsorcjum firm: BUDIMEX-DROMEX SA - Lider / FERROVIAL AGROMAN SA - Partner

Wykonawca wycinki drzew i krzewów znajdujących się w projektowanym pasie autostrady A2 na odcinku: granica województwa łódzkiego - Warszawa (Konotopa) km 411+465,80 ÷ 456+239,67: Limba Paweł Wolski

Nadzór inwestorski nad wykonaniem wycinki drzew i krzewów znajdujących się w projektowanym pasie autostrady A2 na odcinku: granica województwa łódzkiego - Warszawa (Konotopa): Safege S.A.

Planowane lata realizacji inwestycji: 10.2009r. - 06.2012r.

Inwestycja jest ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 w Załączniku nr 1 - Lista zadań inwestycyjnych, których realizacja rozpocznie się do 2013 r. (patrz Uchwała Rady Ministrów z dn. 25.01.2011r.)

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych: powiat żyrardowski (gmina Wiskitki), powiat grodziski (gmina Baranów, gmina Jaktorów, miasto Grodzisk Mazowiecki, miasto Milanówek), powiat pruszkowski (miasto i gmina Brwinów, miasto Pruszków, miasto Piastów), powiat Warszawski - Zachodni (miasto i gmina Ożarów Mazowiecki)

Mapa orientacyjna inwestycji - Odcinek A (ok. 2 MB)
Mapa orientacyjna inwestycji - Odcinek B (ok.1,5 MB)
Mapa orientacyjna inwestycji - Odcinek C (ok.1,3 MB)
Mapa orientacyjna inwestycji - Odcinek D (ok.1,3 MB)
Mapa orientacyjna inwestycji - Odcinek E (ok.0,9 MB)

Długość: ok. 44,7 km

II. Opis inwestycji

Podział na odcinkiAutostrada A2 na odcinku od granicy województwa łódzkiego do Warszawy (węzeł Konotopa) stanowi część większego zadania inwestycyjnego obejmującego realizację A2 na odcinku Stryków - Konotopa w systemie Projektuj i Buduj. Zadanie to składa się z pięciu odcinków (A / B / C / D / E). W granicach województwa mazowieckiego zlokalizowane są trzy odcinki (C / D / E).

 

 • Odcinek C ma swój początek w km 411+465.80 (granica woj. łódzkiego \ mazowieckiego), koniec opracowania znajduje się w km 431+500
  przejście do opisu odcinka C • Odcinek E ma swój początek w km 449+100, koniec opracowania znajduje się na węźle „Konotopa" (włączając węzeł) w km 456+239,67 - w miejscu gdzie autostrada A-2 rozdziela się na Południową Obwodnicę Warszawy i Trasę Armii Krajowej S-8
  przejście do opisu odcinka E

 

Pas technologicznyNa całej długości autostrady po obu jej stronach wykonany zostanie pas technologiczny. Pas ten służyć będzie służbom utrzymującym autostradę (pielęgnacja, strzyżenie zielni, konserwacja urządzeń odwadniających, itp.) oraz służbom ratowniczym, jako dojazd awaryjny. Szerokość pasa technologicznego wynosić będzie 5 m, w tym 3m części utwardzonej.

Opis inwestycji z podziałem na odcinki: C, D i E

Poniżej przedstawiono opis planowanej inwestycji w granicach województwa mazowieckiego z podziałem na trzy odcinki.

ODCINEK C: Projekt i budowa autostrady A-2 Stryków - Konotopa na odcinku od km 411+465,8 do km 431+500

Długość odcinka: 20,03 km

Parametry techniczne drogi:

Przekrój dwujezdniowy:

 • Klasa techniczna - A
 • Prędkość projektowa Vp - 120 km/h
 • Ilość pasów ruchu - 2 x (2 x 3,75) m
 • Pas rozdziału wraz z opaskami - 11,00 m (ze względu na planowany II etap budowy autostrady obejmujący wraz z opaskami dobudowę dodatkowego pasa ruchu na obu jezdniach do środka)
 • Szerokość opaski - 2 x 0,50 m
 • Pas awaryjny - 2 x 3,00 m
 • Szerokość pobocza gruntowego - 2 x 1,25 m
 • Szerokość korony drogi - 34,50 m (Etap I i II)
 • Skrajnia pionowa - 4,70 m
 • Kategoria ruchu - KR6
 • Dopuszczalne obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś

Zakres inwestycji: www.nullwatch.comW ramach inwestycji przewiduje się wykonanie w szczególności następujących zasadniczych robót budowlanych:

 • budowa nowej autostrady o dł. 20 km
 • budowa węzła autostradowego „Żyrardów" (wcześniejsza nazwa „Wiskitki") (km 419+500) - węzeł typu „trąbka"
 • budowa 2 miejsc obsługi Podróżnych (MOP): „Baranów" (427+100) i „Baranów" (427+350) bez obiektów kubaturowych
 • budowa stacji poboru opłat (SPO) „Żyrardów" (wcześniejsza nazwa „Wiskitki") (km 419+500) w zakresie robót drogowych z tunelem technologicznym i systemem kanalizacji technicznej
 • przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z autostradą
 • budowa dróg dojazdowych
 • budowa obiektów inżynierskich w ciągu autostrady i w ciągu dróg krzyżujących się z autostradą
 • budowa obiektów mostowych
 • budowa przejazdów awaryjnych oraz zjazdów i wjazdów awaryjnych na autostradę
 • budowa systemu odwodnienia autostrady (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, urządzenia oczyszczające)
 • realizacja urządzeń ochrony środowiska takich jak: zabezpieczenie akustyczne, przejścia dla zwierząt, zieleń osłonowa, urządzenia oczyszczające
 • budowa infrastruktury dla potrzeb obiektów przy autostradowych zlokalizowanych w ciągu autostrady w tym: linii energetycznych, sieci wodociągowych, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, sieci gazowych i in.
 • przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod- i nadziemnej (m.in.: urządzenia teletechniczne, energetyczne, sieci wodne i gazowe)
 • budowa oświetlenia i łączności autostradowej
 • systemy osłony meteorologicznej i zarządzania ruchem
 • oznakowanie autostrady i dróg związanych oraz wyposażenie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

ODCINEK D: Projekt i budowa autostrady A-2 Stryków - Konotopa na odcinku od km 431+500 do km 449+100

Długość odcinka: 17,6 km

Parametry techniczne drogi:Przekrój dwujezdniowy:

 • Klasa techniczna - A
 • Prędkość projektowa Vp - 120 km/h
 • Ilość pasów ruchu - 2 x (2 x 3,75) m
 • Pas rozdziału wraz z opaskami - 11,00 m (ze względu na planowany II etap budowy autostrady obejmujący wraz z opaskami dobudowę dodatkowego pasa ruchu na obu jezdniach do środka)
 • Szerokość opaski - 2 x 0,50 m
 • Pas awaryjny - 2 x 3,00 m
 • Szerokość pobocza gruntowego - 2 x 1,25 m
 • Szerokość korony drogi - 34,50 m (Etap I i II)
 • Skrajnia pionowa - 4,70 m
 • Kategoria ruchu - KR6
 • Obciążenie - 115 kN/oś

Zakres inwestycji:

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie w szczególności następujących zasadniczych
robót budowlanych:

 • budowa nowej autostrady o dł. 17,6 km
 • budowa węzła autostradowego „Grodzisk Mazowiecki" (wcześniejsza nazwa „Tłuste") (km 438+500) - węzeł typu „trąbka"
 • budowa 2 miejsc obsługi pasażerów (MOP): „Brwinów" (km 443+230) i „Brwinów" (km 443+350) bez obiektów kubaturowych
 • budowa placu poboru opłat (PPO) „Pruszków" (km 446+500) w zakresie robót drogowych z tunelem technologicznym i systemem kanalizacji technicznej
 • budowa stacji poboru opłat (SPO) „Grodzisk Mazowiecki" (wcześniejsza nazwa „Tłuste") (km 438+500) w zakresie robót drogowych z tunelem technologicznym i systemem kanalizacji technicznej
 • przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z autostradą
 • budowa dróg dojazdowych
 • budowa obiektów inżynierskich w ciągu autostrady i w ciągu dróg krzyżujących się z autostradą
 • budowa obiektów mostowych
 • budowa przejazdów awaryjnych oraz zjazdów i wjazdów awaryjnych na autostradę
 • budowa systemu odwodnienia autostrady (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, urządzenia oczyszczające)
 • realizacja urządzeń ochrony środowiska takich jak: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, zieleń osłonowa, urządzenia oczyszczające
 • budowa infrastruktury dla potrzeb obiektów przy autostradowych zlokalizowanych w ciągu autostrady w tym: linii energetycznych, sieci wodociągowych, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, sieci gazowych i in.
 • przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod- i nadziemnej (m.in.: urządzenia teletechniczne, energetyczne, sieci wodne i gazowe)
 • budowa oświetlenia i łączności autostradowej
 • systemy osłony meteorologicznej i zarządzania ruchem
 • oznakowanie autostrady i dróg związanych oraz wyposażenie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego


ODCINEK E: Projekt i budowa autostrady A-2 Stryków - Konotopa na odcinku od km 449+100 do km 456+239,67

Długość odcinka: 7,14 km

Parametry techniczne drogi:

>  Odcinek od km 449+100 do węzła „Pruszków" - ok 5 km

Przekrój dwujezdniowy:

 • Klasa techniczna - A
 • Prędkość projektowa Vp - 120 km/h
 • Ilość pasów ruchu - 2 x (2 x 3,75) m
 • Pas rozdziału wraz z opaskami - 11,00 m (ze względu na planowany II etap budowy autostrady obejmujący wraz z opaskami dobudowę dodatkowego pasa ruchu na obu jezdniach do środka)
 • Szerokość opaski - 2 x 0,50 m
 • Pas awaryjny - 2 x 3,00 m
 • Szerokość pobocza gruntowego - 2 x 1,25 m
 • Szerokość korony drogi - 34,50 m (Etap I i II)
 • Skrajnia pionowa - 4,70 m
 • Kategoria ruchu - KR6
 • Obciążenie - 115 kN/oś

 

> Odcinek od węzła „Pruszków" do km 454+250

Przekrój dwujezdniowy:

 • Klasa techniczna - A
 • Prędkość projektowa Vp - 120 km/h
 • Ilość pasów ruchu - 2 x (3 x 3,50) m
 • Pas rozdziału wraz z opaskami - 12,00 m (ze względu na planowany II etap budowy autostrady obejmujący dobudowę dodatkowego pasa ruchu na obu jezdniach do środka)
 • Szerokość opaski - 2 x 0,50 m
 • Pas awaryjny - 2 x 3,00 m
 • Szerokość pobocza gruntowego - 2 x 1,25 m lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń brd oraz ochrony środowiska
 • Szerokość korony drogi - 41,50 m (lub większa j.w.)
 • Skrajnia pionowa - 4,70 m
 • Kategoria ruchu - KR6
 • Obciążenie - 115 kN/oś

 

> Odcinek od km 454+250 do km 456+239,67

Przekrój dwujezdniowy:

 • Klasa techniczna - A
 • Prędkość projektowa Vp - 120 km/h
 • Ilość pasów ruchu - 2 x (4 x 3,50) m
 • Pas rozdziału wraz z opaskami - 5,00 m
 • Szerokość opaski - 2 x 0,50 m
 • Pas awaryjny - 2 x 3,00 m
 • Szerokość pobocza gruntowego - 2 x 1,25 m lub większa jeśli zachodzi potrzeba
 • lokalizacji urządzeń brd oraz ochrony środowiska
 • Szerokość korony drogi - 41,50 m (lub większa j.w.)
 • Skrajnia pionowa - 4,70 m
 • Kategoria ruchu - KR6
 • Obciążenie - 115 kN/oś

Zakres inwestycji:

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie w szczególności następujących zasadniczych robót budowlanych:

 • budowa nowej autostrady o dł. 7 km
 • budowa dwóch węzłów autostradowych „Pruszków" (km 450+750) i „Konotopa" (km 455+500)
 • budowa obwodu utrzymania autostrady (OUA) „Pruszków" (km 450+850)
 • przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z autostradą
 • budowa dróg dojazdowych
 • budowa obiektów inżynierskich w ciągu autostrady i w ciągu dróg krzyżujących się z autostradą
 • budowa obiektów mostowych
 • budowa przejazdów awaryjnych oraz zjazdów i wjazdów awaryjnych na autostradę
 • budowa systemu odwodnienia autostrady (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, urządzenia oczyszczające)
 • realizacja urządzeń ochrony środowiska takich jak: zabezpieczenia akustyczne i antywibracyjne, przejścia dla zwierząt, zieleń osłonowa, urządzenia oczyszczające
 • budowa infrastruktury dla potrzeb obiektów przy autostradowych zlokalizowanych w ciągu autostrady w tym: linii energetycznych, sieci wodociągowych, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, sieci gazowych i in.
 • przebudowa kolidujących urządzeń sieci infrastruktury pod- i nadziemnej (m in. urządzenia teletechniczne, energetyczne, sieci wodne i gazowe)
 • budowa oświetlenia i łączności autostradowej
 • systemy osłony meteorologicznej i zarządzania ruchem
 • oznakowanie autostrady i dróg związanych oraz wyposażenie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

III. Więcej informacji
Warunki realizacji przedsięwzięcia zostały określone:

 • w decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 14.11.2008r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A2 na odcinku od granicy województwa łódzkiego/mazowieckiego w km 411+465,80 do węzła Konotopa (z węzłem) w km 456+239,67
  Skan decyzji środowiskowej z dnia 14.11.2008r. (ok 28 MB)

 

 • w decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19.06.2009r. w części uchylającej i w tym zakresie orzekającej oraz w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 14.11.2008r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A2 na odcinku od granicy województwa łódzkiego/mazowieckiego w km 411+465,80 do węzła Konotopa (z węzłem) w km 456+239,67
  Skan decyzji GDOŚ z dnia 19.06.2009r. (ok 1,2 MB)

 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępu prac na budowie A2 Stryków - Konotopa, można uzyskać na stronie internetowej projektu, aktualizowanej przez Biuro Inżyniera Kontraktu