S8 Obwodnica Wyszkowa

Budowa obwodnicy Wyszkowa w ciągu drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok (od km 50+500 do km 63+300)

Przebieg drogi został zaznaczony na prezentowanej wyżej mapie w Google Maps. Oś drogi oraz lokalizacja punktów charakterystycznych została naniesiona w oparciu o mapę orientacyjną drogi o małej dokładności. W związku z tym powyższy rysunek prosimy traktować jedynie jako dane orientacyjne.

swiss replica watches

I. Podstawowe informacje o inwestycji

> Kategoria inwestycji: zrealizowana

 • Zamawiający / Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
 • Projektant: Arcadis Profil Sp. z o.o.
 • Wykonawca robót budowlanych: Konsorcjum Budimex Dromex S.A. / Przedsiębiorstwo Robót Mostowych ,,Mosty-Łódź" S.A.
 • Nadzór Inwestorski: Konsorcjum Egis Route - Scetauroute S.A. / Egis Poland Sp. z o.o.

Wartość Kontraktu Wykonawcy (netto): 55,4 mln €

Źródło finansowania: Projekt Funduszu Spójności nr: 2004/PL/16/C/PT/002

Udział Funduszu Spójności: 83% kosztów kwalifikowanych

Lata realizacji robót budowlanych: 2006r. - 2008r.

 • Podpisanie umowy kontraktowej: 27.02.2006r.
 • Przekazanie Placu Budowy: 15.03.2006r.
 • Czas trwania robót: 31 miesięcy
 • Oddanie do użytkowania: 14.11.2008r.

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych: powiat wyszkowski (Miasto i Gmina Wyszków)

Mapa orientacyjna inwestycji (ok. 13,1 MB)

Długość: 12,8 km

II. Opis inwestycji

Wstęp

Budowa dwujezdniowej obwodnicy Wyszkowa nowym śladem z budową nowej przeprawy mostowej na Bugu, stanowiła część większego przedsięwzięcia, które obejmowało budowę drogi ekspresowej S8 po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 8 na odcinku od Radzymina do Wyszkowa, wliczając w to budowę obwodnicy Wyszkowa oraz nową przeprawę mostową na Bugu. Przedsięwzięcie to składało się z trzech odrębnych zadań:

 • Zadanie 1: Rehabilitacja nawierzchni istniejącej dwujezdniowej obwodnicy miasta Radzymina
 • Zadanie 2: Przebudowa istniejącej drogi krajowej nr 8 na odcinku od końca istniejącej obwodnicy Radzymina do początku projektowanej obwodnicy Wyszkowa polegająca na dobudowie drugiej jezdni i remoncie istniejącej
 • Zadanie 3: Budowa dwujezdniowej obwodnicy Wyszkowa nowym śladem z budową nowej przeprawy mostowej na Bugu

Wszystkie w/w zadania zostały zrealizowane.

Przebieg drogi

Obwodnica omija miasto Wyszków po jego wschodniej stronie i posiada długość 12,8 km.

Przebieg trasy podyktowany został potrzebą ominięcia przeciążonego ruchem obszaru miasta Wyszków na kierunku północ - południe i jedynej w tym rejonie przeprawy mostowej przez rz. Bug.

Podstawowe parametry techniczne obwodnicy

 • klasa techniczna - S droga ekspresowa
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • liczba pasów ruchu - 2 x 2 pasy (dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku rozdzielone)
 • szerokości jezdni głównych: 2 x 7,00 m
 • szerokość pasa ruchu - 3.50 m
 • szerokość pasa dzielącego - 4.0 m z opaskami wewnętrznymi
 • szerokość pasa awaryjnego - 2.50 m
 • szerokość pobocza gruntowego - 1.25 m
 • skrajnia pionowa drogowa - 4.70 m
 • skrajnia pionowa wiaduktu nad koleją - 5.60 m
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
 • granica pasa drogowego od elementów przekroju drogowego - 2.0 m

Węzły drogowe

 • „Lucynów"
 • „Skuszew"
 • „Turzyn"

Obiekty inżynierskie

11 wiaduktów i nowy dwujezdniowy most o długości 600 m przez rzekę Bug

III. Ochrona środowiska

Rozwiązania minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko

 • Zabezpieczenie akustyczne strefy zamieszkania
 • Ochrona przed zanieczyszczeniami istniejącego układu rowów odwadniających
 • Zabezpieczenie drogi przed wtargnięciem zwierzyny na odcinkach leśnych