S19 Odcinek na terenie woj. mazowieckiego

Rozbudowa drogi krajowej nr 19 do parametrów drogi ekspresowej na terenie województwa mazowieckiego

I. Podstawowe informacje o inwestycji

> Kategoria inwestycji: w przygotowaniu

> Zamawiający / Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

> Stan przygotowania i realizacji na dzień 21.01.2013r.

Etap zrealizowany:

 • Zlecono opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno -Środowiskowego (STEŚ), materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (tzw. decyzji środowiskowej) oraz koncepcji programowej
  Projektant: DRO-KONSULT Sp. z o.o. Replica Chloe Bags
 • 20.07.2008 r. złożono w Oddziale materiały dla Komisji Opiniowania Projektów Inwestycyjnych (KOPI) przy GDDKiA

Etap w realizacji

 • Instytucja odpowiedzialna za obecny etap realizacji: GDDKiA

Planowane lata realizacji inwestycji

Lokalizacja: powiat łosicki (gmina Sarnaki, gmina Platerów, miasto i gmina Łosice, gmina Olszanka, gmina Huszlew)

Mapa orientacyjna inwestycji (ok. 4,2 MB)

Długość: ok. 34 km

II. Opis inwestycjiPrzebieg drogiPrzewidziana do rozbudowy droga krajowa nr 19 ma początek w km 161+548 (granica woj. podlaskiego) i koniec w km 199+828 (granica woj. lubelskiego).
Zakres inwestycjiDostosowanie obecnej, jednojezdniowej drogi do parametrów drogi ekspresowej o całkowicie ograniczonej dostępności niesie za sobą konieczność wykonania następujących zadań:

 • dobudowanie drugiej jezdni (przy wykorzystaniu jezdni istniejącej) lub wytyczenie przebiegu dwujezdniowej drogi po nowym śladzie
 • zapewnienie włączeń dla ruchu na drodze ekspresowej w czterech węzłach
 • zapewnienie połączeń dla ruchu lokalnego między węzłami, poprzez wybudowanie równoległych dróg dojazdowych o łącznej długości około 50 km
 • ewentualne zapewnienie możliwości prowadzenia ruchu autobusowego
 • dla umożliwienia bezkolizyjnego przejazdu w poprzek projektowanej drogi S-19, bez możliwości wjazdu na nią, przewiduje się wybudowanie około 20 przejazdów drogowych
 • wybudowanie ogółem około 27 obiektów inżynierskich, z czego 5 obiektów w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S-19 i 22 obiekty w ciągach dróg krzyżujących się z drogą S-19
 • zapewnienie możliwości bezkolizyjnego lokalnego ruchu pieszego, przejść ekologicznych oraz przeanalizowanie możliwych sposobów ograniczenia negatywnego wpływu drogi ekspresowej na środowisko (hałas, zanieczyszczenia, ścieki itd.)

Parametry techniczne dla projektowanej drogi

 • klasa techniczna - S
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • nośność nawierzchni - 115 kN/oś
 • szerokość jezdni:
  w I etapie (przekrój 2+1) - 13,50 m
  docelowo - 2 x 7,00 m
 • szerokość pasa dzielącego: docelowo - 12,00 m (w tym opaski 2 x 0,50 m)
 • szerokość pasa awaryjnego - 2 x 2,50 m
 • szerokość pobocza nieutwardzonego - 2 x 0,75 m
 • szerokość korony drogi - 32,50 m
 • szerokość w liniach rozgraniczających - min. 60,00 m

Wariantowanie przebiegu drogiRozpatruje się przyszły przebieg drogi S-19 w czterech wariantach: 1, 1a, 2 i 3 (społeczny).

 

> Wariant 1
granica województwa podlaskiego - Chlebczyn - Grzybów - Ostromęczyn (zachód) - Woźniki - Łosice (wschód) - Mszanna (wschód) - Kopce - Mostów - granica województwa lubelskiego (długość 34,42 km)


Wariant 1 został zaprojektowany po nowym śladzie, a stary ślad drogi nr 19 pozostawiono dla ruchu lokalnego. W wariancie tym zaprojektowano 4 węzły, jako rozwiązania bezkolizyjne z normatywnymi pasami włączeń i wyłączeń. Komunikacja między jedną a drugą stroną projektowanej S-19 odbywa się poprzez zaprojektowane przejazdy górą lub dołem. Dodatkowo zaprojektowane zostały drogi dojazdowe do obsługi pól i posesji odciętych przez projektowaną drogę S-19.
Wariant 1 bieg swój rozpoczyna na granicy woj. podlaskiego i woj. mazowieckiego i jest kontynuacją zaprojektowanego przejścia przez rzekę Bug przez firmę Transprojekt Gdański Sp. z o.o. Kierując się na południe przecina istniejący ślad drogi krajowej nr 19 przed miejscowością Franopol i omija miejscowości Chlebczyn i Sarnaki od strony zachodniej. Dalej ponownie przecina istniejący ślad drogi nr 19 gdzie został zaprojektowany węzeł „Sarnaki". Za węzłem droga kieruje się dalej na południe, przecina granicę gminy Sarnaki i przed miejscowością Ostromęczyn odbija bardziej na południowy-zachód, by ponownie przeciąć istniejącą drogę nr 19. Tu zaprojektowano węzeł „Ostromęczyn". Za węzłem znowu przecina istniejącą „krajówkę" i od tej pory biegnie równolegle, po jej wschodniej stronie w odległości ok. 200 m. W miejscowości Woźniki wariant ten jeszcze bardziej zbliża się do istniejącej drogi nr 19 by tuż przed granicą gminy miejskiej Łosice skręcić w lewo. Na przecięciu z drogą wojewódzką nr 698 zaprojektowano węzeł „Łosice". Za Łosicami nowy wariant drogi nr 19 biegnie równolegle do istniejącego śladu. Miejscowość Mszanna zostaje ominięta po wschodniej stronie i tu zaprojektowano węzeł „Mszanna". Po zachodniej stronie miejscowości Kopce nowy ślad dwukrotnie przecina istniejący i następnie łukiem omija miejscowość Mostów po wschodniej stronie aż do granicy województwa mazowieckiego. Bieg swój kończy w miejscowości Łukowisko włączając się w istniejący ślad drogi nr 19. Wariant 1 jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania gmin: Sarnaki, Platerów, Olszanka.

 

> Wariant 1a
granica województwa podlaskiego - Chlebczyn - Kol. Grzybów - Ostromęczyn (wschód) - Puczyce Kolonia - Dzięcioły - Świniarów - włączenie do wariantu 1 przed węzłem Łosice (długość 35,50 km)

Wariant 1a podobnie jak wariant 1 zaprojektowany został po nowym śladzie, a istniejący ślad drogi nr 19 przewiduje się dla ruchu lokalnego. Ruch lokalny odbywa się drogami powiatowymi, gminnymi oraz nowo projektowanymi drogami dojazdowymi. Powiązanie terenów położonych po obu stronach projektowanej S-19 odbywa się poprzez zaprojektowane przejazdy górą lub dołem. Wariant 1a bieg swój rozpoczyna podobnie jak wariant 1 na granicy woj. podlaskiego i woj. mazowieckiego oraz jest kontynuacją jednego z przejść przez Bug zaproponowanego przez firmę Transprojekt Gdański Sp. z o.o. W stosunku do wariantu 1 jest on bardziej oddalony na zachód od miejscowości Sarnaki. Następnie przecina istniejący ślad drogi nr 19, gdzie również replicas de relojes zaprojektowano węzeł i biegnie dalej na południe by ominąć miejscowość Ostromęczyn po stronie wschodniej. Dalej włącza się w istniejący ślad „krajówki" ( tu został zaprojektowany węzeł „Ostromęczyn") i biegnie nim aż do miejscowości Puczyce-Kolonia. Wariant 1a omija miejscowość Woźniki wraz ze stawami po stronie północno-zachodniej i przed granicą gminy miejskiej Łosice włącza się w wariant 1. Dalszy bieg jest zgodny z wariantem 1. Wariant 1a jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olszanka.

 

> Wariant 2
granica województwa podlaskiego - Chlebczyn (zachód) - Kol. Grzybów - Ostromęczyn (zachód) - Czuchleby - Woźniki (wschód) - Łosice (wschód) - Mszanna (zachód) - Mostów (wschód) - granica województwa lubelskiego (długość 34,36 km)

Wariant 2 również zaprojektowany został po nowym śladzie, a stary ślad drogi nr 19 pozostawiono dla ruchu lokalnego. W Wariancie 2 zaprojektowano 4 węzły, jako rozwiązania bezkolizyjne z normatywnymi pasami włączeń i wyłączeń. Komunikacja między jedną a drugą stroną projektowanej S-19 odbywa się poprzez zaprojektowane przejazdy górą lub dołem. Dodatkowo zaprojektowane zostały drogi dojazdowe do obsługi pól i posesji odciętych przez projektowaną drogę S-19.
Początek opracowania zlokalizowany został na granicy woj. podlaskiego i woj. mazowieckiego oraz jest kontynuacją jednego z przejść przez Bug zaproponowanego przez firmę Transprojekt Gdański Sp. z o.o. Następnie przecina drogę nr 19 gdzie zaprojektowano przejazd. Na zachód od miejscowości Sarnaki wariant 2 biegnie równolegle do wariantu 1 i jest oddalony od niego o ok. 450 m. Ponownie przecina istniejący ślad drogi nr 19, gdzie zaprojektowany został węzeł „Sarnaki". Następnie wariant 2 biegnie po linii prostej na południowy-zachód aż do miejscowości Ostromęczyn, gdzie został zaprojektowany węzeł. Za węzłem projektowana droga skręca na zachód, a następnie przed miejscowością Puczyce-Kolonia skręca na południe i omija łukiem po wschodniej stronie miejscowość Czuchleby. Dalej omija zabudowania miejscowości Woźniki po stronie południowej i przecina drogę wojewódzką nr 698, gdzie został zaprojektowany węzeł „Łosice". Za Łosicami projektowany wariant 2 zbliża się do starego śladu drogi nr 19 i biegnie wzdłuż niej na odcinku około 2 km. Miejscowość Mszanna zostaje ominięta od strony zachodniej i niedaleko drogi powiatowej nr 02312 został zaprojektowany węzeł „Mszanna". Dalej projektowana droga ponownie zbliża się do starego śladu i biegnie wzdłuż niego na długości około 1.5 km. Po ominięciu zabudowań miejscowości Kopce po stronie zachodniej projektowany wariant omija miejscowość Mostów od strony wschodniej i na terenie województwa lubelskiego włącza się w stary ślad drogi nr 19 w miejscowości Łukowisko. Przebieg trasy S 19 wg Wariantu 2 nie nawiązuje do dotychczasowych „korytarzy" rezerwowanych dla trasy ekspresowej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin.

 

> Wariant 3 (społeczny)
granica województwa podlaskiego - Chlebczyn (za-chód) - Kol. Grzybów - Ostromęczyn (zachód) - Woźniki (wschód) - Łosice (wschód) - Mszanna (wschód) - Kopce (wschód) - Nieznanki (wschód) - granica województwa lubelskiego (długość 34,31 km)


Wariant 3 powstał w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami i również zaprojektowany został po nowym śladzie, a stary ślad drogi nr 19 pozostawiono dla ruchu lokalnego. W Wariancie 3 zaprojektowano 4 węzły, jako rozwiązania bezkolizyjne z normatywnymi pasami włączeń i wyłączeń. Komunikacja między jedną a drugą stroną projektowanej S-19 odbywa się poprzez zaprojektowane przejazdy górą lub dołem. Dodatkowo zaprojektowane zostały drogi dojazdowe do obsługi pól i posesji odciętych przez projektowaną drogę S-19. Wariant 3 łączy elementy przebiegu wariantu 1 i 2 oraz wprowadza nowy przebieg na terenie gminy Łosice, Olszanka i Huszlew.
Początek opracowania zlokalizowany został na granicy woj. podlaskiego i woj. mazowieckiego oraz jest kontynuacją jednego z przejść przez Bug zaproponowanego przez firmę Transprojekt Gdański Sp. z o.o. Następnie wariant 3 przecina istniejącą drogę krajową nr 19 i kieruje się dalej na południe, aby ominąć miejscowość Sarnaki od strony zachodniej. Na tym odcinku wariant 3 ma taki sam przebieg jak wariant 2. Projektowana trasa ponownie przecina istniejący ślad drogi nr 19, gdzie zaprojektowany został węzeł „Sarnaki". Następnie biegnie po linii prostej na południowy-zachód aż do miejscowości Ostromęczyn, gdzie został zaprojektowany węzeł. Za węzłem przebieg wariantu 3 pokrywa się z wariantem 1 i dopiero za stawami odbija w lewo, by ominąć miejscowość Woźniki od strony wschodniej. Następnie projektowana trasa biegnie na południowy-zachód aż do przecięcia z drogą wojewódzką nr 698 gdzie zaprojektowano węzeł „Łosice". Za Łosicami nowy wariant drogi nr 19 biegnie równolegle do istniejącego śladu na odcinku ok. 3,5 km. Przed miejscowością Mszanna odbija na południowy-wschód i omija miejscowości Kopce i Nieznanki po stronie wschodniej. Na przecięciu z drogą powiatową nr 02319 został zaprojektowany węzeł „Kopce". Na granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego wariant 3 odbija w prawo aby włączyć się w istniejący ślad drogi nr 19 w miejscowości Łukowisko.


Wariant najkorzystniejszy
Z przeprowadzonej analizy ruchowej wynika, iż najbardziej korzystne będzie etapowanie inwestycji. W Etapie I wybudowana zostanie jedna jezdnia o przekroju 2+1 wraz z docelowymi obiektami inżynierskimi. W Etapie II po roku 2035 przewiduje się dobudowanie drugiej jezdni.
Z przeprowadzonych analiz w „Studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowym rozbudowy drogi krajowej nr 19 do parametrów drogi ekspresowej na terenie województwa mazowieckiego" oraz dokonanych ocen poszczególnych rozwiązań wynikają następujące wnioski: userwatch.eu

 1. Przedstawione cztery warianty przebiegu drogi S-19 na terenie województwa mazowieckiego pozwalają na wybór ostatecznego przebiegu drogi S-19 na rozpatrywanym odcinku.
 2. Spośród czterech analizowanych wariantów jako najkorzystniejszy uznaje się wariant 3, który uzyskał poparcie społeczeństwa, jest najmniej kolizyjny ze środowiskiem i najmniej koliduje z istniejącą zabudową.
 3. Inwestycję należy etapować, tj. w pierwszym etapie wybudować drogę o przekroju 2+1. Etap docelowy o przekroju 2x2 wybudować po roku 2035.
 4. Po zaakceptowaniu przez GDDKiA przebiegu drogi S-19, należy dokonać rezerwacji pasa terenu pod projektowaną drogę w planach zagospodarowania przestrzennego Sarnami, Platerów, Łosice, Olszanka i Huszlew.