S17 Węzeł Lubelska - gr. woj.

Rozbudowa drogi krajowej nr 17 do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku od węzła „Lubelska" do granicy województwa lubelskiego

Przebieg drogi został zaznaczony na prezentowanej wyżej mapie w Google Maps. Oś drogi oraz lokalizacja punktów charakterystycznych została naniesiona w oparciu o mapę orientacyjną inwestycji o małej dokładności. W związku z tym powyższy rysunek prosimy traktować jedynie jako dane orientacyjne.

I. Podstawowe informacje o inwestycji

> Kategoria inwestycji: w przygotowaniu

> Zamawiający / Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

> Stan przygotowania i realizacji na dzień 21.01.2013 r.

Etap zrealizowany:

 • Zlecono opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno -Środowiskowego (STEŚ) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (tzw. decyzji środowiskowej)
 • Projektant: Biuro Projektowo-Konsultingowe EUROSTRADA Sp. z o.o.
 • 25.04.2008r. odbyło się posiedzenie Komisji Ocen Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze GDDKiA
 • 25.09.2009r. złożono wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • 02.02.2010r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał pozytywną opinię
 • 17.03.2010r. w Otwocku odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa
 • 30.03.2010r. w Garwolinie odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa
 • 22.11.2010r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach według wariantu 1b (ze zmianą lokalizacji węzła „Bocian" na węzeł „Kołbiel")
  Skan decyzji środowiskowej
  Skan załącznika do decyzji środowiskowej
 • 16.06.2011r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał postanowienie odmawiające wstrzymania natychmiastowej wykonalności decyzji RDOŚ z dnia 22.11.2010r.
 • 02.12.2011r. GDOŚ uchylił w części i w tym zakresie orzekł oraz w pozostałej części utrzymał decyzję środowiskową RDOŚ z dnia 22.11.2010r.
  Skan zawiadomienia GDOŚ z 02.12.2011r.

Etap w realizacji

 • Instytucja odpowiedzialna za obecny etap realizacji: GDDKiA Oddział w Warszawie

Planowane lata realizacji inwestycji

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych: powiat otwocki (miasto Otwock, gmina Wiązowna, gmina Celestynów, gmina Kołbiel), powiat garwoliński (gmina Garwolin, miasto Garwolin, miasto i gmina Pilawa, gmina Górzno, gmina Sobolew, gmina Trojanów)Mapa orientacyjna inwestycji:

Wariant Ib całość (ok. 9 Mb)

Legenda (ok 0,3 Mb)

Długość: ok. 60 km

II. Opis inwestycji

Zakres planowanej inwestycj

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie drogi krajowej nr 17 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła „Lubelska" w Wiązownej do granicy województwa lubelskiego, z wyłączeniem fragmentu drogi obejmującego istniejącą obwodnicę Garwolina realizowanej wg wariantu Ib (ze zmianą lokalizacji węzła „Bocian" na węzeł „Kołbiel"). Początek rozbudowywanej drogi znajduje się w km 3+200 i nawiązuje do granicy projektowanego węzła „Lubelska", który nie jest objęty zakresem opracowania. Koniec rozbudowy drogi przyjęto w km 74+883 - granicy województw: mazowieckiego i lubelskiego. Z zakresu przedsięwzięcia wyłączona jest wybudowana obwodnica Garwolina. Przedsięwzięcie składa się z dwóch odcinków:

 • projektowany węzeł „Lubelska" (km 3+200) - początek obwodnicy Garwolina (km 40+700)
 • koniec obwodnicy Garwolina (km 50+520) - granica województwa lubelskiego (km 74+883)

Docelowym zadaniem inwestycyjnym jest dostosowanie drogi nr17 do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej o ograniczonej dostępności. Wiąże się to z dobudowaniem drugiej jezdni do już istniejącej lub wytyczeniem dwujezdniowej drogi po nowym śladzie, a także z zapewnieniem włączeń do ruchu w węzłach i połączeń dla ruchu lokalnego między węzłami, prowadzenia ruchu autobusowego i bezkolizyjnego ruchu pieszego, wybudowaniem miejsc obsługi podróżnych oraz urządzeń służących ochronie środowiska i zdrowia ludzi (np. ekranów akustycznych, kładek dla pieszych, przejść dla zwierząt). W projekcie przewidziano także - w pasie dzielącym obie jezdnie - rezerwę na dobudowę trzeciego pasa ruchu.

Istniejąca droga krajowa nr 17 Warszawa - Lublin - Hrebenne na odcinku przewidzianym do rozbudowy jest drogą klasy GP.

Parametry techniczne drogi

 • klasa drogi - S
 • prędkość projektowa - 100 km/godz.
 • nośność - 11,5 t/oś
 • kategoria ruchu - KR6
 • całkowicie ograniczona dostępność (dostępność tylko w węzłach)
 • ilość jezdni - 2
 • szerokość pasów ruchu
  3 x 3,5m + 2,5m pas awaryjny do węzła „Wiązowna II"
  2 x 3,5 + 2,5 m pas awaryjny od węzła „ Wiązowna II"
  docelowo 3 x 3,5 + 2,5 m pas awaryjny na całym odcinku

Węzły drogowe

 • Węzeł „Wiązowna I"
 • Węzeł „Wiązowna II"
 • Węzeł „Wólka Mlądzka"
 • Węzeł „Ostrów"
 • Węzeł „Kołbiel" w km 23+840 tj. na przecięciu się projektowanej obwodnicy drogi S17 z projektowaną obwodnicą w ciągu drogi nr 50
 • Węzeł „Lipówki"
 • Węzeł „Górzno"
 • Węzeł „Gończyce"
 • Węzeł „Trojanów"

Obiekty inżynierskieZakłada się rozbiórkę wszystkich istniejących obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 17 i wybudowanie w ich miejsce nowych konstrukcji.

III. Ochrona środowiskaRozwiązania minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko

 • Ekrany akustyczne
 • Urządzenia podczyszczające ścieki przed odprowadzeniem do odbiornika
 • Przejścia dla dużych i małych zwierząt oraz przepusty dla płazów

IV. Więcej informacji

Cheap Wedding Dresses, 2013 Designer Dresses for Women & Girls

2013 Cheap Wedding Dresses UK Shop, Dresses For Wedding Online Sale

2013 Cheap La Femme Prom Dresses, Prom Dresses Online Sale

Cheap Prom Dresses 2013 Online Sale, Evening gowns for women, modest prom dresses

Warunki realizacji przedsięwzięcia zostały określone w decyzji środowiskowej z dn. 22.11.2010r.

 

 

Skan decyzji środowiskowej
Skan załącznika do decyzji środowiskowej

Mapy z przebiegiem wariantu Ib są prezentowane na stronie internetowej biura projektów