S17 Obwodnica Garwolina

Obwodnica Garwolina w ciągu drogi krajowej nr 17 Warszawa - Lublin od km 40+400 do km 53+197

Przebieg drogi został zaznaczony na prezentowanej wyżej mapie w Google Maps. Oś drogi oraz lokaliza-cja punktów charakterystycznych została naniesiona w oparciu o mapę orientacyjną inwestycji o małej dokładności. W związku z tym powyższy rysunek prosimy traktować jedynie jako dane orientacyjne.

I. Podstawowe informacje o inwestycji

> Kategoria inwestycji: zrealizowana

 • Zamawiający / Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
 • imitazioni e repliche di Orologi
 • Projektant: Arcadis Profil Sp. z o.o.
 • Wykonawca robót budowlanych: Konsorcjum:Herman Kirchner Gmbh / Mosty Łódź S.A.
 • Nadzór Inwestorski: Konsorcjum: Zakład Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy Sp. z o.o. / ECM Group Polska Sp. z o.o,/Budownictwo Drogowe „Altkom" Sp. z o.o.

Szacunkowa wartość inwestycji: 236,2 mln zł

 • Źródło finansowania: Europejski Bank Inwestycyjny - program AFI

Lata realizacji robót budowlanych: 2005r. - 2007r.

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych: powiat garwoliński (miasto Garwolin, gmina Gar-wolin , gmina Górzno)

Mapa orientacyjna inwestycji (ok. 3,7 MB)

Długość: 12,8 km

II. Opis inwestycji

Przebieg drogi

Trasa obwodnicy Garwolina jest fragmentem drogi krajowej ekspresowej nr 17 łączącej Warszawę z Lubli-nem. Jest to dwujezdniowa droga ekspresowa, przeznaczona tylko dla ruchu samochodowego, po południowo - zachodniej stronie Garwolina. Początek obwodnicy znajduje się przed miejscowością Miętne w km 40+400 drogi krajowej nr 17 i kończy się w km 53+197 w rejonie miejscowości Sulbiny. Długość obwodnicy wynosi 12,797 km. Wydłużenie trasy obwodowej w stosunku do istniejącego przebiegu przez miasto wynosi 2,663 km.

Podstawowe parametry techniczne

 • klasa techniczna drogi - S
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • przekrój dwujezdniowy
 • szerokość jezdni - 7,0 m
 • szerokość pasów ruchu - 3,50 m
 • liczba pasów ruchu - 2 x 2
 • groothandel sieraden en accessoires
 • szerokość pasa dzielącego - 4 m (w tym opaski 2 x 0,50 m)
 • szerokość pasa awaryjnego - 2 x 2,50 m
 • szerokość poboczy gruntowych - 1,25 m
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś

Węzły drogowe

 • Węzeł „Miętne"
 • Węzeł „Stacyjna"
 • Węzeł „Sulbiny"

Każdy z trzech węzłów zapewnia pełny rozrząd ruchu we wszystkich kierunkach.

Obiekty inżynierskie

 • Wiadukt na drodze ekspresowej - WS-1 Replica Watches nad drogą powiatową w m. Miętne
 • Kładka dla pieszych KP-2 nad obwodnicą
 • Wiadukt drogowy WD-3 nad obwodnicą
 • Wiadukt drogowy WD-4 nad obwodnicą w ciągu drogi krajowej nr 76 Garwolin-Wilga
 • Wiadukt drogowy WD-5 nad obwodnicą w ciągu ulicy lokalnej II Armii WP
 • Most na rzece Wildze MS-6 w ciągu obwodnicy
 • Wiadukt drogowy WD-7 nad obwodnicą w ciągu drogi powiatowej nr 36530 Garwolin - Górki
 • Przejazd gospodarczy PG-8 pod obwodnicą
 • Swiss Replica Watches
 • Wiadukt drogowy WD-9 nad obwodnicą w ciągu drogi powiatowej nr 36535 Garwolin-Łaskarzew
 • Wiadukt na drodze ekspresowej WS-10 nad drogą gminna 3608016 Garwolin-Sulbiny
 • Przejazd gospodarczy PG-10a pod obwodnicą
 • Wiadukt drogowy WD-11 nad obwodnicą
 • Ponadto pod trasą obwodnicy zlokalizowano przejazd gospodarczy oraz osiem przepustów drogowych z blachy falistej w ciągach rowów melioracyjnych

Replica Watches

Obsługa terenów przyległych

Dla obsłużenia terenu przyległego, podzielonego przez drogę ekspresową, zbudowano ogółem ponad 20 km dróg dojazdowych biegnących wzdłuż projektowanej trasy. Łączą one istniejące dojazdy do pól i gospodarstw po obu stronach drogi. W ciągu tych dróg znajdują się trzy przejazdy gospodarcze pod obwodnicą, w km 47+327 tj. pod mostem na rzece Wildze, w km 48+457 pod obwodnicą w ciągu drogi dojazdowej oraz w km 51+204.