S17 Marki - Węzeł Lubelska

Budowa drogi ekspresowej S-17 odcinek od węzła „Marki" do węzła „Lubelska" - Wschodnia Obwodnica Warszawy

I. Podstawowe informacje o inwestycji

> Kategoria inwestycji: w przygotowaniu

> Zamawiający / Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

> Stan przygotowania i realizacji na dzień 28.04.2012 r.

Etap zrealizowany: fakeswiss.com

 • Zlecono opracowanie Stadium Projektu Budowlanego, materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (tzw. decyzji środowiskowej), materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji, projektu budowlanego, projektu wykonawczego, materiałów przetargowych
 • Projektant: Arcadis Profil Sp. z o.o.
 • 22.11.2005r. złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • Wariant rekomendowany przez GDDKiA: W2 z uwzględnieniem wariantu WIIIA jako wariantu równorzędnego
 • 20.06.2007r. odbyła się Rozprawa administracyjna z udziałem społeczeństwa
 • 19.10.2007r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla wariantu WIIIA
  Skan decyzji środowiskowej z 19.10.2007r.
 • 14.11.07r., 15.11.07r., 22.11.07r., 23.11.07r. odwołania od decyzji środowiskowej
 • 13.01.2009r Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie wyroku WSA uchylającego postanowienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego uzgadniające budowę WOW według wariantu W IIIA (m.in. przez teren Wesołej)
 • Naczelny Sąd Administracyjny przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia do WSA
 • 24.04.2009r. WSA oddalił skargi na postanowienia MRR
 • 24.04.2009r. GDOŚ utrzymał w mocy decyzję środowiskową z 19.10.2007r. dla wariantu IIIA
 • 04.02.2010r. ogłoszono przetarg nieograniczony na weryfikacje dokumentacji projektowej
 • 05.03.2010r. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 11.03.2010r. udzielono zamówienia.
  Weryfikator: Tebodin SAP-Projekt Sp. z o.o.
 • 26.10.2010r. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił w części decyzję środowiskową dla odcinka węzeł Rembertów - węzeł Zakręt
 • 12.10.2011r. RDOŚ zawiadomił Strony, że prowadzi postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek GDDKiA z 18.08.2011r. o wygaszenie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 19.10.2007r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Wschodniej Obwodnicy Warszawy od węzła Marki do węzła Lubelska, na odcinku od węzła Drewnica (bez węzła) do węzła Zakręt (bez węzła)
  Skan wniosku GDDKiA z 18.08.2011r.
 • 18.10.2011r. RDOŚ zawiadomił Strony że przed wydaniem decyzji administracyjnej w sprawie dotyczącej wygaszenia decyzji środowiskowej z 10.10.2007r. mają one prawo zapoznać się ze zgromadzona dokumentacją i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów. Strony dokonać tego mogą w siedzibie RDOŚ w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, pok. 305, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 15:00, w dniach od 8 do 14 listopada 2011r.
 • 17.11.2011r. RDOŚ zawiadomił Strony, że w dniu 17.11.2011r. wydał decyzję którą stwierdził wygaśnięcie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 19.10.2007r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Wschodniej Obwodnicy Warszawy od węzła Marki do węzła Lubelska, na odcinku od węzła Drewnica (bez węzła) do węzła Zakręt (bez węzła)
  Skan decyzji wygaszającej decyzję środowiskową z 19.10.2007r.

Etap w realizacji

 • W opracowaniu materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z wyłączeniem odcinka w. Drewnica (bez węzła) - w. Zakręt (bez węzła)
 • Trwa postępowanie przetargowe dotyczące dokumentacji dla odcinka: węzeł Drewnica (bez węzła) - węzeł Zakręt (bez węzła)
 • Instytucja odpowiedzialna za obecny etap realizacji: Arcadis Profil Sp. z o.o. / GDDKiA Oddział Warszawa

Planowane lata realizacji inwestycji

 • Inwestycja jest ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 w Załączniku nr 2 - Lista zadań, których realizacja przewidywana jest po roku 2013, zadania: 19, 26, 29 (patrz Załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dn. 25.01.2011r.)
 • Planowane przez GDDKiA lata rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych: I kw. 2015r. - II kw. 2018r.

Lokalizacja wariantów w jednostkach administracyjnych: Miasto Stołeczne Warszawa - miasto na prawach powiatu (dzielnice: Warszawa-Rembertów i Warszawa-Wesoła), powiat wołomiński (miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka), powiat miński (miasto Sulejówek), powiat otwocki (gmina Wiązowna)

Mapa orientacyjna inwestycji (ok. 1,1 MB)

Orientacyjna długość planowanej drogi ok 19 km

II. Opis inwestycji

Przebieg drogi

odc. węzeł „Marki" - węzeł „Drewnica" - przebieg drogi wg wariantu IIIA

Miasto Marki
Początkowy odcinek trasy WOW od skrzyżowania trasy Toruńskiej z drogą nr 8 Warszawa - Białystok, w kierunku wschodnim biegnie przez tereny miasta Marki w pobliżu granicy z miastem Ząbki. Po obu stronach projektowanej trasy znajdują się działki z zabudową jednorodzinną (kilka z nich koliduje z trasą), a po stronie południowej osiedle wielorodzinne zlokalizowane bezpośrednio w sąsiedztwie trasy.
W rejonie cmentarza przy szpitalu Drewnica zaprojektowano węzeł na terenach wyrobiskowych dawnej cegielni.

 

odc. węzeł „Drewnica" - węzeł „Zakręt"

Wschodnia Obwodnica Warszawy na terenie miasta Zielonka, miasta Ząbki oraz po terenie miasta st. Warszawa, dzielnicy Rembertów i Wesoła - do czasu wygaszenia decyzji środowiskowej na odcinku Drewnica (bez węzła) - Zakręt (bez węzła) - przebiegała wg wariantu IIIA.
W uzasadnieniu decyzji replicas tag-heuer wygaszającej decyzję środowiskową na ww. odcinku znalazł się zapis iż zaistniała konieczność zmiany przebiegu inwestycji na odcinku od węzła Drewnica (bez węzła) do węzła Zakręt (bez węzła) w celu wyeliminowania kolizji z obszarem Natura 2000, przetrasowania drogi w taki sposób, aby spełniała ona oczekiwania mieszkańców osiedla Grzybowa, jak również podjęcia się próby ewentualnego zmodyfikowania obecnego przebiegu przez poligon wojskowy
Patrz skan wniosku GDDKiA z 18.08.2011r.
Patrz skan decyzji wygaszającej decyzję środowiskową z 19.10.2007r.

 

odc. węzeł „Zakręt" - węzeł „Lubelska" - przebieg drogi wg wariantu IIIA

Miasto Sulejówek
W rejonie węzła Zakręt (skrzyżowanie z Traktem Brzeskim - drogą nr 2), wystąpi kilka bezpośrednich kolizji z istniejącą zabudową.
Gmina Wiązowna
Na południe od skrzyżowania z Traktem Brzeskim projektowana Obwodnica zostaje wprowadzona w korytarz istniejącej drogi krajowej nr 17, wzdłuż której ciągnie się zabudowa o charakterze usługowo-magazynowo-mieszkalnym. Ze względu na konieczność poszerzenia istniejącego korytarza drogi w celu przystosowania jej do parametrów trasy ekspresowej i rozbudowy do przekroju dwujezdniowego, wystąpi kolizja z kilkoma budynkami.Podstawowe parametry techniczne

 • Klasa techniczna drogi: S droga ekspresowa
 • Prędkość projektowa: 100 km/h
 • Obciążenie nawierzchni:115 kN/oś
 • Ograniczona dostępność (wyłącznie poprzez węzły)
 • Ciągłość i bezkolizyjność ruchu na jezdniach głównych
 • Przekrój poprzeczny:
  • odc. węzeł „Marki" - węzeł „Drewnica": 2 jezdnie o 3 pasach ruchu
  • odc. węzeł „Drewnica" - węzeł „Zakręt": 2 jezdnie o 2 pasach ruchu
  • odc. węzeł „Zakręt" - węzeł „Lubelska": 2 jezdnie o 3 pasach ruchu
 • Pas ruchu 3,5m
 • Pasy awaryjne 2,5m
 • Pas dzielący:
  • odc. węzeł „Marki" - węzeł „Drewnica": 5,0m
  • odc. węzeł „Drewnica" - węzeł „Zakręt": 12,0m, przyjęta szerokość umożliwi docelowo poszerzenie jezdni o jeden pas tj. do trzech pasów ruchu
  • odc. węzeł „Zakręt" - węzeł „Lubelska": 5,0m

Węzły drogowe

 • węzeł „Marki"
 • węzeł „Drewnica"
 • węzeł „Zielonka"
 • węzeł „Poligon"
 • węzeł „Rembertów"
 • węzeł „Wesoła"
 • węzeł „Zakręt"
 • węzeł „Lubelska"
 • Cheap Wedding Dresses, 2013 Designer Dresses for Women & Girls

  2013 Cheap Wedding Dresses UK Shop, Dresses For Wedding Online Sale

  2013 Cheap La Femme Prom Dresses, Prom Dresses Online Sale

  Cheap Prom Dresses 2013 Online Sale, Evening gowns for women, modest prom dresses

III. Więcej informacji

Warunki realizacji przedsięwzięcia dla odcinków: węzeł Marki - węzeł Drewnica oraz węzeł Zakręt - węzeł Lubelska zostały określone w decyzji środowiskowej z dn. 19.10.2007r.

Skan decyzji środowiskowej z 19.10.2007r.