S8 Salomea - Wolica

Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea - Wolica wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7

Przebieg drogi został zaznaczony na prezentowanej wyżej mapie w Google Maps. Oś drogi oraz lokalizacja punktów charakterystycznych została naniesiona w oparciu o mapę orientacyjną inwestycji o małej dokładności. W związku z tym powyższy rysunek prosimy traktować jedynie jako dane orientacyjne.

 

Podział inwestycji na etapyBudowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea - Wolica wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7 ze względu na różny poziom zaawansowania prac projektowych, będzie budowana w dwóch etapach:


 • Etap II: Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów GP od węzła Janki Małe do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 w m. Sękocin Las wraz z przebudową tego skrzyżowania przejście do opisu etapu II

 


Etap I: Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea - Opacz - Paszków (Wolica)

Podział etapu I na 2 części
Inwestycja składa się z dwóch części, tj części miejskiej, zlokalizowanej w granicach m. st. Warszawy i części pozamiejskiej. Pomiędzy częścią miejską i pozamiejską znajduje się projektowany węzeł „Opacz", który nie wchodzi w zakres opracowania (Odcinek projektowanej S8 od km 0+650,00 do km 0+716,00 stanowi integralną część realizacji zachodniego fragmentu Południowej Obwodnicy Warszawy S2 na odcinku od węzła „Konotopa" do węzła „Lotnisko").

 

Proces przygotowania inwestycji dla części miejskiej i części pozamiejskiej znajduje się na różnych etapach zaawansowania:


 

 

> Etap I, część miejska: węzeł SalomeaI. Podstawowe informacje o inwestycji> Kategoria inwestycji: w budowie

> Zamawiający / Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

> Stan przygotowania i realizacji na dzień 21.01.2013 r.

Etap zrealizowany:

 • Zlecono opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (tzw. decyzji środowiskowej), Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego, Materiałów Przetargowych. Projektant: Biuro DHV POLSKA Sp. z o.o.
 • 30.03.2007r. złożono wniosek o wydane decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea- Wolica wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7 i przebudową infrastruktury technicznej
 • 07.08.2007r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji [odc. węzeł Opacz (bez węzła) - węzeł Łopuszańska (bez węzła)]
 • 06.05.2008r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • Opracowano projekt budowlany
 • 24.12.2008r. ogłoszono przetarg ograniczony na realizację robót budowlanych
 • 12.03.2009r. ogłoszono przetarg nieograniczony na weryfikację projektu budowlanego
 • 17.04.2009 udzielono zamówienia, Weryfikator: Biuro Projektowo-Konsultingowe EUROSTRADA Sp. z o.o.
 • 07.07.2009r. unieważniono postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych
 • 02.03.2010r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę
 • 14.04.2010r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych
 • 09.06.2010r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę
 • 09.07.2010r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał postanowienie uzgadniające realizację przedsięwzięcia
 • 13.07.2010r. Wojewoda Mazowiecki podjął zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji
 • 21.07.2010r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zarządzanie projektem unijnym, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót
 • 06.08.2010r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dla odcinka zlokalizowanego w granicach m.st. Warszawy (od 20.09.2010r. prawomocne)
 • 20.09.2010r. GDDKiA Oddział w W-wie poinformował o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę drogi: Konsorcjum firm: (Lider): EUROVIA POLSKA S.A.; (Partner): EUROVIA CS; (Partner): WARBUD S.A.
 • 28.12.2010r. wybrano ofertę najkorzystniejszą na zarządzanie i nadzór. Konsorcjum firm: (LIDER): KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne Sp. z o. o., (PARTNER): KV Consultores de ingenieria, proyectos y obras, S. L., (PARTNER): Getinsa Ingenieria S. L.
 • 30.12.2010r. podpisano umowę na budowę
 • 31.12.2010r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) uchylił decyzję środowiskową w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
 • 01.02.2011r. udzielono zamówienia na zarządzanie i nadzór
 • 03.03.2011r. GDDKiA zmodyfikowało pismem z dn. 25.02.2011r. wniosek z dn. 30.03.2007r. o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea - Wolica wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7 w sposób polegający na ograniczeniu zakresu inwestycji do odcinka zlokalizowanego w granicach M. St. Warszawa, tj. od węzła „Łopuszańska" (bez węzła) do węzła „Opacz" (bez węzła)
 • 04.03.2011r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wystąpił do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia dla odcinka zlokalizowanego w granicach M. St. Warszawa
 • 09.03.2011r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska podał do publicznej wiadomości, że w ramach przeprowadzanej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji środowiskowej istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków do prowadzonego postępowania w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 14 marca do 4 kwietnia 2011r. w siedzibie RDOŚ w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, pok. 305, w godz. 9.00 - 15.00
 • 31.03.2011r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia
 • 28.04.2011r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję środowiskową dla odcinka zlokalizowanego w granicach M. St. Warszawa, tj. od węzła „Łopuszańska" (bez węzła) do węzła „Opacz" (bez węzła) według wariantu inwestycyjnego
  Skan decyzji środowiskowej

Etap w realizacji

 • Wykonawca robót budowlanych: Konsorcjum firm: (Lider): EUROVIA POLSKA S.A.; (Partner): EUROVIA CS; (Partner): WARBUD S.A.
 • Zarządzanie projektem unijnym, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót: Konsorcjum firm: (LIDER): KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne Sp. z o. o., (PARTNER): KV Consultores de ingenieria, proyectos y obras, S. L., (PARTNER): Getinsa Ingenieria S. L.

Planowane lata realizacji inwestycji:

 • I kw. 2011r. - III kw. 2012r. (z zapewnieniem przejezdności na 31.05.2012r.)
 • Data zakończenia robót: Termin w trakcie negocjacji Zamawiającego z Wykonawcą
 • Inwestycja (część miejska) jest ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 w Załączniku nr 1 - Lista zadań inwestycyjnych, których realizacja rozpocznie się do 2013 r. (patrz Załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dn. 25.01.2011r.).

Wartość kontraktu wykonawcy robót: 189 454 584,08 PLN (brutto)
Zadanie ujęte na liście projektów indywidualnych przewidzianych do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jako element projektu „Budowa drogi S-8 na odcinku Salomea-Wolica wraz z powiązaniem z dk Nr 7"

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych: m. st. Warszawa - miasto na prawach powiatu (dzielnica Warszawa-Włochy, dzielnica Warszawa-Ursus)

Mapa orientacyjna inwestycji - wszystkie odcinki (ok. 6,4 MB)

Długość: 1,9 km

> Etap I, część pozamiejska: węzeł Opacz - węzeł Paszków (Wolica)I. Podstawowe informacje o inwestycji> Kategoria inwestycji: w przygotowaniu

> Zamawiający / Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

> Stan przygotowania i realizacji na dzień 21.01.2013 r.

Etap zrealizowany:

 • 03.03.2006r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji
 • Zlecono opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (tzw. decyzji środowiskowej), Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego, Materiałów Przetargowych
  Projektant: Biuro DHV POLSKA Sp. z o.o.
 • 30.03.2007r. złożono wniosek o wydane decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea- Wolica wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7 i przebudową infrastruktury technicznej
 • 06.05.2008r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • Opracowano projekt budowlany
 • 24.12.2008r. ogłoszono przetarg ograniczony na realizację robót budowlanych
 • 20.01.2009r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalający skargi na decyzję lokalizacyjną drogi ekspresowej S7/S8 na odcinku Salomea-Wolica
 • NSA przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia do WSA
 • 22.05.2009r. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję o ustaleniu lokalizacji dla odcinka zlokalizowanego poza granicami m. st. Warszawy
 • 07.07.2009r. unieważniono postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych
 • 31.12.2010r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) uchylił decyzję środowiskową w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
 • 27.01.2011r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) wszczął postępowanie zmierzające do wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz" na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków" i powiązania z drogą krajową Nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem „Paszków i ww. skrzyżowaniem)
 • 19.04.2011r. RDOŚ wystąpił do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (PWIS) o wydanie opinii przed wydaniem decyzji środowiskowej
 • 25.11.2011r. RDOŚ zawiadomił wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od 07.12.2011 r. do 27.12.2011 r. w siedzibie RDOŚ w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, pok. 305, w godz. 9:00 - 15:00. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez RDOŚ przed wydaniem decyzji środowiskowej
 • 06.02.2012r. została wydana decyzja środowiskowa dla. przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka drogi ekspresowej S-8 od rejonu węzła „Opacz" na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków" i powiązania z drogą krajową nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem „Paszków" i ww. skrzyżowaniem)
  Skan decyzji środowiskowej z 06.02.2012r.
 • 28.03.2012 r. Centrala GDDKiA ogłosiła przetarg ograniczony pn.: Kontynuacja projektowania i budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz" na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków" i powiązania z drogą krajową Nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem „Paszków" i ww. skrzyżowaniem). Etap I cz. 1 - odc. węzeł „Opacz" - węzeł „Paszków", Etap II- odc. węzeł „Janki Małe" - skrzyżowanie z DW 721. Okres realizacji zamówienia wynosi 32 miesiące od daty zawarcia umowy i obejmuje również okresy zimowe
 • 04.05.2012 r. GDDKiA ogłosiła przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. Kontynuacja projektowania i budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz" na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków" i powiązania z drogą krajową Nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem „Paszków" i ww. skrzyżowaniem):
  Etap I cz. 1 - odc. węzeł „Opacz" - węzeł „Paszków",
  Etap II - odc. węzeł „Janki Małe" - skrzyżowanie z DW 721
 • 20.06.2012 r. GDDKiA poinformowała, że warunki udziału w postępowaniu na „Kontynuację projektowania i budowę odcinka S8" spełnia 20 Wykonawców
 • 14.09.2012 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę na nadzór i zarządzanie Kontraktem. Konsultant: Konsorcjum: 1. ECMG GmBH; 2. Ingeniera IDOM Internacional S.A.
 • 12.10.2012 r. Wojewoda Mazowiecki zawiadomił, że w dniu 19.09.2012r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ZRID dla Etapu I, części 1 - odcinka zlokalizowanego poza granicami m.st. Warszawy. Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 609, w godzinach 13-16 - pon. 8-12 - śr. i piąt.), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie
 • 18.12.2012r. udzielono zamówienia na nadzór i zarządzanie Kontraktem. Konsultant: Konsorcjum: 1. ECMG GmbH; 2. Ingeniera IDOM Internacional S.A. Cena: 12 606 235,41 zł Szacuje się, że czas realizacji usługi, będzie wynosił 46 miesięcy
 • 04.01.2013r. GDDKiA - po unieważnieniu wykluczenia Alpine Bau GmbH - podała informację o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na „Kontynuację projektowania i budowę odcinka S8"
  Inf. o wynikach oceny spelniania warunków udzialu w postepowaniu - po uniewaznieniu wykluczenia Alpine.pdf

Etap w realizacji

 • Trwa postępowanie przetargowe
 • Oczekujemy na uzyskanie decyzji ZRID
 • Instytucja odpowiedzialna za obecny etap realizacji: Skarb Państwa-Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad / ECMG GmbH i Ingeniera IDOM Internacional S.A. / Wojewoda Mazowieck

Planowane lata realizacji inwestycji

 • Inwestycja została ujęta na liście zadań w Załączniku nr 1a do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 (patrz Załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dn. 25.01.2011r.). Załącznik 1a do Programu zawiera listę zadań priorytetowych, których realizacja może zostać rozpoczęta do 2013 r., jednakże nie ma zapewnienia finansowania w ramach limitu określonego w Programie na kwotę 82,8 mld zł, począwszy od 2010r. Limit ten uwzględnia jedynie inwestycje ujęte z Załączniku nr 1 do Programu, a których budowa rozpocznie się do 2013r.
  Zgodnie z informacjami zawartymi w Programie, realizacja zadań wymienionych w Załączniku nr 1a może być uruchamiana jedynie w wyniku uzyskania oszczędności na skutek kolejnych rozstrzygnięć przetargów, ostatecznego rozliczenia i zamknięcia finansowania inwestycji oddawanych do użytku lub w wyniku decyzji Rady Ministrów akceptującej przekroczenie limitu 82,8 mld zł
 • Planowane przez GDDKiA lata rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych: I kw. 2013r. - III kw. 2015r.


Lokalizacja w jednostkach administracyjnych: powiat pruszkowski (gmina Michałowice, gmina Raszyn, gmina Nadarzyn)

Mapa orientacyjna inwestycji - wszystkie odcinki (ok. 6,4 MB)

Długość: 11,75 km

II. Opis inwestycji (opis I etapu, tj. części miejskiej i pozamiejskiej)

Przebieg dróg

> Część miejska
Początek projektowanego odcinka trasy S8 Salomea - Wolica znajduje się na gruntach dzielnicy Włochy w ciągu Al. Jerozolimskich, za węzłem ‘Łopuszańska" (skrzyżowanie Al. Jerozolimskich z ul. Łopuszańską). Na włączeniu projektowanej S8 w Al. Jerozolimskie został zaprojektowany dwupoziomowy węzeł drogowy (węzeł „Salomea"), który stanowi również skrzyżowanie z projektowaną ulicą Nowo-Lazurową. Węzeł znajduje się częściowo na terenach dzielnicy Ursus. Następnie trasa przebiega bezkolizyjnie nad linią kolejową WKD i dociera do granicy pomiędzy m.st. Warszawa (dzielnica Włochy) a gminą Michałowice (km 0+650,00).
Projekt ul. Nowo-Lazurowej i węzła „Łopuszańska" nie jest objęty przedmiotowym opracowaniem.

Więcej o budowie części miejskiej w komunikacie GDDKiA oraz na stronie internetowej projektu, aktualizowanej przez Biuro Inżyniera Kontraktu.

 

> Część pozamiejska
Część pozamiejska S8 Salomea - Wolica składa się z dwóch odcinków: odcinka zlokalizowanego poza granicami m. st. Warszawy z wyłączeniem „węzła Paszków" oraz z odcinka z węzłem „Paszków".
Część pozamiejska rozpoczyna się w km 0+716,00 na gruntach gminy Michałowice. Projektowana droga S8 przebiega skrajem zwartej zabudowy Raszyna i Nowych Grocholic. Na granicy gminy Michałowice i Raszyn projektowana S8 przekracza mostem rzekę Raszynka. Następnie na gruntach gminy Raszyn, S8 przecina drogę powiatową Janki - Pruszków, gdzie projektowany jest węzeł „Wypędy". Na granicy wsi Janki Małe (gmina Raszyn) i wsi Wolica (gmina Nadarzyn) projektowana trasa S8 włącza się w istniejącą drogę nr 8 Warszawa - Wrocław, gdzie projektowany jest węzeł „Janki Małe".
Na terenie gminy Nadarzyn, projektowana trasa S8 przebiega śladem istniejącej Alei Katowickiej (DK 8). W rejonie centrum handlowego „Maximus", na przecięciu drogi krajowej nr 8 i drogi wojewódzkiej nr 721 Nadarzyn - Piaseczno projektowany jest węzeł „Paszków". Dalej w stronę Katowic S8 przekracza mostem rzekę Utratę.

Charakterystyka zamierzenia budowlanegoW skład projektowanej inwestycji drogowej wchodzi budowa obiektów drogowych, obiektów mostowych, infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska wraz z zielenią oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Podstawowe parametry techniczne

 • klasa drogi: S
 • prędkość projektowa:
  • na odcinku miejskim Vp = 70 km/h
  • na odcinku pozamiejskim Vp = 100 km/h
 • obciążenie: 115 kN/oś
 • kategoria ruchu: KR6


> Przekrój normalny trzypasowy na odcinku od węzła „Łopuszańska" (bez węzła) do węzła „Salomea":

 • pasy ruchu = 2 x 3 x 3,50 m
 • pas dzielący = 4,00m
 • opaski awaryjne = 2 x 0,5 m
 • opaska wewnętrzna = 2 x 0,50 m


> Przekrój normalny czteropasowy na odcinku od węzła „Salomea" do węzła „Opacz" (bez węzła) (km 0+650,00):

 • pasy ruchu = 2 x 4 x 3,50 m
 • pas dzielący = 4,00 m
 • pasy awaryjne = 2 x 2,50 m
 • opaska wewnętrzna 2 x 0,50 m
 • pobocza gruntowe = 2 x 1,25m (3,00m w miejscach ekranów akustycznych)

> Przekrój normalny trzypasowy na odcinku od węzła „Opacz" (bez węzła) (km 0+716,00) do węzła „Janki Małe":

 • pasy ruchu = 2 x 3 x 3,50 m
 • pas dzielący = 4,00 m
 • pasy awaryjne = 2 x 2,50 m
 • opaska wewnętrzna = 2 x 0,50 m
 • pobocza gruntowe = 2 x 1,25 m (3,00 m w miejscach ekranów akustycznych)


> Przekrój normalny dwupasowy na odcinku od węzła „Janki Małe" do końca opracowania:

 • pasy ruchu = 2 x 2 x 3,50 m
 • pas dzielący = 4,00 m
 • pasy awaryjne = 2 x 2,50 m
 • opaska wewnętrzna = 2 x 0,50 m
 • pobocza gruntowe = 2 x 1,25 m (3,00m w miejscach ekranów akustycznych)

Węzły drogowe

 • węzeł „Salomea"
  Węzeł „Salomea" został zaprojektowany dla rozwiązania docelowego - połączenie S8 z projektowaną ul. Nowo-Lazurową oraz projektowanym węzłem „Łopuszańska".
 • węzeł „Wypędy" typ WB - częściowo bezkolizyjny
 • węzeł „Janki Małe" typ WA - bezkolizyjny
 • węzeł „Paszków" typ WB - częściowo bezkolizyjny

Obiekty inżynierskie

 • 2 mosty na rzece Raszynce (w ciągu drogi ekspresowej i lokalnej)
 • 2 mosty na rzece Utrata (w ciągu drogi ekspresowej i lokalnej)
 • 1 wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad WKD
 • 8 przejazdów nad drogą ekspresową
 • 1 przejście podziemne dla przeprowadzenia ciągu pieszo-rowerowego
 • 5 kładek dla pieszych

Dostępność do drogi i obsługa terenów sąsiadującychDostępność do drogi ekspresowej będzie tylko poprzez zaprojektowane węzły drogowe.


> Na odcinku miejskim:

 • od strony zachodniej (Al. Jerozolimskie, ul. Nowo-Lazurowa) poprzez węzeł „Salomea"
 • od strony wschodniej (Południowa Obwodnica Warszawy) poprzez węzeł „Opacz"


> Na odcinku pozamiejskim:
Możliwość przekroczenia trasy dla ruchu samochodowego i pieszego będzie możliwa poprzez zaprojektowane przejazdy oraz poprzez dwupoziomowe węzły drogowe. Dodatkowo na terenach zabudowanych zostało zaprojektowane 5 kładek dla pieszych i jedno przejście podziemne.
Dla obsługi ruchu lokalnego w rejonie inwestycji, został zaprojektowany układ dróg lokalnych wyposażony w ciągi piesze w rejonach zabudowy. Do działek „odciętych" przez inwestycję od dróg publicznych, zostały zaprojektowane drogi dojazdowe, które przywracają tą dostępność.

III. Ochrona środowiska

Rozwiązania minimalizujące wpływ inwestycji na środowiskoW celu ograniczenia lub eliminacji niekorzystnych oddziaływań drogi na środowisko, autorzy „Raportu o oddziaływaniu na środowisko" wskazali konieczność zaprojektowania następujących urządzeń ochrony środowiska:

 • Ekrany akustyczne w formie ścian przeciwhałasowych oraz wałów i skarp ziemnych
 • Obustronne pasy izolacyjne z drzew i krzewów
 • Bezkolizyjne przejścia dla średnich i małych zwierząt
 • Obustronne wygrodzenie drogi, zapobiegające próbom przekroczenia drogi przez zwierzęta i ludzi
 • Rowy trawiaste, zbiorniki i separatory, oczyszczające wody spływające z drogi
 • Uszczelnienia dna rowów i zbiorników, zapobiegające zanieczyszczeniu wód podziemnych


Z uwagi na prognozowane wysokie uciążliwości drogi dla otoczenia wszystkie te urządzenia ochronne powinny być wybudowane od razu jeszcze przed przekazaniem drogi do ruchu. Wyjątkiem jest zabudowa rozproszona, dla której zaproponowano zastosowanie indywidualnych środków ochrony przeciwhałasowej po wykonaniu analizy porealizacyjnej.


> Projektowana zieleń

W celu zrekompensowania strat w środowisku roślinnym w otoczeniu drogi oraz w celu stworzenia bariery izolacyjnej między drogą a otoczeniem, zaprojektowano nasadzenia drzew i krzewów w formie nasadzeń rzędowych nieciągłych oraz grupowych (o minimalnej szerokości 5,0m). Projekt zieleni przewiduje ponadto obsadzenie krzewami i pnączami ekranów akustycznych oraz wykonanie trawników w pasie drogowym.

IV. Więcej informacji

Warunki realizacji przedsięwzięcia w części miejskiej zostały określone w decyzji środowiskowej z dn. 28.04.2011r.


Warunki realizacji przedsięwzięcia dla części pozamiejskiej (Etap I cz. 1 - odc. węzeł „Opacz" - węzeł „Paszków") zostały określone w decyzji środowiskowej z dn. 06.02.2012r.

Szczegółowe informacje dotyczące postępu prac na budowie odcinka zlokalizowanego w granicach m.st. Warszawy można uzyskać na stronie internetowej projektu, aktualizowanej przez Biuro Inżyniera Kontraktu

 

Etap II: Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów GP od węzła Janki Małe do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 w m. Sękocin Las wraz z przebudową tego skrzyżowania

I. Podstawowe informacje o inwestycji

> Kategoria inwestycji: w przygotowaniu

> Zamawiający / Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

> Stan przygotowania i realizacji na dzień 21.01.2013 r.

Etap zrealizowany:

 • 30.03.2007r. złożono wniosek o wydane decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea- Wolica wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7 i przebudową infrastruktury technicznej
 • 06.05.2008r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Projektant: Biuro DHV POLSKA Sp. z o.o.
 • 31.03.2010r. odbyło się posiedzenie Komisji Opiniowania Projektów Inwestycyjnych (KOPI) przy GDDKiA
 • 15.04.2010r. GDDKiA zatwierdziła Koncepcję programową
 • 31.12.2010r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) uchylił decyzję środowiskową w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
 • 27.01.2011r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) wszczął postępowanie zmierzające do wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz" na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków" i powiązania z drogą krajową Nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem „Paszków i ww. skrzyżowaniem)
 • 19.04.2011r. RDOŚ wystąpił do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (PWIS) o wydanie opinii przed wydaniem decyzji środowiskowej
 • 25.11.2011r. RDOŚ zawiadomił wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od 07.12.2011 r. do 27.12.2011 r. w siedzibie RDOŚ w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, pok. 305, w godz. 9:00 - 15:00. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez RDOŚ przed wydaniem decyzji środowiskowej
 • 06.02.2012r. została wydana decyzja środowiskowa dla. przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka drogi ekspresowej S-8 od rejonu węzła „Opacz" na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków" i powiązania z drogą krajową nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem „Paszków" i ww. skrzyżowaniem)
  Skan decyzji środowiskowej z 06.02.2012r.
 • 28.03.2012 r. Centrala GDDKiA ogłosiła przetarg ograniczony pn.: Kontynuacja projektowania i budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz" na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków" i powiązania z drogą krajową Nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem „Paszków" i ww. skrzyżowaniem). Etap I cz. 1 - odc. węzeł „Opacz" - węzeł „Paszków", Etap II- odc. węzeł „Janki Małe" - skrzyżowanie z DW 721. Okres realizacji zamówienia wynosi 32 miesiące od daty zawarcia umowy i obejmuje również okresy zimowe
 • 04.05.2012 r. GDDKiA ogłosiła przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. Kontynuacja projektowania i budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz" na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków" i powiązania z drogą krajową Nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem „Paszków" i ww. skrzyżowaniem):
  Etap I cz. 1 - odc. węzeł „Opacz" - węzeł „Paszków",
  Etap II - odc. węzeł „Janki Małe" - skrzyżowanie z DW 721
 • 20.06.2012 r. GDDKiA poinformowała, że warunki udziału w postępowaniu na „Kontynuację projektowania i budowę odcinka S8" spełnia 20 Wykonawców
 • 14.09.2012 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę na nadzór i zarządzanie Kontraktem. Konsultant: Konsorcjum: 1. ECMG GmBH; 2. Ingeniera IDOM Internacional S.A.
 • 18.12.2012r. udzielono zamówienia na nadzór i zarządzanie Kontraktem. Konsultant: Konsorcjum: 1. ECMG GmbH; 2. Ingeniera IDOM Internacional S.A. Cena: 12 606 235,41 zł. Szacuje się, że czas realizacji usługi, będzie wynosił 46 miesięcy
 • 04.01.2013r. GDDKiA - po unieważnieniu wykluczenia Alpine Bau GmbH - podała informację o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na „Kontynuację projektowania i budowę odcinka S8"
  Inf. o wynikach oceny spelniania warunków udzialu w postepowaniu - po uniewaznieniu wykluczenia Alpine.pdf

Etap w realizacji

 • Trwa postępowanie przetargowe
 • Instytucja odpowiedzialna za obecny etap realizacji: Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad / ECMG GmbH i Ingeniera IDOM Internacional S.A.

Planowane lata realizacji inwestycji

 • Inwestycja została ujęta na liście zadań w Załączniku nr 1a do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 (patrz Załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dn. 25.01.2011r.). Załącznik 1a do Programu zawiera listę zadań priorytetowych, których realizacja może zostać rozpoczęta do 2013 r., jednakże nie ma zapewnienia finansowania w ramach limitu określonego w Programie na kwotę 82,8 mld zł, począwszy od 2010r. Limit ten uwzględnia jedynie inwestycje ujęte z Załączniku nr 1 do Programu, a których budowa rozpocznie się do 2013r. Zgodnie z informacjami zawartymi w Programie, realizacja zadań wymienionych w Załączniku nr 1a może być uruchamiana jedynie w wyniku uzyskania oszczędności na skutek kolejnych rozstrzygnięć przetargów, ostatecznego rozliczenia i zamknięcia finansowania inwestycji oddawanych do użytku lub w wyniku decyzji Rady Ministrów akceptującej przekroczenie limitu 82,8 mld zł
 • Planowane przez GDDKiA lata rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych: I kw.2013 - III kw.2015r.

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych: powiat pruszkowski: gmina Raszyn
Mapa orientacyjna inwestycji - wszystkie odcinki (ok. 6,4 MB)

Długość: 3,3 km

II. Opis inwestycji

Opis koncepcji włączenia drogi krajowej nr 7 na parametrach drogi klasy GP w projektowana drogę ekspresową S-8 w węźle Janki (na podstawie opracowania: DHV POLSKA Sp. z o.o.):

Przebieg drogiPlanowana droga, na odcinku od węzła „Janki Małe" do istniejącej drogi krajowej nr 7 przebiega po nowym terenie. Następnie biegnie po śladzie Alei Krakowskiej (DK 7).

Cele rozwiązań wariantowych:

 • zawężenie pasa drogowego tak by zmieścić się w starych granicach - istniejących liniach rozgraniczających (dzięki temu możliwe jest ograniczenie konieczności wykupu działek sąsiadujących z planowaną inwestycją)
 • obsługa ruchu lokalnego, w tym dostępność do sieci dróg ekspresowych oraz głównych (możliwie najbardziej optymalne rozwiązania dojazdu mieszkańców oraz innych użytkowników dróg lokalnych do sieci dróg krajowych)
 • obsługa ruchu pieszego (zapewnienie pieszym swobodnego i skutecznego, a zarazem bezpiecznego poruszania się po okolicznych terenach)
 • obsługa ruchu autobusowego (zapewnienie dostępności do komunikacji zbiorowej, zapewnienie rozwiązań nie generujących sytuacji niebezpiecznych)
 • spełnienie założenia o lokalnym charakterze Al. Krakowskiej (ograniczenie dostępności dla ruchu tranzytowego - przeniesienie go na drogi ekspresowe)
 • zapewnienie płynności ruchu (tworzenie rozwiązań, które nie generują problemów ruchowych tj. zapewniają możliwe najmniejsze kolejki, brak korków)

Podstawowe parametry techniczne

 • klasa drogi: GP (droga ruchu przyspieszonego)


> Przekroje normalne (poprzeczne):

Projektowana droga krajowa nr 7 na całym odcinku II ETAPU inwestycji posiada dwie jezdnie, oddzielne dla przeciwnych kierunków ruchu. Jednak ze względu na zróżnicowanie wynikające z przyjętego założenia zawężenia pasa drogowego, a także różnice funkcjonalne (odcinki miedzy skrzyżowaniami, odcinki w rejonie skrzyżowań), droga posiada różne szerokości jezdni oraz dzielącego je pasa:

1) między skrzyżowaniami
a) odcinek bez konieczności zawężania pasa drogowego

 • szerokość jednej jezdni 10m
 • szerokość pasa oddzielającego jezdnie 4m

b) odcinek z zawężeniem pasa drogowego

 • szerokość jednej jezdni 7m
 • szerokość pasa oddzielającego jezdnie 2m

2) obszar skrzyżowania Sękocin (w wariancie 1)

 • szerokość jezdni na wlocie 10m
 • szerokość jezdni na wylocie 10m
 • szerokość pasa oddzielającego jezdnie 4m

3) obszar skrzyżowania Magdalenka

 • szerokość jezdni na wlocie 13m
 • szerokość jezdni na wylocie 10m
 • szerokość pasa oddzielającego jezdnie 2m

SkrzyżowaniaNa drodze klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) dopuszczone przepisami jest stosowanie skrzyżowań jednopoziomowych. Odległość między skrzyżowaniami powinna być niemniejsza niż 2000m poza terenem zabudowanym (wyjątkowo 1000m) i niemniejsza niż 1000m (wyjątkowo 600m) na terenie zabudowy. Oba zaproponowane warianty spełniają wymagania odległości między skrzyżowaniami na drodze klasy GP, rodzaj zaproponowanych skrzyżowań jest zgodny z warunkami technicznymi.

Dostępność do drogi i obsługa terenów sąsiadujących

 • Skrzyżowanie „Sękocin" - Wariant 1:
  Na skrzyżowaniu możliwe jest włączenie się z drogi lokalnej do drogi krajowej nr 7 zarówno w kierunku Warszawy jak i w kierunku Krakowa. Skrzyżowanie wymaga sterowania sygnalizacją świetlną. W celu zapewnienia płynności ruchu wyeliminowano możliwość skręcania w lewo z drogi głównej w drogę podporządkowaną.
 • Przejazd „Sękocin" - Wariant 2:
  Zastosowano przejazd pod drogą krajową nr 7. Nie ma możliwości bezpośredniego włączenia w drogę główną.
 • Skrzyżowanie „Magdalenka":
  Na skrzyżowaniu możliwe są wszystkie relacje skrętne. Zapewnia to dobre połączenie drogi krajowej nr 7 z drogą wojewódzką 721. Przejścia dla pieszych usytuowane zostały na wlotach podporządkowanych tj. przez drogę wojewódzką. Przez drogę krajową jako element przeprowadzania ruchu pieszego zastosowano kładkę dla pieszych, kładka została wyposażona w pochylnie dla inwalidów, rowerzystów. Skrzyżowanie wymaga sterowania sygnalizacją świetlną.

Drogi lokalneObsługa ruchu lokalnego odbywa się za pomocą dróg poprowadzonych równolegle do drogi krajowej nr 7 po obu jej stronach. Powyższe drogi obsługujące zbierają ruch z licznych posesji indywidualnych oraz mają połączenie z ulicami:

a) po stronie wschodniej

 • Al. Krakowską
 • ul. Sadową
 • ul. 6 Sierpnia
 • ul. Wierzbową

b) po stronie zachodniej

 • ul. Sękocińską
 • ul. Podleśną


Dodatkowo poprzez wariantowanie rozwiązań proponuje się:

a) w wariancie 1

 • skrzyżowanie typu rondo ulic Al. Krakowskiej, ul. Sadowej oraz drogi obsługującej wschodniej
 • podłączenie ruchu lokalnego z powyższych ulic do drogi krajowej nr 7 poprzez skrzyżowanie „Sękocin"

b) w wariancie 2

 • połączenie stron wschodniej i zachodniej poprzez zaproponowany przejazd „Sękocin" pod droga krajową nr 7
 • skrzyżowanie typu rondo ulic Al. Krakowskiej, ul. Sadowej oraz dróg obsługujących

Oba warianty przewidują podłączenie dróg obsługujących do drogi wojewódzkiej nr 721, która posiada bezpośredni dostęp do drogi krajowej nr 7 poprzez skrzyżowanie „Magdalenka".

Komunikacja zbiorowaRuch pojazdów komunikacji zbiorowej został ulokowany na projektowanych drogach obsługujących. Sytuacja ta, zgodna z założeniem przyjętym dla sąsiedniego odcinka trasy Salomea- Wolica tj. dla I ETAPU inwestycji, tworzy jednolity i efektywny układ transportu publicznego. Dodatkowo przeniesienie transportu autobusowego na drogi lokalne zwiększa dostępność pasażerów do komunikacji zbiorowej a także działa jako skuteczny reduktor prędkości dla samych pojazdów autobusowych. Podnosi to bezpieczeństwo ruchu poprzez wyeliminowanie sytuacji niebezpiecznych takich jak mieszanie pojazdów o różnej prędkości szczególnie niebezpieczne dla włączania się do ruchu oraz eliminuje wtargnięcia pieszych na drogę, po której pojazdy poruszają się z duża prędkością.
Przystanki autobusowe zlokalizowane zostały przy drogach obsługujących w rejonie skrzyżowań z ulicą 6 Sierpnia i Wierzbową oraz przy drodze krajowej nr 7 przy skrzyżowaniu „Magdalenka". Lokalizacja przystanków powinna być skonsultowana i zaopiniowana m. in. przez przewoźników świadczących usługi w tym rejonie.

Ruch pieszychRuch pieszych odbywa się po następujących elementach układu komunikacyjnego:

 • chodnikach usytuowanych przy drogach lokalnych
 • ciągach pieszo-rowerowych przy drogach lokalnych
 • kładce w rejonie skrzyżowania „Magdalenka"
 • kładce w rejonie ulic Sękocińskiej i 6 Sierpnia
 • przejściach dla pieszych w rejonie skrzyżowania „Magdalenka" na wlotach podporządkowanych na drodze wojewódzkiej nr 721
 • przejściach dla pieszych na drogach lokalnych

Ww. elementy tworzą ciągły układ komunikacyjny zapewniając pieszym kompletną obsługę.

Ruch rowerowyRuch rowerowy odbywa się po następujących elementach układu komunikacyjnego:

 • sieci dróg lokalnych
 • ciągach pieszo-rowerowych o szerokości 3m przy drogach lokalnych
 • przejazd przez drogę krajową nr 7 odbywa się przez kładki - wjazd na kładkę po pochylni

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD)Przewidziano stosowanie następujących urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego:

 • kładki dla pieszych (zastosowano w celu umożliwienia bezpiecznego przekraczania drogi głównej przez pieszych i rowerzystów)
 • balustrady (zastosowano w celu zabezpieczenia pieszych lub rowerzystów przed spadnięciem z obiektów mostowych - kładek dla pieszych)
 • wygrodzenia zabezpieczające ruch pieszych i rowerzystów (zastosowano w celu ochrony pieszych i rowerzystów poprzez oddzielenie ich od jezdni, co skutecznie uniemożliwia jej przekraczanie (przejeżdżanie) w miejscach niedozwolonych, urządzenia służą prowadzeniu ruchu pieszego oraz odseparowaniu ruchu uczestników niechronionych od ruchu samochodowego)
 • sygnalizacja świetlna (zastosowano w celu usprawnienia ruchu na skrzyżowaniach oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu poprzez jego uporządkowanie)
 • bariery stalowe (zastosowano w celu wyeliminowania sytuacji wyjechania pojazdu z korony drogi, przejechaniu na jezdnię przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami stałymi znajdującymi się w pobliżu jezdni)
 • osłony przeciwolśnieniowe (zastosowano w celu zapobieżenia oślepiania kierowców przez inne pojazdy)

III. Ochrona środowiska

> Ochrona przed hałasem

Przyjęte rozwiązania, w tym szerokości elementów przekrojów poprzecznych (m. in. szerokości poboczy) przewidują stosowanie wzdłuż drogi krajowej nr 7 urządzeń ochrony akustycznej w postaci ekranów o odpowiednich parametrach (rodzaj ekranu, wysokość). W obrębie skrzyżowań lokalizację elementów ochrony akustycznej przewidziano w taki sposób, by nie ograniczać wymaganych odległości widoczności przy dojeździe do skrzyżowania po drodze podporządkowanej.

IV. Więcej informacji

Warunki realizacji przedsięwzięcia dla Etapu II - odc. węzeł „Janki Małe" - skrzyżowanie z DW 721" zostały określone w decyzji środowiskowej z dn. 06.02.2012r.