S8 Radziejowice - gr. woj.

Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku granica województwa mazowieckiego - Radziejowice (w tym budowa węzła Radziejowice oraz budowa węzła Adamowice) z wyłączeniem wybudowanego wcześniej węzła Mszczonów

 

Przebieg drogi został zaznaczony na prezentowanej wyżej mapie w Google Maps. Oś drogi oraz lokalizacja punktów charakterystycznych została naniesiona w oparciu o mapę orientacyjną inwestycji o małej dokładności. W związku z tym powyższy rysunek prosimy traktować jedynie jako dane orientacyjne.

I. Podstawowe informacje o inwestycji

> Kategoria inwestycji: w budowie

> Zamawiający / Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

> Stan przygotowania i realizacji na dzień 21.01.2013 r.

Etap zrealizowany:

 • reique de montres de luxe pas cher
 • 27.12.2005r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji
 • Zlecono opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (tzw. decyzji środowiskowej), projektu budowlanego, projektu wykonawczego, materiałów przetargowych dla rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku granica województwa mazowieckiego - Radziejowice. Projektant: Arcadis Profil Sp. z o.o.
 • Zlecono opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (tzw. decyzji środowiskowej), projektu budowlanego, projektu wykonawczego, materiałów przetargowych dla węzła Radziejowice. Projektant: Biuro Projektowo-Konsultingowe EUROSTRADA Sp. z o.o.
 • 04.04.2007r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla węzła Radziejowice wg wariantu II
 • 07.12.2007r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
 • Opracowano projekt budowlany, projekt wykonawczy i materiały przetargowe
 • 16.06.2008r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę dla I Etapu realizacji, czyli dla budowy wiaduktu WS-2 w Mszczonowie w ciągu drogi krajowej nr 8 wraz z przebudową ul. Skierniewickiej
 • 14.08.2008r. uzyskano pozwolenie na budowę dla I Etapu realizacji (ul. Skierniewicka w Mszczonowie)
 • 24.11.2008r. - ogłoszono przetarg nieograniczony na weryfikację stadium projektu budowlanego
 • 17.12.2008r. udzielono zamówienia na weryfikację stadium projektu budowlanego. Weryfikator: Biuro Projektowo-Konsultingowe Eurostrada Sp. z.o.o.
 • 30.05.2009r ogłoszono przetarg ograniczony na wykonanie robót budowlanych
 • 08.07.2009r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę dla węzła Radziejowice
 • 22.07.2009r. Postanowienie Wojewody Mazowieckiego o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla węzła Radziejowice do czasu zakończenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • 29.09.2009r. odbyła się rozprawa administracyjna przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla węzła Radziejowice
 • riproduzione replica orologi
 • 02.11.2009r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę
 • 11.01.2010r. postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia dla węzła Radziejowice
 • 11.01.2010 Postanowienie Wojewody Mazowieckiego o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę dla węzła Radziejowice
 • 18.02.2010r. uzyskano pozwolenie na budowę dla węzła Radziejowice
 • 05.03.2010r. w Mszczonowskim Ośrodku Kultury odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa
 • 15.04.2010r. decyzja o pozwoleniu na budowę dla węzła Radziejowice ostateczna
 • 04.06.2010r. Wojewoda Mazowiecki podjął zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji w związku z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 28.05.2010r. uzgadniającym realizację przedmiotowego przedsięwzięcia
 • 10.06.2010r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zarządzanie projektem unijnym, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót
 • 16.07.2010r. wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych Konsorcjm firm: (Lider): Mostostal Warszawa S.A., (Partner): ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A.
 • 30.07.2010r. wydano decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pod nazwą: rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od granicy województwa łódzkiego i mazowieckiego do m. Radziejowice wraz z przebudową infrastruktury technicznej w tym urządzeń, których przebudowa wymaga wyjścia poza teren niezbędny dla obiektów budowlanych
 • 08.07.2010r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - Etap IV budowa węzła Adamowice
 • 31.08.2010r. podpisano umowę na roboty budowlane
 • 06.09.2010r. Wojewoda Mazowiecki wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla niniejszego przedsięwzięcia do czasu zakończenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, którą przeprowadzał będzie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
 • 22.10.2010r. wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę na zarządzanie projektem unijnym, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót, złożoną przez: Konsorcjum firm: (Lider): KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne Sp. z o.o.; (Partner): KV Consultores de ingenieria, proyectos u obras, S.L.
 • 14.12.2010r. GDDKiA poinformowała, że zgodnie z orzeczeniem KIO z dnia 18.11.2010r. unieważniono czynność wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzono czynności badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej. Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę zgłoszoną przez SAFEGE S.A.
 • 23.12.2010r. Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska wydał postanowienie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia pn. Etap IV Budowa węzła „Adamowice"
 • 30.12.2010r. podpisano umowę na zarządzanie projektem unijnym, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót
 • 31.01.2011r. została wydana decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 1/11 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla węzła „Adamowice". Przedmiotowej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności
 • 20.09.2011r. ogłoszono przetarg nieograniczony na sprawowanie nadzoru autorskiego nad projektem: Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku granica województwa mazowieckiego/łódzkiego - Radziejowice Etap I, II, III, IV
 • 16.11.2011r. wybrano najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca: Trakt Sp. z o.o.
 • 06.12.2011r. udzielono zamówienia na sprawowanie nadzoru autorskiego nad projektem. Wykonawca: TRAKT sp. z o.o. sp. k.

Etap w realizacji

 • Wykonawca robót budowlanych: Konsorcjm firm: (Lider): Mostostal Warszawa S.A., (Partner): ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A.
 • Zarządzanie projektem unijnym, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót: SAFEGE S.A.
 • Sprawowanie nadzoru autorskiego nad projektem: TRAKT sp. z o.o. sp. k.

Przewidywane lata realizacji inwestycji: IV kw. 2010r. - IV kw. 2012r.

 • 28.09.2010r. przekazano plac budowy
 • 14.10.2010 r. rozpoczęto roboty budowlane na etapie I i III
 • 15.10.2010 r. rozpoczęto roboty budowlane na etapie II
 • Inwestycja jest ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 w Załączniku nr 1 - Lista zadań inwestycyjnych, których realizacja rozpocznie się do 2013 r. (patrz Uchwała Rady Ministrów z dn. 25.01.2011r.)

Projekt jest przewidziany do współfinansowania przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 • Wartość kontraktu na nadzór inwestorski: 5 375 787,50 PLN (netto)
 • Wartość kontraktu na roboty budowlane: 156 443 589,88 PLN (netto)

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych: powiat żyrardowski (gmina Radziejowice, miasto Mszczonów, miasto Żyrardów)

Mapa orientacyjna inwestycji z węzłem Adamowice (ok. 3,4 MB)

Mapa orientacyjna węzła Radziejowice (ok. 3.4 MB)

Długość: 11,347 km II. Opis inwestycjiZakres inwestycjiZakres inwestycji obejmuje rozbudowę istniejącej dwujezdniowej drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku granica województwa mazowieckiego / łódzkiego - Radziejowice (w tym budowę węzła Radziejowice w miejscu istniejącego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną na przecięciu DK nr 8 z drogą wojewódzką nr 579 oraz węzła Adamowice na skrzyżowaniu z drogą lokalną) z wyłączeniem wybudowanego wcześniej węzła Mszczonów.
Dzięki zmianom na drodze należącej do sieci dróg krajowych o znaczeniu międzynarodowym, znacznie poprawi się bezpieczeństwo i płynność ruchu.
W ramach rozbudowy przewiduje się:

 • wzmocnienie nawierzchni do 115 KN/oś
 • ograniczenie dostępności do drogi głównej,
 • przebudowę dróg poprzecznych,
 • budowę bądź przebudowę obiektów inżynierskich: wiadukty w węźle Radziejowice, most na rzece Okrzeszy w ciągu S8 oraz w ciągu równoległej do niej drogi dojazdowej, kładka dla pieszych nad S8 w ciągu ul.Poniatowskiego, wiadukt nad ul. Skierniewicką (droga powiatowa), kładka dla pieszych w m. Gurba, przejazd gospodarczy Radziejowice-Zboiska oraz 6 przepustów.

W związku z realizacją zachodzi potrzeba: budowy dróg dojazdowych, nowego oświetlenia, przebudowy i zabezpieczenia: linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, sieci gazowej, elementów do ważenia samochodów ciężarowych.

Etapowanie inwestycjiInwestycja zostanie wykonana w czterech etapach:

 • Etap I: Budowa wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 8 na przecięciu z ulicą Skierniewicką w km 413+619,94
 • Etap II: Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku granica województwa mazowieckiego - Radziejowice (bez wezła) od km 408+753 do km 418+400
 • Etap III: Budowa węzła drogowego w Radziejowicach w ciągu drogi krajowej nr 8 w km 419+050
 • Etap IV: Budowa węzła drogowego w Adamowicach w ciągu drogi krajowej nr 8 w km 409+588

Przebieg drogiTrasa drogi głównej objęta opracowaniem (od km 408+753 do km 420+100).pokrywa się z trasą jezdni istniejącej drogi krajowej nr 8. Planowana inwestycja przebiega przez grunty miejscowości: Radziejowice, Kuranów, Mszczonów, Wymysłów, Marków Towarzystwo, Gurba, Adamowice.

Podstawowe parametry techniczne drogi ekspresowej:

 • Klasa techniczna drogi - S
 • Prędkość projektowa - 100 km / h
 • Dwie jezdnie szerokości po 7,0 m (2 x 3,5 m) każda
 • Pas dzielący z opaskami wewnętrznymi - szerokość zmienna z opaskami 2 x 0,5 m
 • Pas awaryjny 2,5 m
 • Pobocza gruntowe 0,75 / 1,25 m
 • Kategoria ruchu KR6
 • Obciążenie nawierzchni 11,5 t/oś

Węzły drogowe

 • Węzeł Radziejowice (w miejscu istniejącego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną na przecięciu DK nr 8 z drogą wojewódzką nr 579)
 • Węzeł Adamowice (na skrzyżowaniu z drogą lokalną)

III. Urządzenia ochrony środowiska

 • Ekrany akustyczne
 • Urządzenia oczyszczające wody opadowe odprowadzane z drogi
 • Zbiorniki retencyjne
 • Tunele ekologiczne
 • Zagospodarowanie zielenią pasa drogowego

IV. Realizacja robót (wykonanie rzeczowe)

Szczegółowe informacje na temat zaawansowania robót budowlanych prezentowane są na stronie internetowej projektu, aktualizowanej przez Biuro Inżyniera Kontraktu.