S8 Radziejowice - Wolica

Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła z drogą woj. nr 579 w Radziejowicach do węzła z drogą woj. nr 721 w Wolicy

Przebieg drogi został zaznaczony na prezentowanej wyżej mapie w Google Maps. Oś drogi oraz lokalizacja punktów charakterystycznych została naniesiona w oparciu o mapę orientacyjną inwestycji o małej dokładności. W związku z tym powyższy rysunek prosimy traktować jedynie jako dane orientacyjne.

I. Podstawowe informacje o inwestycji

> Kategoria inwestycji: w przygotowaniu

> Zamawiający / Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

> Stan przygotowania i realizacji na dzień 21.01.2013 r.

Etap zrealizowany:

 • Zlecono opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego (STEŚ) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (tzw. decyzji środowiskowej)
 • Projektant: DRO-KONSULT Sp. z o.o.
 • 14.11.2008r. Posiedzenie Komisji Ocen Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy GDDKiA
 • 01.04.2009r. złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
 • Wariant rekomendowany przez GDDKiA: 1A przy jednoczesnym pozostawieniu łuków poziomych w rejonie Nadarzyna wg stanu istniejącego
 • 19.06.2009r. złożono wniosek do RDOŚ o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej
 • 24.06.2009r. Postanowienie RDOŚ o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej
 • 30.10.2009r. Postanowienie RDOŚ o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej
 • 17.06.2010r. w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • 28.05.2010r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał pozytywną opinię
 • 09.08.2010r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wg wariantu 1A po KOPI
  Skan decyzji środowiskowej
 • 12.10.2010r. ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie Dokumentacji Projektowej oraz pełnienie Nadzoru Autorskiego
 • 05.05.2011 r. udzielono zamówienia na opracowanie Dokumentacji Projektowej oraz pełnienie Nadzoru Autorskiego. Wykonawca: Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT-WARSZAWA Sp. z o.o.
 • 01.06.2011 GDOŚ umorzył postępowanie odwoławcze od decyzji środowiskowej RDOŚ z dnia 09.08.2010r.
  Skan zawiadomienia GDOŚ z 03.06.2011r.
 • 18.04.2012r. rozpoczęto spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące projektu (18.04.2012r. w Nadarzynie, 19.04.2012r. w Radziejowicach oraz 25.04.2012r. w Józefinie). Protokoły ze spotkań dostępne są w Aktualnościach

Etap w realizacji

 • Opracowywana jest dokumentacja Projektowa
 • Instytucja odpowiedzialna za obecny etap realizacji: TRANSPROJEKT-WARSZAWA Sp. z o.o.


Planowane lata realizacji inwestycji

 • Inwestycja została ujęta na liście zadań w Załączniku nr 1a do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 (patrz Załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dn. 25.01.2011r.). Załącznik 1a do Programu zawiera listę zadań priorytetowych, których realizacja może zostać rozpoczęta do 2013 r., jednakże nie ma zapewnienia finansowania w ramach limitu określonego w Programie na kwotę 82,8 mld zł, począwszy od 2010r. Limit ten uwzględnia jedynie inwestycje ujęte z Załączniku nr 1 do Programu, a których budowa rozpocznie się do 2013r. Zgodnie z informacjami zawartymi w Programie, realizacja zadań wymienionych w Załączniku nr 1a może być uruchamiana jedynie w wyniku uzyskania oszczędności na skutek kolejnych rozstrzygnięć przetargów, ostatecznego rozliczenia i zamknięcia finansowania inwestycji oddawanych do użytku lub w wyniku decyzji Rady Ministrów akceptującej przekroczenie limitu 82,8 mld zł
 • Planowane przez GDDKiA lata rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych: II kw.2014r. - III kw.2016r.

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych: powiat pruszkowski (gmina Nadarzyn), powiat grodziski (gmina Żabia Wola), powiat żyrardowski (gmina Radziejowice)

Mapa orientacyjna inwestycji - warianty 1 i 1A (ok. 12 MB)

Długość: 22 km
II. Opis inwestycji

Zakres inwestycjiPlanowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku: od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy, realizowanej wg wariantu 1A po KOPI (nie obejmując w/w węzła).
Istniejąca droga krajowa Nr 8 na odcinku przewidywanym do rozbudowy posiada dwie jezdnie dwupasowe z utwardzonymi poboczami o zróżnicowanej szerokości. Na całym tym odcinku jest drogą klasy GP. W ramach realizacji przedsięwzięcia zakłada się korektę łuków poziomych (z wyjątkiem rejonu Nadarzyna) tak, aby były zachowane warunki widoczności na zatrzymanie. W celu zapewnienia odpowiednich połączeń zastaną wykonane węzły, bezkolizyjne przejazdy oraz kładki dla pieszych. Na całym analizowanym odcinku zakłada się wykonanie dwóch pasów ruchu w każdym kierunku, z rezerwą pod trzeci pas po stronie zewnętrznej dla każdej jezdni.

Rozbudowa drogi krajowej nr 8 ma na celu usprawnienie istniejącego ruchu, ma również ułatwić tranzytowy ruch pojazdów z ominięciem terenów miejskich. Realizacja przedsięwzięcia spowoduje poprawę obsługi ruchu tranzytowego, skróci czas podróży i poprawi bezpieczeństwo ruchu na przedmiotowym odcinku drogi.

Przebieg drogiRozbudowa drogi będzie realizowana zasadniczo po istniejącym śladzie. Początek rozbudowywanej drogi nawiązuje do granicy projektowanego węzła „Radziejowice" drogi krajowej nr 8 z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach, tzn. początek rozbudowywanego odcinka nie obejmuje zarówno obszaru ww. węzła, jak i rejonu istniejącego skrzyżowania drogi krajowej nr 8 z drogą wojewódzką nr 579. Koniec rozbudowy drogi przyjęto w nawiązaniu do granicy projektowanego węzła „Paszków" z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy, tzn. koniec rozbudowywanego odcinka drogi krajowej nr 8 nie obejmuje zarówno obszaru ww. węzła, jak i rejonu istniejącego skrzyżowania drogi krajowej z drogą wojewódzką nr 721.
Projektowana droga przebiega przez grunty miejscowości: Radziejowice, Krze Duże, Słubica, Oddział, Bukówka, Nowa, Huta Żabiwolska, Żabia Wola, Przeszkoda, Siostrzeń, Rozalin, Kostowiec, Urzut, Stara Wieś, Rusiec, Nadarzyn, Paszków, Wolica.

Podstawowe parametry techniczne

 • klasa techniczna drogi S
 • prędkość projektowa 100 km/h
 • szerokość pasa ruchu 3,50 m
 • liczba pasów ruchu: 2 x 2 pasy
 • szerokość pasa dzielącego: 4,00 m (bez opasek)
 • szerokość pasa awaryjnego 2.50 m
 • szerokość opasek wewnętrznych: 0,50 m
 • szerokość poboczy gruntowych: 0,75 m
 • skrajnia pionowa: 4,70 m
 • dopuszczalny nacisk na oś:115 kN/oś
 • pochylenie skarp drogowych: 1:3 - 1:1,5
 • granica pasa drogowego od elementów przekroju drogowego: 2,00 m
 • szerokość w liniach rozgraniczających: min. 60m, max. 100m

Węzły drogowe

 • węzeł "Żabia Wola"
 • węzeł "Siestrzeń"
 • węzeł "Nadarzyn"

Obiekty inżynierskie

Droga wyposażona będzie w obiekty inżynierskie: mosty, przepusty, przejazdy, przejścia bezkolizyjne dla pieszych

Obsługa terenów sąsiadujących z drogąPraktycznie na całym odcinku zaprojektowane przewiduje się wytworzenie po obu stronach trasy ekspresowej dróg dojazdowych o nawierzchni utwardzonej szerokości 6 m. Na całym odcinku zachowano lokalizację MOP zgodnie z uzgodnieniami GDDKiA w miejscach istniejących stacji benzynowych lub zajazdów. Komunikacja zbiorowa odbywać się będzie poza jezdniami głównymi drogi S8. Przystanki komunikacji zbiorowej zaprojektowano w okolicach przystanków zlokalizowanych w stanie istniejącym. W przypadku przystanków zaprojektowanych w miejscu gdzie nie występują przejazdy nad drogą główną i węzły zaprojektowano kładki dla pieszych.

III. Ochrona środowiska

Rozwiązania minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko

 • Ekrany akustyczne
 • Kładki dla pieszych
 • Przejścia dla zwierząt
  Urządzenia oczyszczające wody opadowe odprowadzane z drogi
 • Nasadzenia roślinne
 • Ogrodzenia ochronne na całej długości projektowanej drogi

IV. Więcej informacji
Warunki realizacji przedsięwzięcia zostały określone w decyzji środowiskowej z dn. 09.08.2010r. Skan decyzji środowiskowej

Dokumentacja ze spotkań informacyjno-konsultacyjnych zorganizowanych w kwietniu 2012r. w Aktualnościach serwisu drogi.waw.pl

Na przełomie października i listopada GDDKiA Oddział w Warszawie wraz z biurem projektowym „Transprojekt Warszawa" zorganizowali spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące projektu: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej: od węzła z drogą wojewódzką 579 w Radziejowicach do węzła Paszków z drogą wojewódzką 721 w Wolicy". Spotkania odbyły się: 18.04.2012r. w Nadarzynie, 19.04.2012r. w Radziejowicach oraz 25.04.2012r. w Józefinie.W Aktualnościach umieszczono dokumentację projektową oraz protokoły z ww. spotkań.