S8 Konotopa - Prymasa

Budowa drogi S-8 - Trasa Armii Krajowej od węzła „Konotopa" do węzła „Prymasa Tysiąclecia"

Przebieg drogi został zaznaczony na prezentowanej wyżej mapie w Google Maps. Oś drogi oraz lokalizacja punktów charakterystycznych została naniesiona w oparciu o mapę orientacyjną inwestycji o małej dokładności. W związku z tym powyższy rysunek prosimy traktować jedynie jako dane orientacyjne.

                                               

I. Podstawowe informacje o inwestycji

> Kategoria inwestycji: zrealizowana

 • Zamawiający / Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
 • Projektant: Arcadis Profil Sp. z o.o.
 • Wykonawca robót budowlanych: Budimex Dromex S.A / Strabag Sp. z o. o. / Mostostal Warszawa S.A. / Warbud S.A.
 • Nadzór Inwestorski: Konsorcjum: TPF PLANEGE - Consultores de Engenharia e Gestão S.A. / E&L Architects Sp. z o.o.

Lata realizacji robót budowlanych: 2008r. - 2012r. (w tym realizacja robót 2008r. - 2010r.)

 • Podpisanie Kontraktu na zarządzanie i nadzór nad budową drogi: 10.01.2008 r.
 • Podpisanie Kontraktu na wykonanie robót budowlanych: 22.01.2008 r.
 • Rozpoczęcie robót: 19.02.2008 r.
 • Wydane Wykonawcy Świadectwa Przejęcia: 11.01.2011 r.
 • Oddanie drogi do ruchu: 20.01.2011r.
 • Okres zgłaszania wad i usterek: 11.01.2011r. - 10.01.2012r.
 • Inwestycja jest ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 w Załączniku nr 1 - Lista zadań inwestycyjnych, których realizacja rozpocznie się do 2013 r. (patrz Uchwała Rady Ministrów z dn. 25.01.2011r.)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 • Projekt nr: POIS.06.01.00-00-023/09
 • Wartość całkowita projektu: 2 856 561 915,58 PLN
 • Wartość kwalifikowana projektu: 2 431 021 182,66 PLN

Okresowe pomiary hałasu od drogi ekspresowej S-8

 • 02.03.2011r. ogłoszono przetarg nieograniczony na okresowe pomiary hałasu od drogi ekspresowej S-8 na odcinku Konotopa - Al. Prymasa Tysiąclecia
 • 15.04.2011r. wybrano ofertę najkorzystniejsza. Wykonawca Ekoprojekt Sp. z o.o. Wykonawca odmówił podpisania umowy
 • 06.05.2011r. ponownie wybrano ofertę najkorzystniejsza. Wykonawca: Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o.o.
  Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 15 listopada 2011r.
 • 26.04.2012r. ogłoszono przetarg nieograniczony na okresowe pomiary hałasu od drogi ekspresowej S-8 na odcinku: Konotopa - al. Prymasa Tysiąclecia
  Termin realizacji zamówienia: Od dnia podpisania umowy do dnia 15 listopada 2012 roku, przy czym, pomiary poziomu hałasu powinny być wykonane dwukrotnie w ciągu trwania umowy w okresie wiosny i jesieni. Pomiar wiosenny wraz z opracowaniem od daty podpisania umowy do dnia 21.06.2012., oraz pomiar jesienny wraz z opracowaniem do dnia 15 listopada 2012 r.

Analiza porealizacyjna w zakresie klimatu akustycznego oraz jakości ścieków deszczowych

 • 04.08.2011 ogłoszono przetarg nieograniczony na Wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie klimatu akustycznego oraz jakości ścieków deszczowych dla drogi ekspresowej S-8 - Trasa Armii Krajowej - od węzła "Konotopa" do węzła " Prymasa Tysiąclecia"
 • 01.09.2011r. podpisano umowę. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska SEPO Sp. z o.o.
 • Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 30 listopada 2011r.

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych: powiat Warszawski Zachodni (miasto i gmina Ożarów Mazowiecki, gmina Stare Babice), Miasto Stołeczne Warszawa - miasto na prawach powiatu

Mapa orientacyjna inwestycji (ok. 4,5 MB)

Długość: 10,4 km

II. Opis inwestycji

Wstęp

Wybudowany odcinek nowej drogi klasy S (ekspresowej) ma zapewnić połączenie projektowanej autostrady A2 (wprowadzonej do Warszawy z kierunku zachodniego) w rejonie planowanego węzła „Konotopa" z istniejącą Trasą Armii Krajowej na węźle „Prymasa Tysiąclecia" w Warszawie.

Przebieg drogiDroga S8 - Trasa Armii Krajowej na odcinku od węzła „Konotopa" do węzła „Prymasa Tysiąclecia" (od km 1+099,00 do km 11+477,07) przebiega przez Konotopę, Jawczyce, Mory, Chrzanów, Blizne Łaszczyńskiego, Górce i kompleks ogródków działkowych w rejonie ul. Dywizjonu 303, dalej korytarzem pomiędzy terenami wojskowymi i kompleksem Lasu Kolskiego włącza się w Trasę Armii Krajowej na węźle „Prymasa Tysiąclecia" (granica robót budowlanych sięgała do rejonu ul. Powązkowskiej).

Podstawowe parametry techniczne

 • Klasa techniczna drogi: S droga ekspresowa
 • Prędkość projektowa - 80 km/h
 • Ilość jezdni: 2
 • Szerokości jezdni głównych: 2 x 10,5 m (dwie jezdnie rozdzielone, o 3 pasach ruchu po 3,5 m w każdym kierunku ruchu)
 • Szerokość pasa dzielącego: 5,0 m w tym dwie opaski po 0,5m
 • Szerokości pasów awaryjnych: 2 x 2,50 m
 • Szerokość korony drogi: 33,5÷38,0 m
 • Obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś

Węzły drogowe

 • węzeł „Mory" (typu „półkoniczyna") w miejscu skrzyżowania z ul. Poznańską (drogą krajową nr 2 klasy GP). Jezdnie główne w poziomie „+1", pozostałe relacje w poziomie ulicy Poznańskiej
 • węzeł zespolony „Warszawska - Lazurowa" w miejscu skrzyżowania z ul. Warszawską (drogą wojewódzką nr 580 klasy G) i ul. Lazurową (klasa G)
 • węzeł „Prymasa Tysiąclecia"- węzeł bezkolizyjny w miejscu skrzyżowaniu z Aleją Prymasa Tysiąclecia


Obiekty inżynierskieWybudowano takie obiekty inżynierskie jak: wiadukty, tunele, przejazdy pod drogami, kładki rowerowo - piesze, ściany oporowe, ściany szczelinowe.

III. Więcej informacji

Szczegółowe informacje na temat inwestycji dostępne są na stronie internetowej projektu, prowadzonej przez Biuro Inżyniera Kontraktu.

 

 

Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów nad drogą ekspresową S8 trasą AK Konotopa - Prymasa Tysiąclecia w rejonie ul. SiodlarskiejI. Podstawowe informacje o inwestycji> Kategoria inwestycji: zrealizowana

 • Zamawiający / Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
 • Projektant: SUDOP PRAHA S.A. Oddział w Polsce
 • Wykonawca robót budowlanych: Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe „Mosty" S.A.

Lata realizacji robót budowlanych: 2010r. - 2011r. watchitfranchises.com

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych: Warszawa - BemowoMapa orientacyjna inwestycji (ok. 1,7 MB)
II. Opis inwestycjiCelem inwestycji było wybudowanie kładki dla pieszych i rowerzystów nad drogą ekspresową S8 Trasą AK Konotopa - Prymasa Tysiąclecia w rejonie ul. Siodlarskiej wraz z ciągiem pieszym zapewniającym obsługę komunikacyjną do najbliższych dróg w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej działek przyległych do S8 i poprawy ruchu pieszych i rowerzystów.