S8 Prymasa - Marki

Dostosowanie Trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku: Al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie - ul. Piłsudskiego w Markach

Przebieg drogi został zaznaczony na prezentowanej wyżej mapie w Google Maps. Oś drogi oraz lokalizacja punktów charakterystycznych została naniesiona w oparciu o mapę orientacyjną inwestycji o małej dokładności. W związku z tym powyższy rysunek prosimy traktować jedynie jako dane orientacyjne.

                                                 

I. Podstawowe informacje o inwestycji

> Kategoria inwestycji: w budowie

> Zamawiający / Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

> Stan przygotowania i realizacji na dzień 28.04.2012r.

Etap zrealizowany:

 • Projektant: Biuro Projektowo - Badawcze Dróg i Mostów Tranprojekt - Warszawa Sp. z o. o.
 • 31.08.2006r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • 26.11.2007r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi
 • 30.05.2008r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi
  Zaskarżona decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi, została utrzymana w mocy, poza terminem wydania nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi na 31.03.2009r. W momencie ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, grunty stają się własnością Skarbu Państwa.
 • 30.06.2009r. uzyskano pozwolenie na budowę
 • 12.08.2009r. podpisano Kontrakt na wykonanie robót budowlanych I Etapu
 • 27.08.2009r. wybrano ofertę najkorzystniejszą na zarządzanie i nadzór nad Etapem I
 • 11.09.2009r. rozpoczęto budowę I Etapu
 • 23.09.2009r. podpisano umowę na zarządzanie kontraktem i nadzór nad Etapem I
 • 06.12.2011r. ogłoszono przetarg ograniczony na kontynuację projektowania i przebudowę drogi S8 odc. Powązkowska - Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II: odc. węzeł Powązkowska - węzeł Modlińska
 • 19.12.2011r. ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska - Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II: odc. węzeł Powązkowska - węzeł Modlińska
 • 30.12.2011r. RDOŚ wydał postanowienie wyrażające stanowisko, że realizacja przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu Trasy AK do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku od Al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie do ul. Piłsudskiego w markach przebiega etapowo oraz, że nie zmieniły się warunki określone w decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2006r, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia
 • 22.03.2012r. wybrano najkorzystniejszą ofertę na nadzór i zarządzanie Kontraktem. Wykonawca Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy Sp. z o.o.
 • 03.04.2012r. podano informację o wynikach oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska - Marki, Etap II
  Skan pisma GDDKiA

Etap w realizacji

 • Wykonawca robót budowlanych Etapu I: J&P - AVAX S.A.
 • Nadzór inwestorski dla Etapu I: Konsorcjum firm: Zakład Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy Sp. z o.o., ECM Group Polska Sp. z o.o., SENER Sp. z o.o., SENER Ingeneria y Sistemas S.A
 • Trwają postępowania przetargowe dotyczące Etapu II. Instytucja odpowiedzialna za obecny etap realizacji: GDDKiA Oddział w Warszawie

Planowane lata realizacji inwestycji:

Etap I

 • Czas realizacji robót Etapu I: 22 miesięcy od rozpoczęcia robót (nie wliczając 3 miesięcznych okresów zimowych)
 • Planowana data zakończenia robót budowlanych Etapu I: 12.04.2012r.
 • Inwestycja (Etap I) jest ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 w Załączniku nr 1 - Lista zadań inwestycyjnych, których realizacja rozpocznie się do 2013 r. (patrz Uchwała Rady Ministrów z dn. 25.01.2011r.)

Etap II

 • Termin realizacji dla odcinka lewobrzeżnego i przebudowy mostu przez Wisłę uzależniony jest od terminu wybudowania przez m.st. Warszawa Mostu Północnego
 • Inwestycja (Etap II) została ujęta na liście zadań w Załączniku nr 1a do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 (patrz Załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dn. 25.01.2011r.). Załącznik 1a do Programu zawiera listę zadań priorytetowych, których realizacja może zostać rozpoczęta do 2013 r., jednakże nie ma zapewnienia finansowania w ramach limitu określonego w Programie na kwotę 82,8 mld zł, począwszy od 2010r. Limit ten uwzględnia jedynie inwestycje ujęte z Załączniku nr 1 do Programu, a których budowa rozpocznie się do 2013r.
  Zgodnie z informacjami zawartymi w Programie, realizacja zadań wymienionych w Załączniku nr 1a może być uruchamiana jedynie w wyniku uzyskania oszczędności na skutek kolejnych rozstrzygnięć przetargów, ostatecznego rozliczenia i zamknięcia finansowania inwestycji oddawanych do użytku lub w wyniku decyzji Rady Ministrów akceptującej przekroczenie limitu 82,8 mld zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013

 • Projekt nr: POIŚ.06.01.00-00-020/09-00,
 • Wartość całkowita projektu: 2 200 828 500,00 PLN (dwa etapy inwestycji)
 • Kwota całkowita dofinansowania: 2 167 053 285,89 PLN
 • Kwota dofinansowania stanowi pokrycie 100% wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na realizację dwóch etapów Projektu
 • Planowana wartość kontraktu Wykonawcy Etapu I: 868 961 755,57zł brutto.

 

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych: Miasto Stołeczne Warszawa - miasto na prawach powiatu, powiat wołomiński (miasto Marki)

Mapa orientacyjna inwestycji (ok. 15,1 MB)

Długość: 11,7 km

II. Opis inwestycji

Etapowanie inwestycjiInwestycję podzielono na dwa etapy:

 • Etap I: Dostosowanie Trasy Armii Krajowej do parametrów Drogi Ekspresowej S-8 na odcinku: węzeł "Modlińska" w Warszawie - węzeł "Piłsudskiego" w Markach" (długość 7,1 km)
 • Etap II: Dostosowanie Trasy Armii Krajowej do parametrów Drogi Ekspresowej S-8 na odcinku: Al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie - węzeł "Modlińska" w Warszawie (długość 4,6 km)

Przebieg drogiPrzebudowywany odcinek drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej S8 zaczyna się przed węzłem „Powązkowska" położonym na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 8 z ulicą Powązkowską, a kończyć się za węzłem „Piłsudskiego", tzn. za skrzyżowaniem Trasy Armii Krajowej z ul. Piłsudskiego w Markach.

Podstawowe parametry techniczne

 • Klasa techniczna drogi: S droga ekspresowa
 • Prędkość projektowa: 70 km/ h
 • Liczba jezdni : 2
 • Szerokości jezdni głównych (za wyjątkiem odcinka na moście): 2 x 10,50 m (dwie jezdnie rozdzielone, o 3 pasach ruchu po 3,5 m w każdym kierunku ruchu)
 • Szerokości jezdni głównych na moście: 2 x 7 m (dwie jezdnie rozdzielone, o 2 pasach ruchu po 3,5 m w każdym kierunku ruchu)
 • Szerokość pasa dzielącego: 2,51 - 5,0 m (w tym opaski 0,50 m)
 • Szerokość pasa awaryjnego: 2,5 m
 • Brak pasów awaryjnych i opaski wewnętrznej na odcinku na moście
 • Kategoria ruchu: KR6
 • Obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś
 • Skrajnia pionowa: 4,70 m

 

W związku koniecznością osiągnięcia powyższych parametrów przewidziano:

 • zmianę szerokości jezdni głównych
 • budowę jezdni głównych na odcinku: węzeł Modlińska - węzeł Łabiszyńska
 • połączenie istniejących i projektowanych węzłów na Trasie AK w następujące zespoły:
  • zespół węzłów: Powązkowska - Broniewskiego - Marymoncka
  • zespół węzłów: Wisłostrada - Modlińska - Marywilska - Łabiszyńska
  • zespół węzłów: Nowo-Wincentego - Ikea - Piłsudskiego
  • budowę w węźle Marymoncka łącznicy z północy na zachód
 • przebudowa pasów włączenia łącznic wjazdowych w kierunku na zachód i w kierunku na północ w węźle Modlińska
 • przebudowę węzła Łabiszyńska
 • przebudowę węzła Nowo-Wincentego
 • przebudowę węzła Piłsudskiego (umożliwiająca przedłużenie Trasy AK na wschód)
 • budowę i przebudowę jezdni zbierająco-rozprowadzających
 • przebudowę lokalnego układu komunikacyjnego
 • budowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych

Węzły drogowe
> Węzeł „Powązkowska"
Węzeł zlokalizowany na przecięciu Trasy Armii Krajowej z ul. Powązkowską - zapewnia wszystkie relacje ruchowe - pozostaje w obecnej postaci

Replica Celine Bags

> Węzeł „Broniewskiego"
Węzeł zlokalizowany na przecięciu Trasy Armii Krajowej z ul. Broniewskiego - zapewnia wszystkie relacje ruchowe - pozostaje w obecnej postaci (korekcie podlega usytuowanie barier ochronnych - przesuniecie na odległość 1 m od skrajnego pasa ruchu)

 

> Węzeł „Marymoncka"
Węzeł zlokalizowany na przecięciu Trasy Armii Krajowej z ul. Marymoncką - dobudowa łącznicy z północy na zachód (z obiektem inżynierskim dla zapewnienia bezkolizyjnego przejścia dla pieszych). Węzeł zapewnia wszystkie relacje ruchowe (włączając do współpracy ulice Żelazowską i Włościańską).

 

> Węzeł „Wisłostrada"
Węzeł zlokalizowany na przecięciu Trasy Armii Krajowej z Wisłostradą - korekta wyjazdu łącznicy na kierunku z zachodu na północ/południe i pasa włączenia do łącznicy do Wisłostrady w kierunku południowym.

 

> Węzeł „Modlińska"
Węzeł zlokalizowany na przecięciu Trasy Armii Krajowej z ul. Modlińską - dobudowa jezdni głównych, dobudowa pasa włączenia łącznicy na kierunku z południa na zachód do łącznicy z kierunku północ na zachód oraz przebudowa łącznicy w kierunku Tarchomina i układu komunikacyjnego podłączenia obiektu handlowo-usługowego Auchan.

 

> Węzeł „Marywilska"
Węzeł zlokalizowany na przecięciu Trasy Armii Krajowej z ul. Marywilska - dobudowa jezdni głównych, układ łącznic pozostaje w obecnej postaci.

 

> Węzeł „Łabiszyńska"
Węzeł zlokalizowany na przecięciu Trasy Armii Krajowej z ul. Łabiszyńską - dobudowa jezdni głównych, układ łącznic pozostaje w obecnej postaci.

 

> Węzeł „Nowo-Wincentego"
Węzeł zlokalizowany na przecięciu Trasy Armii Krajowej z ul. Głębocką (Nowo-Wincentego): południowa strona drogi głównej - przebudowa łącznicy dwupasmowej dwukierunkowej łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Głębocką i z drogą zbiorczo-rozprowadzającą, budowa nowej łącznicy jednokierunkowej po zachodniej stronie ul. Głębockiej, likwidacja wjazdu z drogi zbiorczo - rozprowadzającej na jezdnie drogi głównej.

 

> Węzeł „Ikea" - wykonany w ramach innego przedsięwzięcia

 

> Węzeł „Piłsudskiego"
Węzeł zlokalizowany na przecięciu Trasy Armii Krajowej z ul. Piłsudskiego - budowa łącznic bezpośrednich i skrzyżowania z sygnalizacja świetlną pod wiaduktami jezdni głównych. Likwidacja łącznicy „zawrotki" prowadzącej ruch z centrum handlowo-usługowego M1 w kierunku Centrum.

 

Każdy z węzłów realizuje wszystkie relacje ruchu. Cześć węzłów połączona jest drogami zbiorczo-rozprowadzającymi w zespoły węzłów. W takich przypadkach, aby skorzystać ze skrętu na danym węźle - zjazd z jezdni głównej na jezdnię zbierająco-rozprowadzającą następuje przed węzłem poprzednim. Wynika to z konieczności zachowania odpowiednich odległości pomiędzy wjazdami / wyjazdami na jezdni głównej.

Obiekty inżynierskiePrzedmiotowa inwestycja będzie obejmować 116 obiektów inżynierskich. Przewiduje się:

 • przebudowę obiektów inżynierskich w ciągu jezdni głównych
 • budowę obiektów inżynierskich w ciągu jezdni głównych
 • budowę i przebudowę łącznic w węzłach
 • budowę, przebudowę i remont obiektów poprzecznych do jezdni głównych
 • budowę ekranów akustycznych półtunelowych
 • budowę murów oporowych

III. Urządzenia ograniczające uciążliwość drogi na środowisko

Zabezpieczenia klimatu akustycznegoPrzy istniejącej drodze - Trasie Armii Krajowej stoi już blisko 9,5 km ekranów akustycznych.

Warunki zapisane w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji inwestycji w zakresie ochrony akustycznej wymagają znacznej modyfikacji istniejących zabezpieczeń akustycznych oraz ich rozbudowę. W związku z tym ochronę przeciwhałasową zaprojektowano przy pomocy środków stosowanych w obrębie pasa drogowego. Zaproponowano szereg rozwiązań z zakresu ochrony środowiska przed hałasem nazwanych generalnie „zespołami ekranów akustycznych", choć w niektórych przypadkach rozwiązania te są bliższe rozwiązaniom nie ekranów, a przykryciu tunelowemu trasy. Projektowane, jak również podwyższane ekrany akustyczne zostaną wykonane jako ekrany proste (pionowe), ekrany zagięte, ekrany w formie rozwiązań półtunelowych (pomiędzy ulicami Mickiewicza i Gwiaździstą oraz Wysockiego i Łabiszyńską). W ramach projektu przewidziano zamontowanie dyfraktorów na górnej krawędzi ekranów półtunelowych. Na ekranach zagiętych i pionowych dyfraktory zostaną zamontowane na wybranych odcinkach projektowanej trasy.

Po oddaniu inwestycji do użytkowania należy wykonać także poinwestycyjne badania skuteczności zastosowanych rozwiązań ochronnych.

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnychNa terenie lewobrzeżnej Warszawy analizowana droga odwadniana będzie w dużej mierze tak jak w stanie istniejącym - do kanalizacji. Nie wystąpi zatem zagrożenie dla wód powierzchniowych i podziemnych i nie ma powodu stosowania dodatkowych urządzeń ochronnych. Problem ochrony środowiska wodnego występuje natomiast po prawej stronie Wisły. Na odcinku od Kanału Bródnowskiego do Marek spływy opadowe z drogi odprowadzane będą do otwartych rowów przydrożnych a następnie do rowu melioracyjnego nr 10. Zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej na tym odcinku, przed wprowadzeniem spływów opadowych do w/w rowu melioracyjnego konieczne będzie ich oczyszczenie w odpowiednich urządzeniach do separacji zawiesin. Dlatego też przewiduje sie, że ścieki opadowe przed dopływem do rowu melioracyjnego nr 10 będą przepływać przez ciąg następujących urządzeń:

 • rowy uszczelnione wyposażone w osadniki
 • wstępny grawitacyjny separator zawiesin - osadnik / piaskownik
 • separatory koalescencyjne
 • zbiorniki retencyjno - sedymentacyjny z przelewem do odbiornika

Pozostałe rowy przydrożne na terenie projektowanej inwestycji również zostaną uszczelnione

Projektowana zieleńW ramach działań związanych z ochroną środowiska konieczne jest wprowadzenie nowych nasadzeń roślinnych, harmonizujących z istniejącym zagospodarowaniem pasa drogowego i terenów z nim sąsiadujących.
Nowe nasadzenia zieleni oraz uzupełnienia zieleni istniejącej wzdłuż drogi podniosą wartość przyrodniczą okolicznego terenu i walory estetyczne trasy.

Przewiduje sie, że przebudowa Trasy Armii Krajowej będzie miała pozytywne znaczenie dla funkcjonowania sieci dróg w aglomeracji warszawskiej. Trasa w stanie obecnym - niedostosowana do parametrów drogi klasy S - powoduje duże utrudnienia w ruchu, narastające natężenie ruchu pojazdów znaczne zmniejsza jej przepustowość. Wzrost płynności ruchu szczególnie przez Most Grota-Roweckiego w kierunku praskim poprawi komfort podróży przy jednoczesnym zmniejszeniu jej uciążliwość zarówno dla ludzi, jak też dla przyrody ożywionej.

IV. Realizacja robót (wykonanie rzeczowe)
Szczegółowe informacje na temat zaawansowania robót budowlanych prezentowane są na stronie internetowej projektu, aktualizowanej przez Biuro Inżyniera Kontraktu