S8 Marki - Radzymin

Budowa północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-8 w kierunku Białegostoku na odcinku od projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy
(droga S-17) do Obwodnicy Radzymina

 

Przebieg drogi został zaznaczony na prezentowanej wyżej mapie w Google Maps. Oś drogi oraz lokalizacja punktów charakterystycznych została naniesiona w oparciu o mapę orientacyjną inwestycji o małej dokładności. W związku z tym powyższy rysunek prosimy traktować jedynie jako dane orientacyjne.

I. Podstawowe informacje o inwestycji

> Kategoria inwestycji: w przygotowaniu

> Zamawiający / Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

> Stan przygotowania i realizacji na dzień 21.01.2013 r.

Etap zrealizowany:

 • Opracowano materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (tzw. decyzji środowiskowej)
 • Projektant: Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A.
 • 08.11.2007r. złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
 • Wariant rekomendowany przez GDDKiA: III
 • 17.07.2008r. odbyła się Rozprawa administracyjna z udziałem społeczeństwa
 • 05.06.2008r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał postanowienie uzgadniające (wariant III)
 • 31.07.2008r. Minister Środowiska wydał postanowienie uzgadniające warunki decyzji środowiskowej (wariant III)
 • 23.03.2009r. wydana decyzja środowiskowa (wariant III)
  Skan decyzji środowiskowej
 • 10.08.2009r. Postanowienie WSA o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia GDOŚ z dn. 12.02.2009r. (Postanowienie o umorzeniu postępowania zażaleniowego)
 • 11.03.2010r uchylenie przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzji środowiskowej
 • 13.05.2010r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie aktualizacji raportu o oddziaływaniu na środowisko
 • 26.05.2010r. wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie aktualizacji raportu.
 • 27.05.2010r. podpisano umowę na aktualizację raportu. Wykonawca: Biuro Planowania Rozwoju Warszawa S.A.
 • 16.02.2011r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (PWIS) wydał postanowienie w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych względem uwarunkowań związanych z realizacją i eksploatacja przedsięwzięcia
 • 07.03.2011r. PWIS wydał postanowienie, w którym sprostował z urzędu oczywistą pomyłkę w postanowieniu z dnia 16.02.2011r.
 • 13.06.2011r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia
 • 22.06.2011r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadomił że przystąpił do ponownego rozpatrzenia sprawy oraz zawiadomił wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od 29.06.2011 do dnia 19.07.2011 w siedzibie RDOŚ w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, pok. 305, 00-015 Warszawa, w godz. 9:00-15:00. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez RDOŚ przed wydaniem decyzji środowiskowej
 • 02.12.2011r. została wydana decyzja środowiskowa według wariantu III. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności
  Skan decyzji środowiskowej z 02.12.2011r.
 • 01.02.2012r. ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie Koncepcji Programowej dla drogi ekspresowej S8 na odcinku w. Drewnica - w. Radzymin 2 wraz z elementami umożliwiającymi Zamawiającemu uszczegółowianie Programu - Funkcjonalno - Użytkowego dla drogi ekspresowej S8 na odcinku w. Marki - w. Radzymin 2"
 • 04.04.2012r. wybrano ofertę najkorzystniejszą. Projektant: Biuro Projektowo - Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT - Warszawa Sp. z o.o.
 • 10.04.2012r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska umorzył postępowanie odwoławcze od decyzji środowiskowej RDOŚ z dnia 02.12.2011r.
  Skan zawiadomienia GDOŚ z 11.04.2012r.
 • 14.05.2012 r. udzielono zamówienia na opracowanie koncepcji programowej. Projektant: Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt - Warszawa Sp. z o.o. Wartość zamówienia 1 353 000,00 PLN brutto. Termin realizacji: 196 dni od podpisania umowy
 • 20.09.2012 r. GDOŚ zawiadomił o wydanej decyzji z dnia 19.09.2012 r., którą GDOŚ uchylił w części i w tym zakresie orzekł, a w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję RDOŚ w Warszawie z dnia 02.12.2011 r., o środowiskowych uwarunkowaniach
 • 25.10.2012r. rozpoczęto spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące projektu (25.10.2012 r. w Radzyminie, 26.10.2012r. w Markach, 29.10.2012r. w Kobyłce, 30.10.2012r. w Zielonce oraz 05.11.2012r. w Wołominie). Protokoły ze spotkań dostępne są w Aktualnościach

Etap w realizacji

 • Opracowywana jest dokumentacja projektowa
 • Instytucja odpowiedzialna za obecny etap realizacji: Transprojekt - Warszawa Sp. z o.o.

Planowane lata realizacji inwestycji: Budowa drogi S-8 Radzymin - Marki stanowiąca obwodnicę Marek jest ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 w Załączniku nr 2 - Lista zadań, których realizacja przewidywana jest po roku 2013, zadanie 20 (patrz Załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dn. 25.01.2011r.).

Planowane przez GDDKiA lata rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych: III kw. 2014r. - IV kw. 2015r.

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych: powiat wołomiński (Miasto Marki, Miasto Kobyłka, Miasto Zielonka, Miasto i Gmina Wołomin, Miasto i Gmina Radzymin)

Plan sytuacyjny - wariant III, skala 1:5000 (ok. 20 MB)

Długość: ok. 13 km

II. Opis inwestycji

Wstęp Istniejąca droga krajowa nr 8 (wariant „0") przebiega w sąsiedztwie zwartej zabudowy mieszkaniowej miasta Marki oraz zabudowy miejscowości Słupno. W celu ominięcia terenów zabudowanych, podjęto decyzję o wytyczeniu nowego przebiegu dla trasy ekspresowej S-8 po wschodniej stronie Marek. best replica watches

Przebieg wg wariantu III

Punkt początkowy projektowanej drogi S8 (km 0+536 poza projektowanym węzłem „Drewnica" na ekspresowej drodze Wschodniej Obwodnicy Warszawy) będzie znajdował się na terenie miasta Zielonka, przez którego teren poprowadzona zostanie do km 1+650. Od km 1+650 do km 3+200 trasa położona będzie na terenie miasta Marki. Następnie projektowana droga przechodziła będzie wzdłuż granicy gminy Radzymin i miasta Kobyłka, wkraczając odcinkami na teren jednego i drugiego obszaru administracyjnego. Od km 8+350 do km 8+650 planowana droga przebiegać będzie przez teren miasta Wołomin. Na pozostałych odcinkach trasa położona będzie na terenie gminy lub miasta Radzymin. Zakończenie projektowanego odcinka drogi przyjęto w miejscu włączenia do obwodnicy Radzymina, w rejonie miejscowości Dybów, który odpowiada na istniejącej drodze krajowej nr 8 kilometrażowi 483+084.

Łączna długość trasy do realizacji wyniesie 12,96 km.

Podstawowe parametry techniczne

 • klasa drogi S (trasa ekspresowa)
 • prędkość projektowa 100 km / godz
 • całkowicie ograniczona dostępność (wyłącznie poprzez węzły)
 • ciągłość i bezkolizyjność ruchu na jezdniach głównych
 • ilość jezdni 2
 • jezdnie o 3 pasach ruchu
 • szerokość pasa ruchu 3,5 m
 • pasy awaryjne 2,5 m
 • pas dzielący, w tym opaski wewnętrzne 2 x 0,5 m
 • nośność 115 kN/oś
 • kategoria ruchu - KR6

Węzły drogowe

 • węzeł „Zielonka 2"
 • węzeł „Kobyłka"
 • węzeł „Wołomin"
 • węzeł „Radzymin1"
 • węzeł "Radzymin 2"

Odtworzenie istniejących powiązań

 • bezkolizyjne przejazdy nad i pod drogą S8
 • nowe drogi zbiorcze oraz dojazdy do posesji i pól

III. Ochrona środowiska

Rozwiązania minimalizujące wpływ planowanej inwestycji na otoczenie i środowisko

 • ekrany akustyczne o wysokości 6 i 8 m
 • wał ziemny o wysokości 3 m
 • pasy zieleni szerokości 5 - 10 m
 • most na rzece Czarnej o skrajni umożliwiającej przejście dla dużych zwierząt
 • przejścia dla zwierząt średnich
 • poszerzone przepusty umożliwiające migrację drobnych ssaków i płazów
 • przepusty dla płazów
 • urządzenia podczyszczające wody deszczowe odprowadzane z drogi

IV. Więcej informacji

Decyzja środowiskowa: Skan decyzji środowiskowej z 02.12.2011r.

Warunki realizacji przedsięwzięcia zostały określone w decyzji środowiskowej z dn. 02.12.2011r.

Dokumentacja ze spotkań informacyjno-konsultacyjnych zorganizowanych w 2012r. w Aktualnościach serwisu drogi.waw.pl

Na przełomie października i listopada GDDKiA Oddział w Warszawie wraz z biurem projektowym „Transprojekt Warszawa" zorganizowali spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące projektu: opracowywanej Koncepcji Programowej oraz Programu Funkcjonalno Użytkowego budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku Drewnica - Radzymin. Spotkania odbyły się: 25.10.2012 r. w Radzyminie, 26.10.2012r. w Markach, 29.10.2012r. w Kobyłce, 30.10.2012r. w Zielonce oraz 05.11.2012r. w Wołominie.W Aktualnościach umieszczono dokumentację projektową oraz protokoły z ww. spotkań.

Serwis internetowy: www.ikonsultcje-s8markiradzymin.pl

 

Udostępniamy tam m.in. wyniki działań informacyjno - konsultacyjnych przygotowanych w 2006r. i przeprowadzonych w 2007r. przez firmy PROINESTYCJA i Studio Ogród na zlecenie GDDKiA Oddziału w Warszawie.

 • Głównym celem działań było poinformowanie społeczeństwa o planach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczących lokalizacji północnego wylotu drogi ekspresowej S-8 z Warszawy w kierunku Białegostoku na odcinku projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Radzymina.
 • Działania informacyjno-konsultacyjne przeprowadzono w terminie od 1 lutego do 31 maja 2007r.
 • Sprawozdanie z przebiegu działań informacyjno-konsultacyjnych zostało dołączone do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.