S8 Wyszków-gr.woj.

Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków - granica województwa podlaskiego

Przebieg drogi został zaznaczony na prezentowanej wyżej mapie w Google Maps. Oś drogi oraz lokalizacja punktów charakterystycznych została naniesiona w oparciu o mapę orientacyjną inwestycji o małej dokładności. W związku z tym powyższy rysunek prosimy traktować jedynie jako dane orientacyjne.

I. Podstawowe informacje o inwestycji

> Kategoria inwestycji: w przygotowaniu

> Zamawiający / Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

> Stan przygotowania i realizacji na dzień 21.01.2013 r.

Etap zrealizowany:

 • Zlecono opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (tzw. decyzji środowiskowej) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
 • Projektant: Tebodin SAP-Projekt Sp. z o.o.
 • 16.04.2008 złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
 • Wariant wnioskowany przez GDDKiA: wariant I z zastosowaniem wariantu lokalnego 5
 • 23.06.2008r. ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej (w związku z rozszerzeniem terenów objętych siecią NATURA 2000)
 • 20.10.2008r. udzielono zamówienia. Projektant: Konsorcjum firm: MP-MOSTY Sp. z o. o. i Tebodin SAP-Projekt Sp. z o.o.
 • 24.02.2009r. wycofano wniosek z 16.04.2008r. o wydanie decyzji środowiskowej
 • 22.07.2009r. złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
 • 09.10.2009r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał pozytywną opinię
 • 31.12.2009r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny podtrzymał pozytywną opinię
 • 28.01.2010r. ogłoszono przetarg na weryfikację dokumentacji projektowej
 • 24.02.2010r. w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa
 • 12.04.2010r. wybór najkorzystniejszej oferty.
 • 28.04.1010 r. podpisano umowę na weryfikację dokumentacji projektowej. Wykonawca: Biuro Projektowo-Konsultingowe Eurostrada Sp. z o.o.
 • 10.08.2010r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla wariantu 1. Od 14.09.2010r. decyzja prawomocna
  Skan decyzji środowiskowej

Planowane lata realizacji inwestycji

 • Inwestycja została ujęta na liście zadań w Załączniku nr 1a do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 (patrz Załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dn. 25.01.2011r.). Załącznik 1a do Programu zawiera listę zadań priorytetowych, których realizacja może zostać rozpoczęta do 2013 r., jednakże nie ma zapewnienia finansowania w ramach limitu określonego w Programie na kwotę 82,8 mld zł, począwszy od 2010r. Limit ten uwzględnia jedynie inwestycje ujęte z Załączniku nr 1 do Programu, a których budowa rozpocznie się do 2013r.
  Zgodnie z informacjami zawartymi w Programie, realizacja zadań wymienionych w Załączniku nr 1a może być uruchamiana jedynie w wyniku uzyskania oszczędności na skutek kolejnych rozstrzygnięć przetargów, ostatecznego rozliczenia i zamknięcia finansowania inwestycji oddawanych do użytku lub w wyniku decyzji Rady Ministrów akceptującej przekroczenie limitu 82,8 mld zł
 • Planowane przez GDDKiA lata rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych: III kw. 2014r. - III kw. 2017r.

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych: powiat wyszkowski (Gmina Brańszczyk), powiat ostrowski (Gmina Brok oraz Ostrów Mazowiecka)

Mapa orientacyjna inwestycji (ok. 3,4 MB)

Długość: ok. 38,1 km

II. Opis inwestycji

Zakres planowanej inwestycjiPrzedmiotowe przedsięwzięcie polega na rozbudowie drogi krajowej Nr 8 i dostosowaniu jej do parametrów drogi ekspresowej. Przebieg istniejącej trasy drogi krajowej Nr 8 na odcinku Wyszków - granica województwa podlaskiego znajduje się w ciągu europejskiego korytarza transportowego łączącego Warszawę, Białystok i dalej Rygę oraz Helsinki.
Istniejąca droga ma parametry drogi klasy głównej (G) o przekroju jednojezdniowym, o szerokości 7,0 m, na odcinku pomiedzy Wyszkowem i Ostrowią Mazowiecką oraz o szerokości 7,0 m z poboczami utwardzanymi 2x0,2 m na odcinku ostrów Mazowiecka - granica województwa podlaskiego. Istnieje pilna konieczność wykonania planowanych robót ze względu na zły stan techniczny drogi.
Zakres przedsięwzięcia obejmuje drogę krajową Nr 8 od Wyszkowa do granicy województwa podlaskiego.

Przedsięwzięcie składa się z dwóch odcinków:

 • Odcinek od końca obwodnicy Wyszkowa do początku obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej tj. od ok km 516+483 do ok km 545+582 (odcinek długości 29,1 km).
 • Odcinek od końca obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej do granicy woj. podlaskiego tj. od km ok 553+145 do km ok 562+571 (odcinek długości ok. 9,4 km).

Etapowanie inwestycji:GDDKiA zakłada możliwość podziału przedmiotowej inwestycji na następujące etapy:

 • budowa drogi ekspresowej wraz z budową węzłów drogowych, przejazdów drogowych, gospodarczych, budową nowych odcinków dróg równoległych, przebudową i budową infrastruktury technicznej
 • budowa Miejsc Obsługi Podróżnych MOP
 • dobudowanie w przyszłości trzeciego pasa ruchu „do wewnątrz" przy wykorzystaniu dodatkowej rezerwy terenu pozostawionej w pasie dzielącym

Przebieg drogiPrzedmiotowe przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w korytarzu 1 - prowadzonym wzdłuż drogi istniejącej, wg wariantu 1. Trasa drogi ekspresowej w korytarzu 1 przebiega w przeważającej części po śladzie istniejącej drogi Nr 8 na odcinku Wyszków - granica woj. podlaskiego. Łączna długość odcinka wynosi 37,9 km, z czego ponad 93,10 % trasy przebiega po istniejącym śladzie, a odcinki nowobudowane stanowią 6,9 %. Droga ta przebiega w linii prostej, dzięki czemu przebiega po najkrótszej trasie. Niecałe 70,00 % przechodzi przez tereny leśne, 4,30% przez tereny zabudowane oraz 26,20 % przez tereny rolnicze. W wariancie 1 rozbudowywana droga przebiega po śladzie istniejącej drogi z wyłączeniem obejścia miejscowości Ojcowizna i Dybki. Łączna długość odcinka wynosi 38,50 km z czego ponad 93% trasy przebiega po istniejącym śladzie, 63,0 % przez tereny leśne, 33,86% przez tereny rolnicze, a 3,12% przez tereny zabudowane.

Podstawowe parametry techniczne

 • klasa drogi S
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • nośność - 115 kN/oś
 • szerokość jezdni etap I - 2x7,0 m
 • szerokość jezdni etap docelowy - 2x10,5 m
 • szerokość pasa dzielącego etap I - 12,0 (w tym opaski 2x0,50 m)
 • szerokość pasa dzielącego etap docelowy - 5,0 m (w tym opaski 20,50 m)
 • szerokość pobocza nieutwardzonego - 1,25 m
 • szerokość w liniach rozgraniczających - min. 40 m

Węzły drogowe:

 • Węzeł „Trzcianka"
 • Węzeł „Knurowiec"
 • Węzeł „Poręba"
 • Wezeł „Dybki"
 • Węzeł „Nagoszewo"
 • Węzeł „Podborze"
 • Węzeł „Prosienica"

Obiekty inżynierskieZaprojektowano 25 szt. obiektów inżynierskich nad drogą S8 jak i w ciągu drogi. Należą do nich m.in.: wiadukty, mosty i kładki dla pieszych.

III. Ochrona środowiska

W celu ograniczenia oddziaływania drogi na środowisko i zdrowie ludzi przewiduje się podjecie następujących działań:

 • Budowa ekranów akustycznych
 • Wykonanie urządzeń do ochrony wód
 • Wykonanie nasadzeń zieleni przydrożnej
 • Budowa przejść dla zwierząt dużych i małych (przejścia górne duże oraz przejścia dolne duże, średnie, i małe)
 • Wygrodzenie drogi na całej jej długości
 • www.watchthewild.net

IV. Więcej informacji Warunki realizacji przedsięwzięcia zostały określone w decyzji środowiskowej z dn. 10.08.2010r. Skan decyzji środowiskowej