S8 Obwodnica Ostrowi Maz.

Obwodnica Ostrowi Mazowieckiej w ciągu drogi krajowej nr 18 Warszawa -Białystok od km 91+998 do km 100+254

Przebieg drogi został zaznaczony na prezentowanej wyżej mapie w Google Maps. Oś drogi oraz lokalizacja punktów charakterystycznych została naniesiona w oparciu o mapę orientacyjną inwestycji o małej dokładności. W związku z tym powyższy rysunek prosimy traktować jedynie jako dane orientacyjne.

I. Podstawowe informacje o inwestycji

> Kategoria inwestycji: zrealizowana

 • Zamawiający / Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
 • Projektant: Profil Sp. z o.o.
 • Wykonawca robót budowlanych: Dromex S.A.
 • Nadzór Inwestorski: Jacobs Gibb Sp. z o.o.

Lata realizacji robót budowlanych: 2001r. - 2003r. Data oddania drogi do użytkowania: 16.12.2003r.Lokalizacja w jednostkach administracyjnych: powiat ostrowski (Miasto Ostrów Mazowiecka, Gmina Ostrów Mazowiecka)

Mapa orientacyjna inwestycji (ok. 1,2 MB)

Długość: 8,4 km

II. Opis inwestycji

Przebieg drogiObwodnica Ostrowi Mazowieckiej położona jest w swej większości w zachodniej części miasta, natomiast północny jej odcinek, po skrzyżowaniu z linią kolejową Siedlce - Ostrołęka, na terenie gminy Ostrów Mazowiecka.
Początek obwodnicy w km 91+998 drogi nr 18 znajduje się w kompleksie lasów sosnowych na skraju Puszczy Białej w Nadleśnictwie Ostrów Mazowiecka natomiast jej koniec pokrywa się z istniejącą drogą nr 18 w km 100+254.

Podstawowe parametry techniczne

 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • szerokość pasa ruchu - 3.50 m
 • szerokość pasa awaryjnego - 2.50 m
 • szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami wewnętrznymi - 4.0 m
 • szerokość opaski wewnętrznej - 0.50 m
 • szerokość poboczy gruntowych - 1.25 m
 • łączna szerokość korony drogi: (2 x 3,5 m)x2 + 4m + 2 x 2,5 m + 2 x 1,25m = 25,5 m
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś

Węzły drogowe > Węzeł „Brok" - dwupoziomowy

Umożliwia połączenia z Warszawą, Białymstokiem, Łochowem i Brokiem

 

> Węzeł „Różan" - dwupoziomowy

Droga ekspresowa przebiega dołem w wykopie głębokości około 3,50 m. Połączenia zapewniają łącznice nr 3, 4, 5 i 6 w kształcie spłaszczonych półkoniczyn w przeciwległych ćwiartkach. Łącznice nr 3 i 4 znajdują się po stronie południowej, zapewniają połączenia z Warszawy i do Białegostoku, natomiast łącznice nr 5 i 6 połączenia z Białegostoku i do Warszawy.

 

> Węzeł „Łomża" - dwupoziomowy węzeł typu „karo"

Umożliwia połączenia Ostrowi z Łomżą i znajduje się na skrzyżowaniu obwodnicy i ul. Lubiejewskiej (km 97+120).

Obiekty inżynierskie

 • wiadukt nad obwodnicą w węźle Brok
 • wiadukt nad obwodnicą w węźle Różan, w ciągu ul. Różańskiej (DK nr 60) (Ostrów Maz. - Różan)
 • wiadukt nad obwodnicą, w ciągu ul. Sielskiej
 • wiadukt nad obwodnicą, w ciągu ul. Sikorskiego (Ostrów Maz. - Komorów)
 • wiadukt nad obwodnicą w węźle Łomża, w ciągu ul. Lubiejewskiej (DK nr 63)
 • Wiadukt w ciągu obwodnicy nad torami PKP
 • wiadukt nad obwodnicą, w ciągu ul. Wileńskiej

III. Rozwiązania minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko

 • Ochrona wód podziemnych na odcinku przejścia przez teren ujęć wody oraz tzw. „okna hydrogeologicznego" poprzez uszczelnienie podłoża podwójną warstwą geomembrany umieszczoną pod poboczami ziemnymi i rowami (przykrytą 30 cm warstwą gliny)
 • Urządzenia podczyszczające ścieki przed odprowadzeniem do odbiornika (rowy trawiaste i zbiorniki retencyjne wyposażone w urządzenia do oczyszczania wód opadowych typu: separatory substancji ropopochodnych)
 • Zabezpieczenia akustyczne stref zamieszkania w rejonie węzła ,,Różan" oraz osiedla 17MN (wymiana okien oraz pasy wielorzędowej zieleni izolacyjnej)
 • Zabezpieczenie drogi przed wtargnięciem zwierzyny na terenie kompleksów leśnych (ogrodzenia)
 • Ponadto przewidziano monitoring środowiska warstw wodonośnych na terenie ujęcia wód oraz skażenia gleby i powietrza, a także monitoring poziomu hałasu.

 

Budowa ekranów przeciwhałasowych na drodze krajowej nr 8 - odc. Obwodnicy miasta Ostrów Mazowiecka

I. Podstawowe informacje o inwestycji> Kategoria inwestycji: zrealizowana

 • Zamawiający / Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
 • Projektant: P.P.H.U. EUROMETAL Jerzy Maliszczuk
 • Wykonawca: Viaeko Sp. z o.o.

Realizacja robót budowlanych: 2010r.

 

II. Opis inwestycjiCelem inwestycji było wybudowanie 3 odcinków ekranów akustycznych dla ograniczenia emisji dźwięku z obwodnicy na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i siedliskowej zlokalizowanej wzdłuż obwodnicy m. Ostrów Mazowiecka:

 1. na odcinku o długości ok. 490 m (od ul. Rożańskiej do ulicy Pustej)
 2. na odcinku od km 3+870 do km 4+420 (rejon ogródków działkowych jako teren podlegający ochronie akustycznej z uwagi na funkcję rekreacyjną)
 3. na odcinku od km 7+350 do km 7 + 450

o łącznej długości ok. 1140 mb.

best replica watches