S7 Radom - Skarżysko Kamienna

Rozbudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od obwodnicy Radomia (km 485+600) do północnej granicy istniejącego węzła drogowo - kolejowego w Skarżysku Kamiennej (km 513+243)

 

Przebieg drogi został zaznaczony na prezentowanej wyżej mapie w Google Maps. Oś drogi oraz lokalizacja punktów charakterystycznych została naniesiona w oparciu o mapę orientacyjną inwestycji o małej dokładności. W związku z tym powyższy rysunek prosimy traktować jedynie jako dane orientacyjne.

best replica watches http://www.timecriticss.cn

I. Podstawowe informacje o inwestycji

> Kategoria inwestycji: w przygotowaniu

> Zamawiający / Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

> Stan przygotowania i realizacji na dzień 21.01.2013 r.

Etap zrealizowany:

 • Zlecono opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno -Środowiskowego (STEŚ) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (tzw. decyzji środowiskowej)
 • Projektant: Biuro Projektowo-Konsultingowe EUROSTRADA Sp. z o.o.
 • 15.11.2008r. złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
 • 04.04.2008r. odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa
 • 27.05.2008r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla wariantu 3 na odcinku od końca projektowanej obwodnicy Radomia do granicy woj. mazowieckiego
 • 07.06.2008r. ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej
 • 12.08.2008r. udzielono zamówienia
 • Projektant: Tebodin SAP-Projekt Sp. z o.o
 • 03.02.2009r. podpisano umowę z firmą Propeller Sp. z o.o. na przeprowadzenie analizy sytuacji konfliktowej w mieście Szydłowiec
 • 26.02.2009r. wykonano opracowanie dotyczące analizy sytuacji konfliktowej w m. Szydłowiec
 • 25.03.2009r. ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie ekspertyzy dotyczącej oddziaływania na istniejącą zabudowę drgań pochodzących od ruchu samochodowego w czasie budowy oraz eksploatacji drogi ekspresowej S7 (na odcinku w rejonie ul. Jastrzębskiej i ul. Kolejowej w m. Szydłowiec).
 • 30.03.2009r. podpisano umowę na doradztwo oraz pomoc w przeprowadzeniu konsultacji społecznych z firmą Profile Sp. z o. o.
 • 16.04.2009r. w Szydłowcu odbyło się spotkanie konsultacyjne, na którym m.in. zaprezentowano mieszkańcom "Wizualizację projektu ..."
 • 22.04.2009r. udzielono zamówienia na opracowanie ekspertyzy. Autor: Politechnika Krakowska
 • 06.05.2009r. odbyło się posiedzenie ZOPI
 • 27.05.2009r. ogłoszono przetarg nieograniczony na weryfikację dokumentacji projektowej
 • 09.06.2009r. ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie Raportu OOŚ w ramach powtórnej oceny oddziaływania na środowisko
 • 14.07.2009r. udzielono zamówienia na opracowanie raportu OOŚ firmie: Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego "EKKOM" Sp. z o.o.
 • 26.08.2009r. wybór najkorzystniejszej oferty na weryfikację
 • 28.09.2009r.podpisano umowę na weryfikację. Weryfikator: Konsorcjum firm DHV Polska Sp. z o.o. i DHV B.V.
 • 27.10.2009r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej elementów małej architektury i krajobrazu w pobliżu ul. Jastrzębskiej i Kolejowej w m. Szydłowiec. Wykonawca projektu: Pleneria
 • 29.10.2009r. ogłoszono przetarg ograniczony na roboty budowlane
 • 08.02.2010r. złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • 28.04.2010r. odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • 21.05.2010r. ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie Rezultatów Studiów Wykonalności wraz z Prognozą ruchu i wnioskiem o dofinansowanie projektu (część F - Ocena wpływu oddziaływania na środowisko)
 • 27.05.2010r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zarządzanie projektem unijnym, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót
 • 29.06.2010r. udzielono zamówienia na opracowanie Rezultatów Studiów Wykonalności wraz z Prognozą ruchu i wnioskiem o dofinansowanie projektu (część F - Ocena wpływu oddziaływania na środowisko). Wykonawca: TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.
 • 04.08.2010r złożono wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej dla budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Młodocin - Krogulcza Sucha - Orońsko
 • 19.08.2010r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał postanowienie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia
 • 07.09.2010r. ogłoszono przetarg nieograniczony na archeologiczne rozpoznawcze badania powierzchniowo-sondażowe na trasie planowanej budowy drogi krajowej S7 na odcinku koniec obwodnicy Radomia - granica województwa mazowieckiego od km 487+104,15 do km 506+802,18
 • 10.09.2010r. wybrano ofertę najkorzystniejszą na zarządzanie projektem unijnym, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót. Konsorcjum firm: Egis Poland Sp. z o.o., EGIS ROUTE - Scetauroute S.A. Oddział w Polsce
 • 13.09.2010r. Wojewoda Mazowiecki podjął zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi krajowej nr S7 o parametrach trasy ekspresowej na odcinku: koniec obwodnicy Radomia - granica województwa mazowieckiego - etap I - od km 487+104,15 do km 506+802,18
 • 24.09.2010r. wybrano ofertę najkorzystniejszą na archeologiczne rozpoznawcze badania. Konsorcjum: „Kanopa" oraz  „Barta"
 • 14.10.2010r. udzielono zamówienia na archeologiczne rozpoznawcze badania powierzchniowo-sondażowe. Wykonawca: Konsorcjum: 1. Barta Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska A. Bartczak 2. Kanopa Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska B. Gwóźdź
 • 15.10.2010r. wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji „Budowa drogi krajowej nr S7 o parametrach trasy ekspresowej na odcinku: koniec obwodnicy Radomia - granica województwa mazowieckiego - etap I - od km 487+104,15 do km 506+802,18"
 • 22.02.2011r. unieważniono postępowanie przetargowe na roboty budowlane
  Pismo GDDKIA z uzasadnieniem
 • 22.02.2011r. unieważniono postępowanie przetargowe na zarządzanie i nadzór
  Pismo GDDKIA z uzasadnieniem
 • 16.03.2011r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przeprowadzenie procedury w celu uregulowania stanu prawnego i ustalenia odszkodowania za nieruchomości niezbędne do realizacji inwestycji „Budowa drogi krajowej nr S7 o parametrach drogi ekspresowej na odcinku koniec obwodnicy Radomia - granica województwa mazowieckiego - etap I" oraz doprowadzenie do ustanowienia prawa trwałego zarządu oraz nabycia nieruchomości w trakcie realizacji w/w inwestycji
 • 07.06.2011r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie archeologicznych, ratowniczych badań wykopaliskowych na trasie planowanej budowy drogi krajowej nr S-7 o parametrach drogi ekspresowej na odcinku: koniec obwodnicy Radomia - granica województwa mazowieckiego - etap I od km 487+104,15 do km 506+802,18 z opracowaniem wyników badań
 • 15.06.2011r. udzielono zamówienia na przeprowadzenie procedury w celu uregulowania stanu prawnego i ustalenia odszkodowania za nieruchomości niezbędne do realizacji inwestycji
  Wykonawca: MBI Małopolskie Biuro Inwestycyjne. Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 31.12.2012r. Cena: 722 133,00 zł brutto
 • 12.09.2011 r. udzielono zamówienia na wykonanie archeologicznych, ratowniczych badań wykopaliskowych na trasie planowanej budowy drogi krajowej nr S-7 o parametrach drogi ekspresowej na odcinku: koniec obwodnicy Radomia - granica województwa mazowieckiego - etap I od km 487+104,15 do km 506+802,18 z opracowaniem wyników badań. Wykonawca: USUI Rafał Maciszewsk. Termin: 16 miesięcy od dnia podpisania umowy. Cena: 446 440,62 zł brutto
 • 03.07.2012 r. GDDKiA ogłosiła przetarg nieograniczony (do progów unijnych) na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku: od km 503+357,16 do km 505+109,25 - etap III
 • 07.08.2012r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla ETAP-u II (od km 484+801,23 do km 487+104,15)
 • 12.09.2012 r. udzielono zamówienia. Projektant: TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o. Ostateczny termin realizacji zamówienia w zakresie opracowań projektowych 15 m-cy od dnia zawarcia umowy. Cena: 550 674,69 zł brutto

Etap w realizacji

 • Oczekujemy na wydanie decyzji środowiskowej dla budowy drogi krajowej S7 o parametrach trasy ekspresowej po nowym śladzie na odcinku Młodocin - Krogulcza Sucha - Orońsko
 • Opracowywana jest dokumentacja projektowa rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od km 503+357,16 do km505+109,25 - etap III
 • Oczekujemy na wydanie decyzji o ZRID dla ETAP-u II
 • Instytucja odpowiedzialna za obecny etap realizacji: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska / TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.

Planowane lata realizacji inwestycji

 • Inwestycja została ujęta na liście zadań w Załączniku nr 1a do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 (patrz Załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dn. 25.01.2011r.). Załącznik 1a do Programu zawiera listę zadań priorytetowych, których realizacja może zostać rozpoczęta do 2013 r., jednakże nie ma zapewnienia finansowania w ramach limitu określonego w Programie na kwotę 82,8 mld zł, począwszy od 2010r. Limit ten uwzględnia jedynie inwestycje ujęte z Załączniku nr 1 do Programu, a których budowa rozpocznie się do 2013r.
  Zgodnie z informacjami zawartymi w Programie, realizacja zadań wymienionych w Załączniku nr 1a może być uruchamiana jedynie w wyniku uzyskania oszczędności na skutek kolejnych rozstrzygnięć przetargów, ostatecznego rozliczenia i zamknięcia finansowania inwestycji oddawanych do użytku lub w wyniku decyzji Rady Ministrów akceptującej przekroczenie limitu 82,8 mld zł
 • Planowane przez GDDKiA lata rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych: I kw.2014r. - II kw.2016r.

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych:
województwo mazowieckie, powiat szydłowiecki (miasto Szydłowiec, gmina Orońsko, gmina Jastrząb)
województwo świętokrzyskie, powiat skarżycki (miasto Skarżysko-Kamienna)

Mapa orientacyjna inwestycji (ok. 2,9 MB)

Długość: 29 km

II. Opis inwestycji

Parametry techniczne

 • klasa drogi - S
 • prędkość projektowa - 100 km/godz
 • nośność - 115 kN/oś
 • kategoria ruchu - KR6
 • całkowita ograniczona dostępność (dostępność tylko w węzłach)
 • ilość jezdni - 2
 • szerokość pasów ruchu - 2x3.5 m + 2.5 m pas awaryjny + pobocze gruntowe o szerokości od 1.25 do 2.5 m w zależności od możliwości spełnienia warunków widoczności na łukach oraz usytuowania ekranów akustycznych
 • droga autobusowa - szer. 2x3.0 m + pobocze 2x1.0 m
 • droga do obsługi ruchu lokalnego - szer. 2x2.5 m + pobocze 2x0.75 m
 • pas dzielący - w analizach założono możliwość wykonania pasa dzielącego o szerokości. 12 m, pod przyszłą rozbudowę szerokości jezdni do 3x3.5 m

Węzły drogowe

 • Węzeł „Chustki"
 • Węzeł „Szydłowiec"
 • Węzeł "Szydłowiec II"
 • Węzeł "Skarżysko Książęce"
 • Węzeł "Graniczna"

Przebieg drogi wg wariantu 3Przebieg trasy jest przedłużeniem przebiegu obwodnicy Radomia przed węzłem Młodocin.
Wariant 3 polega na wyznaczeniu przebiegu trasy drogi ekspresowej nr 7 na odcinku od węzła Młodocin do węzła Szydłowiec całkowicie po nowym śladzie.
Na całym odcinku wariantu 3 poprowadzonym po całkowicie nowej trasie, zapewnione zostały wszelkie konieczne połączenia lokalne. W większości wypadków przecinane połączenia lokalne są gruntowymi dojazdami do pól. W związku z tym odnowienie tych połączeń zaprojektowano także jako drogi gruntowe.
Ukształtowanie wysokościowe trasy wynika głownie z możliwości terenowych, ale także zostało zaprojektowane w sposób umożliwiający zapewnienie niezbędnych połączeń przy jak najmniejszym zajęciu terenu oraz wykonanie niezbędnych obiektów i przejść dla zwierząt (zaprojektowano trzy przejścia dla zwierząt na tym odcinku).

Od węzła Szydłowiec I do granicy województwa mazowieckiego trasa będzie poprowadzona po istniejącym śladzie - zgodnie z Wariantem I.

Na obszarze województwa świętokrzyskiego naturalną kontynuacją wariantu 3 jest wariant 3d prowadzony także po nowym śladzie.

Obiekty inżynierskie (wg. STEŚ)

 • W km ok. 485+650 na granicy terenów zalesionych zaprojektowano przejazd bezkolizyjny dołem dla drogi gminnej
 • W km ok. 487+900 zlokalizowano przejazd bezkolizyjny dołem dla drogi powiatowej pod trzyprzęsłowym obiektem mostowym spełniającym oprócz połączenia lokalnego funkcję mostu nad rzeką Oronką oraz funkcje przejścia dla dużych zwierząt
 • W km ok. 489+900 zlokalizowano przejazd górą w ciągu drogi powiatowej nr 34474 (WD4)
 • W km ok. 491+750 zlokalizowano kolejny przejazd bezkolizyjny(WD6)
 • W km ok. 493+100 zlokalizowano przejazd ponad w kierunku miejsc. Jastrząb i Kuźnia (WD8)
 • W km ok. 494+250 zlokalizowano kolejny przejazd ponad droga ekspresową (WD9)
 • W km ok. 497+850 w ciągu drogi powiatowej nr 34411 zaprojektowano przejazd bezkolizyjny

III. Urządzenia ochrony środowiska

W wydanej w dn. 27.05.2008r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla wariantu 3, podano m.in. następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym :

 • Budowa ekranów akustycznych w celu ochrony terenów chronionych przed hałasem
 • Od km ok. 499+800 do km 501+800 trasę należy poprowadzić w wykopie o głębokości ok. 6 m w rejonie ul. Jastrzębskiej i o głębokości ok. 3 m w rejonie ul. Kolejowej
 • Na wylotach z systemu odwodnienia do rowów, cieków, zbiorników retencyjnych zastosowanie urządzeń podczyszczających
 • Wykonanie przejść dla zwierząt:
  • w ok. km 486+970 przejście dla zwierząt dolne pod obiektem trzyprzęsłowym o szerokości przejścia co najmniej 10 m i wysokości min. 3,5 m
  • w ok. km 492+200 przejście dla zwierząt dolne o wysokości min. 4,5 m i szerokości min. 15 m
  • w ok. km 506 przejście dla zwierząt dolne pod estakadą o wysokości min. 4,5 m i szerokości min. 30 m
 • Wygrodzenie obustronne siatką odcinków położonych w sąsiedztwie przejść dla dużych zwierząt na długości ok. 200 - 300 m
 • Przystosowane istniejących przepustów pod drogą tak, aby mogły pełnić funkcję przejść dla drobnych zwierząt w tym płazów
 • Obsadzenie roślinnością przejść dla zwierząt
 • Wprowadzenie nowych nasadzeń w krajobrazie pozbawionym zadrzewień oraz nasadzeń do-gęszczających drzew i krzewów uzupełniających straty zieleni spowodowane budową drogi

IV. Więcej informacji

W 2009r. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, firma Tebodin - SAP Projekt Sp. z o.o. przygotowała „Wizualizację projektu drogi ekspresowej S7 na odcinku: koniec obwodnicy Radomia - granica województwa mazowieckiego".

 

Wizualizacja przedstawia m.in. „Projekt koncepcyjny zieleńców przy ul. Jastrzębskiej i ul. Kolejowej wraz z propozycją działań z zakresu kompensacji społecznej" opracowany w 2009r. przez firmę PROINWESTYCJA Katarzyna Łowicka na zlecenie firmy Tebodin - SAP Projekt Sp. z o.o.

 

Film wizualizacja - część 1: Krogulcza - Chustki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film wizualizacja - część 2: Chustki - Kolejowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film wizualizacja - część 3: Kolejowa - Barak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wizualizacja została przedstawiona na spotkaniu konsultacyjnym w Szydłowcu 16-go kwietnia 2009r.