S7 Obwodnica Radomia

Obwodnica Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach drogi ekspresowej

Przebieg drogi został zaznaczony na prezentowanej wyżej mapie w Google Maps. Oś drogi oraz lokalizacja punktów charakterystycznych została naniesiona w oparciu o mapę orientacyjną inwestycji o małej dokładności. W związku z tym powyższy rysunek prosimy traktować jedynie jako dane orientacyjne.

I. Podstawowe informacje o inwestycji

> Kategoria inwestycji: w przygotowaniu

> Zamawiający / Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

> Stan przygotowania i realizacji na dzień 21.01.2013 r.

Etap zrealizowany:

 • Opracowano materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (tzw. decyzji środowiskowej)
 • Projektant: Biuro Projektowo - Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt - Warszawa Sp. z o. o.
 • 19.11.2008r. odbyła się rozprawa administracyjna z udziałem społeczeństwa
 • 03.01.2008r. wydano decyzję środowiskową dla przebiegu drogi wg wariantu I (14.02.2008r. ostateczna)
 • 13.05.2008r. ogłoszono przetarg na opracowanie Koncepcji Programowej, Studium Wykonalności, Materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zgodzie na realizację inwestycji, Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego, Materiałów Przetargowych
 • 30.06.2008r. podpisano umowę z Biurem Inżynierskim Damart s.c.
 • 28.05.2009r. ogłoszono przetarg niegraniczony na weryfikację dokumentacji projektowej
 • 26.08.2009r. wybór najkorzystniejszej oferty na weryfikację
 • 15.09.2009r. podpisano umowę na weryfikację
  Weryfikator: Fojud Sp. z o. o
 • 30.09.2009r. ogłoszono przetarg ograniczony na roboty budowlane
 • 04.08.2010r. złożono wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej dla budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Młodocin - Krogulcza Sucha - Orońsko
 • 04.08.2010r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Budowa obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach drogi ekspresowej - ETAP I od km 0+000.00 do km 22+350.00
 • 06.10.2010r. ogłoszono przetarg nieograniczony na archeologiczne rozpoznawcze badania powierzchniowo-sondażowe na trasie planowanej budowy drogi krajowej S7 na odcinku obwodnicy Radomia od km 0+000 do km 22+ 350
 • 08.10.2010r. Wojewoda Mazowiecki wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej do czasu zakończenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, którą przeprowadzał będzie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
 • 10.11.2010r. wybrano wykonawcę na archeologiczne rozpoznawcze badania powierzchniowo-sondażowe. Postępowanie unieważniono (wybrany pierwotnie Wykonawca odmówił zawarcia umowy)
 • 21.12.2010r. w Zakrzewiu odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • 09.02.2011r. RDOŚ wydał decyzję środowiskową na odcinek Młodocin Mniejszy - Krogulcza Sucha - Orońsko według wariantu I. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności
  Skan decyzji środowiskowej z 09.02.2011r.
 • 21.02.2011r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadomił o zawieszeniu na wniosek Wojewody Mazowieckiego z dn. 08.02.2011r. postępowania dotyczącego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. budowa obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach drogi ekspresowej Etap I od km 0+000,00 do km 22+325,00, wszczętego na wniosek Wojewody Mazowieckiego dn. 08.11.2010r.
 • 23.03.2011r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał postanowienie, którym podjął postępowanie dot. uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia
 • 12.04.2011r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał postanowienie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia dla Etapu I
 • 06.07.2011r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 2/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla Etapu I. Przedmiotowej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności
 • 08.03.2012r. RDOŚ wydał decyzję umarzającą postępowanie administracyjne w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego etapowość przedsięwzięcia pn. Budowa obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej Nr 7 na parametrach drogi ekspresowej, dla którego w dn. 03.01.2008r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję środowiskową. Z wnioskiem o ww. postanowienie wystąpiła w dniu 03.01.2012r. GDDKiA. Wniosek został wycofany przez wnioskodawcę pismem z dn. 23.02.2012r.
 • 30.04.2012 r. GDDKiA ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie archeologicznych, ratowniczych badań wykopaliskowych poprzedzających roboty budowlane przy realizacji inwestycji pn. „Budowa Obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach drogi ekspresowej - etap I od km 0+000 do km 22+350" wraz z opracowaniem wyników badań
 • 02.08.2012 r. udzielono zamówienia. Wykonawca archeologicznych, ratowniczych badań wykopaliskowych: Justyn Skowron Przedsiębiorstwo Archeologiczno-Konserwatorskie KAIROS-PLUS. Cena: 628 750,54 zł brutto
 • 15.10.2012 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID polegającej na „Budowie obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach drogi ekspresowej - ETAP II od km. 22+350.00 do km 24+650.00. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 608, wejście F od al. Solidarności, w poniedziałki w godz. 12-16 oraz w środy i piątki w godz. 8-12), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie

Etap w realizacji:

 • Trwa postępowanie przetargowe (30.09.2009r. ogłoszono przetarg ograniczony na roboty budowlane)
 • Trwają archeologiczne, ratownicze badania wykopaliskowe
 • Oczekujemy na wydanie decyzji ZRID dla Etapu II
 • Instytucja odpowiedzialna za obecny etap realizacji: GDDKiA Oddział W-wa / KAIROS-PLUS/ Wojewoda Mazowiecki

Planowane lata realizacji inwestycji

 • Inwestycja została ujęta na liście zadań w Załączniku nr 1a do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 (patrz Załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dn. 25.01.2011r.). Załącznik 1a do Programu zawiera listę zadań priorytetowych, których realizacja może zostać rozpoczęta do 2013 r., jednakże nie ma zapewnienia finansowania w ramach limitu określonego w Programie na kwotę 82,8 mld zł, począwszy od 2010r. Limit ten uwzględnia jedynie inwestycje ujęte z Załączniku nr 1 do Programu, a których budowa rozpocznie się do 2013r.
  Zgodnie z informacjami zawartymi w Programie, realizacja zadań wymienionych w Załączniku nr 1a może być uruchamiana jedynie w wyniku uzyskania oszczędności na skutek kolejnych rozstrzygnięć przetargów, ostatecznego rozliczenia i zamknięcia finansowania inwestycji oddawanych do użytku lub w wyniku decyzji Rady Ministrów akceptującej przekroczenie limitu 82,8 mld zł
 • Planowane przez GDDKiA lata rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych: brak danych

Lokalizacja: powiat radomski (Gmina Jedlińsk, Gmina Zakrzew, Gmina Wolanów, Gmina Kowala), powiat szydłowiecki (Gmina Orońsko)

Mapa orientacyjna inwestycji (ok. 7 MB)

Długość: 25 km

II. Opis inwestycji

PrzebiegPoczątek obwodnicy znajduje się w istniejącym km 456+670, zaś koniec 485+520. Całkowita długość trasy dla „Wariantu I" wynosi 24,860 km. Inwestycja zajmie pas terenu szerokości min. 40,0 m.
Na początkowym odcinku trasa obwodnicy skręca w kierunku południowym omijając od zachodu miejscowość Jedlińsk oraz kompleks stawów rybnych przewidzianych w przyszłości jako rezerwat przyrody. W km 4+530 przecina rzekę Radomkę. Na dalszym odcinku, aż przecięcia na końcu z obecną drogą krajową nr 7, biegnie w kierunku południowo - zachodnim. Na całej długości obwodnica omija tereny o większej zabudowie mieszkaniowej. Koliduje jednak z zabudową w miejscach projektowanych skrzyżowań, gdzie przewiduje się węzły drogowe.

Podstawowe parametry techniczne

 • klasa drogi - S
 • prędkość projektowa - 100 km/godz.
 • nośność - 115 kN/oś
 • kategoria ruchu - KR6
 • ograniczona dostępność (tylko w węzłach)
 • ilość jezdni - 2
 • szerokość pasów ruchu - 2x3.5m + 2.5m pas awaryjny

Węzły drogowe

 • węzeł „Kępiny" z drogą krajową nr 7
 • węzeł „Mleczków" z drogą wojewódzką nr 740
 • węzeł „Sławno" z drogą krajową nr 12
 • węzeł „Młodocin" z drogą krajową nr 7.

Obiekty inżynierskie

 • 12 skrzyżowań dwupoziomowych
 • Moncler Outlet Piumini Moncler Outlet1 kładka pieszo - rowerowa
 • most przez rzekę Radomkę w km 4+530 długości 56,0 m
 • most przez rzekę Mleczną w km 20+305 długości 19,0 m

III. Ochrona środowiska przed negatywnym oddziaływaniem planowanej drogi

Urządzenia służące ochronie środowiska

 • Ekrany akustyczne w miejscach występowania zabudowy mieszkaniowej, na łącznej długości ok. 19,8 km
 • Urządzenia podczyszczające ścieki przed odprowadzeniem do odbiornika (rowy trawiaste wyposażone w urządzenia do oczyszczania wód opadowych typu: piaskowniki prostokątne lub studzienki osadnikowe)
 • Pasy zieleni izolacyjnej wzdłuż planowanej drogi o szerokości od 3,0 m do 10,0 m
 • Przejścia dla dużych i małych zwierząt

IV. Więcej informacji
Warunki realizacji przedsięwzięcia zostały określone w decyzji środowiskowej z dn. 09.02.2011r.
Skan decyzji środowiskowej