S7 Obwodnica Grójca

Rozbudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku obwodnicy Grójca od km 410+260 do km 418+546

While using finish inside the seventies, the Swiss Audemars Piguet Royal Oak Replica Watches industry is really insufficient half. chopard happy diamonds replica watches Audemars Piguet what food was in those days children-run firm making just 6,000 watches ulysse nardin replica yearly in Le Brassus, a village inside the Jura Slopes. Founded in 1875 by Jules Audemars and Edward Piguet, AP was moderately well-renowned for its concentrate on under-the-hood particulars, vacheron constantin overseas replica much like an ultra-complicated 1920 pocket watch decorated with 315 stars visible coming above London, or simply a 1946 hands-wound movement that was your slimest inside the world.

Przebieg drogi został zaznaczony na prezentowanej wyżej mapie w Google Maps. Oś drogi oraz lokalizacja punktów charakterystycznych została naniesiona w oparciu o mapę orientacyjną inwestycji o małej dokładności. W związku z tym powyższy rysunek prosimy traktować jedynie jako dane orientacyjne.

                                                                                                                          

I. Podstawowe informacje o inwestycji

> Kategoria inwestycji: zrealizowana

 • Zamawiający / Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
 • Projektant: Biuro Projektowo- Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT - WARSZAWA Sp. z o.o.
 • Wykonawca robót budowlanych: WPRD /PPRM /Mosty-Łódź /Bilfinger Berger
 • Nadzór Inwestorski: Biuro Projektowo- Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT - WARSZAWA Sp. z o.o.

Wartość inwestycji: 206 778 835,06 PLN
Inwestycja finansowana w 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (z Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport)

Lata realizacji robót budowlanych: 2006r. - 2008r.

 • Podpisanie umowy kontraktowej: 18.10.2006r.
 • Przekazanie placu budowy: 02.11.2006r.
 • Rozpoczęcie robót: 06.11.2006r.
 • Data zakończenia robót budowlanych: 15.08.2008r.
 • Otwarcie drogi ekspresowej S7 na odcinku Obwodnicy Grójca: 19.09.2008r.
 • Okres zgłaszania wad i usterek: 10.09.2008r. - 09.09.2009r.

Lokalizacja: powiat grójecki (Miasto i Gmina Grójec)

Mapa orientacyjna inwestycji (ok. 6,1 MB)

Długość: 8,3 km

II. Opis inwestycji

Przebieg drogiObwodnica Grójca omija miasto po zachodniej stronie, rozpoczynając się i kończąc w ciągu drogi krajowej nr 7 Warszawa - Kraków.
Początek rozbudowy obwodnicy przyjęto (od strony Warszawy) w km 410+260, przed skrzyżowaniem drogi nr 7 z drogami lokalnymi w Głuchowie. Koniec rozbudowy od strony Radomia w km 418+546.
Projekt rozbudowy drogi krajowej nr 7 na odcinku obwodnicy Grójca z dostosowaniem jej do parametrów drogi ekspresowej nie przewidywał zmiany osi drogi nr 7 w planie.

Podstawowe parametry techniczne

 • klasa techniczna drogi - S (ekspresowa)
 • prędkość projektowa - 80 km/h
 • prędkość miarodajna - 100 km/h
 • szerokość pasa ruchu - 3,5 m
 • ilość pasów ruchu - 2x2
 • szerokość pasa dzielącego - 5,0 m(w tym opaski 2x0,5 m)
 • szerokość pasa awaryjnego - 2,5 m
 • skrajnia pionowa - 4,7 m
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN
 • kategoria ruchu - KR6

Węzły i skrzyżowaniaZmiana klasy drogi krajowej nr 7 i przystosowanie jej do parametrów drogi ekspresowej ograniczyło dostępność do niej jedynie przez skrzyżowanie w km 410+ 550 i węzły. Na początkowym fragmencie rozbudowywanego odcinka drogi nr 7, w km 410+550 w m. Głuchów, przebudowano istniejące skrzyżowanie ze zwykłego na skrzyżowanie z sygnalizacja świetlną.

Węzeł „Mszczonowska"
Rozbudowano istniejący węzeł na skrzyżowaniu drogi S7 z drogą krajową nr 50 poprzez:
dobudowę drugiego wiaduktu wraz z jezdnia w ciągu drogi nr 50
dobudowę dwóch dwukierunkowych łącznic zlokalizowanych po północnej stronie drogi nr 50 i podłączonych do projektowanej drugiej jezdni, co zapewni wszystkie relacje ruchowe w węźle.
Funkcjonująca w węźle stacja paliw obsługuje drogę ekspresowa.

Węzeł „Mogielnicka"
Rozbudowano istniejący węzeł zlokalizowany na skrzyżowaniu drogi nr 7 z droga wojewódzką nr 728 Grójec - Końskie poprzez przebudowę istniejących łącznic jednokierunkowych na dwukierunkowe z częściową zmianą ich przebiegu.
Ze względu na bliską odległość miedzy węzłami „Mszczonowska" i „Mogielnicka" zostały one po stronie zachodniej obwodnicy połączone jezdnią zbiorczo-rozprowadzającą.

Obiekty inżynierskie

 • zbudowano przejazd gospodarczy dla ruchu lokalnego pod drogą S7 WS-1
 • rozebrano istniejący most na rzece Jeziorce i zbudowano nowy most - obiekt MS-2
 • zbudowano nowe mosty w ciągu dróg dojazdowych na rzece Jeziorce - obiekt MD-3 i MD-4
 • zbudowano nowy wiadukt w ciągu drogi gminnej - obiekt WD-5
 • rozebrano istniejący wiadukt i zbudowano nowy w ciągu drogi powiatowej nr 34151 - obiekt WD-6
 • rozebrano istniejący wiadukt i zbudowano nowy w ciągu drogi powiatowej nr 34104 - obiekt WD-7
 • rozebrano istniejącego most na rzece Molnicy i zbudowano nowy most - obiekt MS-8
 • zbudowano nowy wiadukt w ciągu drogi krajowej Nr 50 - obiekt WD-9N
 • rozebrano istniejący wiadukt i zbudowano nowy w ciągu drogi krajowej Nr 50 - obiekt WD-9S
 • zbudowano kładkę dla pieszych - obiekt KŁ-10
 • rozebrano istniejący wiadukt i zbudowano nowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 - obiekt WD-11
 • zbudowano trzy kładki dla pieszych - obiekt KŁ-12
 • rozebrano istniejący wiadukt i zbudowano nowy - obiekt WS-13
 • zbudowano kładkę dla pieszych - obiekt KŁ-14

III. Urządzenia ograniczające uciążliwość rozbudowanej drogi na środowiskoOchrona wódW celu zabezpieczenia wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami spływającymi z drogi wraz z wodami opadowymi, zbudowano system odwadniajaco - oczyszczający

Ochrona przed hałasemW celu ochrony zabudowy mieszkaniowej wybudowano ok 6,5 km ekranów akustycznych. Dla pojedynczej zabudowy mieszkaniowej (zgodnie z raportem sporządzonym do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi z września 2004 r.) indywidualne środki ochrony akustycznej zostaną zastosowane na podstawie analizy porealizacyjnej.

Ochrona flory i faunyProjekt zagospodarowania zielenią pasa drogowego obejmuje grupowe nasadzenia roślinne z drzew i krzewów poza koroną drogi, grupy krzewów na skarpach, trawniki oraz pnącza przy ekranach akustycznych.
Gatunki drzew i krzewów dostosowano do warunków siedliskowych i charakteru istniejącej zieleni. Ze względu na przebieg drogi w granicach miasta ważnym kryterium były również walory estetyczne roślin. Zastosowane nasadzenia roślinne z czasem zrekompensują straty spowodowane wycinką i przyczynią sie do przywrócenia równowagi przyrodniczej.

> Przejścia dla zwierząt
Ze względu na wskazana przez Nadleśnictwo Grójec nasilona migracje zwierząt w sąsiedztwie rzeki Jeziorki, zwłaszcza takich gatunków jak: sarna, dzik, lis, obiekt mostowy na tej rzece dostosowano tak, aby zapewnić bezkolizyjne przemieszczania sie dzikich zwierząt dużych z jednej na drugą stronę obwodnicy.
Drugim miejscem, w którym zwierzyna będzie mogła sie swobodnie przedostać na drugą stronę obwodnicy będzie sąsiedztwo rzeki Molnicy. Obiekt mostowy nad rzeką Molnicą jest dostosowany do wielkości zwierząt średnich.

> Ogrodzenie drogi
W celu uniemożliwienia wejścia zwierząt na drogę w miejscach najbardziej narażonych na wystąpienie wypadków z udziałem zwierzyny, zaprojektowano wygrodzenie obwodnicy za pomocą ogrodzenia z siatki drucianej o zróżnicowanych wielkościach oczek i wysokości 2,25 m.

Ochrona małej architektury sakralnejW celu ochrony kapliczek i krzyży przydrożnych zostały one przeniesione na bezpieczną odległość od drogi.

 

Budowa kładki dla pieszych nad drogą S7 w km 414+714,33 wraz z ciągiem pieszym do ul. Worowskiej w m. Grójec

I. Podstawowe informacje o inwestycji> Kategoria inwestycji: zrealizowana

 • Zamawiający / Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
 • Projektant: Biuro Projektowo - Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT-WARSZAWA Sp. z o. o.
 • Wykonawca robót budowlanych: Lider: INTOP Warszawa Sp. z o.o., Partner: INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o.
 • Nadzór: Biuro Usług Technicznych Inżynierii Lądowej mgr inż. Włodzimierz Walerych

Realizacja robót budowlanych: 2009r.

 • 16.12.2008r. - rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę kładki dla pieszych nad drogą S 7 w km. 414 + 714,33 wraz z ciągiem pieszym do ul. Worowskiej w Grójcu
 • 31.08.2009r. - termin zakończenia robót budowlanych
 • 14.09.2009r. - decyzja Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie dla kładki w Grójcu

Lokalizacja: powiat grójecki (Miasto Grójec)

Plan orientacyjny w skali 1:25 000 (ok. 1,7 MB)
Plan sytuacyjny w skali 1:500 (ok. 1,2 MB)

II. Opis inwestycji
Zakres robót związanych z budową kładki dla pieszych obejmował będzie m. in.:
Roboty poprzedzające:

 • przebudowa kolidującej kanalizacji deszczowej w pasie rozdziału
 • demontaż i przebudowa barier ochronnych w pasie rozdziału
 • demontaż i przebudowa ekranów akustycznych

Nike Factory Outlet

Na całość inwestycji związanej z budową kładki składają się następujące roboty branżowe:

 • przebudowa kanalizacji w pasie rozdziału
 • budowa ciągu pieszego od ul. Worowskiej do kładki
 • budowa muru oporowego wzdłuż chodnika
 • budowa kładki
 • oświetlenie chodnika i kładki

 

Wykonanie analizy porealizacyjnej klimatu akustycznego dla obwodnicy Grójca w ciągu drogi krajowej nr 7 na odcinku od km 410+260 do km 418+546I. Podstawowe informacje 

 • 10.02.2010 ogłoszono przetarg na wykonanie analizy porealizacyjnej klimatu akustycznego
 • 16.03.2010r. udzielono zamówienia. Wykonawca: EKKOM Sp. z o.o.
 • Termin realizacji: 31.03.2010r.

II. Cel opracowaniaDokonanie porównania ustaleń i wniosków zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz w decyzjach zezwalających na realizację przedsięwzięcia z jego rzeczywistym oddziaływaniem, zbadanym po oddaniu przedsięwzięcia do użytkowania.

 

Budowa ekranów akustycznych wzdłuż obwodnicy Grójca w ciągu drogi krajowej nr 7 od km 410+260 do km 418+546

I. Podstawowe informacje

 • 02.08.2010 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ekranów akustycznych wzdłuż obwodnicy Grójca w ciągu drogi krajowej nr 7 od km 410+ 260 do km 418+546
 • 06.09.2010 r. udzielono zamówienia. Wykonawca: HPC Polska Sp. z o.o.
 • 09.08.2012 r. GDDKiA ogłosiła przetarg nieograniczony (do progów unijnych) na budowę ekranów akustycznych wzdłuż obwodnicy Grójca w ciągu drogi krajowej nr 7 przy łącznicy z dk 50 - etap I
 • Termin realizacji zamówienia: 30.11.2012 r.
 • 17.08.2012 r. wybrano ofertę najkorzystniejszą złożoną przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego „MAZOWIECKIE MOSTY" Sp. z o.o. z ceną 1 292 446,85 zł

II. Opis zamówienia ogłoszonego 9 sierpnia 2012 r.Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa ekranów akustycznych wzdłuż obwodnicy Grójca w ciągu drogi krajowej nr 7, rejon łącznicy z dk 50 - etap I.
Zakres robót

Zakres robót obejmuje budowę ekranów akustycznych w osiach: 1313-1332, 1333-1355, 1356-1435 w oparciu o opracowany projekt wykonawczy, oraz wykonanie tyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w wersji papierowej i elektronicznej) oraz wykonanie pomiarów natężenia hałasu po wykonaniu robót budowlanych.

 

 

Ekrany akustyczne objęte zamówieniem:

 • ekran akustyczny nieprzezroczysty o długości 76 m i wysokości 4,0 m
 • ekran akustyczny nieprzezroczysty o długości 88 m i wysokości 4,0 m
 • ekran akustyczny przezroczysty(łącznica) i nieprzezroczysty o długości 236 m i wysokości 4,0 m

Początek ekranu akustycznego na NE/S7/DK50, koniec na dk50. Skarpa po wykonaniu ekranów akustycznych do odtworzenia. Przed ekranem akustycznym zaprojektowana bariera energochłonna.