S7 Warszawa - Grójec

Budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Grójca

Przebieg drogi został zaznaczony na prezentowanej wyżej mapie w Google Maps. Oś drogi oraz lokalizacja punktów charakterystycznych została naniesiona w oparciu o mapę orientacyjną inwestycji o małej dokładności. W związku z tym powyższy rysunek prosimy traktować jedynie jako dane orientacyjne.


I. Podstawowe informacje o inwestycji

> Kategoria inwestycji: w przygotowaniu

> Zamawiający / Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

> Stan przygotowania i realizacji na dzień 21.01.2013 r.

Etap zrealizowany:

 • Zlecono opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (tzw. decyzji środowiskowej).
  Projektant: Biuro Projektowo-Konsultingowe EUROSTRADA Sp. z o.o.
 • 29.04.2008 odbyło się posiedzenie Komisji Ocen Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze GDDKiA
 • 30.05.2008r. złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
 • Wariant rekomendowany przez GDDKiA: II z dopuszczeniem wariantu III
 • 30.10.2008r. odbyła się rozprawa administracyjna z udziałem społeczeństwa
 • 14.11.2008r. Minister Środowiska wydał postanowienie uzgadniające warunki decyzji środowiskowej dla wariantu II
 • 22.11.2008r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał postanowienie uzgadniające
 • 23.03.2009r. wydana została decyzja środowiskowa wg wariantu II
 • 29.04.2009r. postanowienie RDOŚ o nadaniu decyzji środowiskowej rygoru natychmiastowej wykonalności
 • 19.03.2009r. ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej (KP, SW, materiały do ZRID)
 • 10.07.2009r. decyzja GDOŚ uchylająca decyzję środowiskową i Postanowienie MŚ
 • 21.07.2009r. zawiadomienie RDOŚ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej
 • 20.08.2009r. unieważnienie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej
 • 29.10.2009r. odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • 22.06.2010r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał pozytywną opinię
 • 12.01.2011r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał postanowienie uzgadniające realizację przedsięwzięcia
 • 22.04.2011r. wydana została decyzja środowiskowa wg wariantu II z przebiegiem trasy w pobliżu m. Antoninów wg podwariantu C. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności
  Skan decyzji środowiskowej
 • 21.12.2011r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił w części decyzję RDOŚ z dnia 22.04.2011r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Grójca wg wariantu II z przebiegiem trasy w pobliżu m. Antoninów wg podwariantu C i wtym zakresie orzekł, a w pozostałej części utrzymał ww. decyzję w mocy
  Skan decyzji GDOŚ z 21.12.2011r.
 • 29.06.2012r. GDDKiA ogłosiła przetarg nieograniczony na opracowanie Koncepcji programowej dla zadania pn. „Budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca"
 • 03.12.2012r. wybrano ofertę najkorzystniejszą - firma Jacobs Polska Sp. z o. o. z ceną 1 381 290,00 zł. brutto
 • 31.12.2012r. udzielono zamówienia. Projektant: Jacobs Polska Sp. z o.o.

Etap w realizacji

 • Trwa opracowanie koncepcji programowej. Ostateczny termin realizacji zamówienia: 28 m-cy od dnia zawarcia umowy
 • Instytucja odpowiedzialna za obecny etap realizacji: Jacobs Polska Sp. z o.o.

Planowane lata realizacji inwestycji

 • Inwestycja jest ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 w Załączniku nr 2 - Lista zadań, których realizacja przewidywana jest po roku 2013, zadanie 16 (patrz Załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dn. 25.01.2011r.)
 • Planowane przez GDDKiA lata rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych: III kw. 2016r. - I kw. 2019r

Lokalizacja wariantu II w jednostkach administracyjnych: Miasto Stołeczne Warszawa - miasto na prawach powiatu (dzielnica Ursynów), powiat pruszkowski (Gmina Raszyn), powiat piaseczyński (Miasto i Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola, Gmina Tarczyn), powiat grójecki (Miasto i Gmina Grójec)

Mapa orientacyjna inwestycji w skali 1 :25000 - Część 1 (ok. 1,2 MB)

Mapa orientacyjna inwestycji w skali 1 :25000 - Część 2 (ok. 0,8 MB)

Mapa orientacyjna inwestycji w skali 1 :25000 - Część 3 (ok. 0,8 MB)

Mapa orientacyjna inwestycji w skali 1 :25000 - Część 4 (ok. 0,8 MB)

Długość wariantu II: ok. 29 km

II. Opis inwestycji

Głównym założeniem przedmiotowego przedsięwzięcia jest wybudowanie południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Grójca o parametrach technicznych klasy S w celu usprawnienia ruchu z kierunku północnego na południe Polski.

 

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedmiotowej inwestycji analizie wariantowej poddano jej lokalizację (warianty: I, II, III, IV i IVa) oraz umiejscowienie węzła „Antoninów" (podwarianty: A, B, C i D). Przeanalizowano również przewidywane skutki dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska po rozpatrzeniu wniosku GDDKiA z dnia 26 maja 2008r. w sprawie wydania decyzji środowiskowej określił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia według wariantu „II" z przebiegiem trasy w pobliżu miejscowości Antoninów według podwariantu „C".
Wybrany wariant II C to odcinek o długości ok 29.011 km, poprowadzony w dużym stopniu po nowym śladzie.

 

Początkiem projektowanego odcinka trasy S-7 jest włączenie dwujezdniowej drogi w projektowany węzeł „Lotnisko" (km 0+300 m) na Południowej Obwodnicy Warszawy (S-2). W miejscowości Zamienie zaprojektowano węzeł „Zamienie" w miejscu skrzyżowania z ul. Karczunkowską. Za miejscowością Nowa Wola planowany jest węzeł „Lesznowola" w miejscu przyszłego skrzyżowania z projektowaną drogą nr 721. W km 11+600 planowanej drogi w miejscowości Wola Gołkowska planowany jest węzeł „Antoninów. W miejscowości Szczaki planowany jest węzeł „Złotokłos" w miejscu istniejącego skrzyżowania z drogą nr 01351. W miejscowości Grzywaczówka planowany jest węzeł „Tarczyn" w miejscu istniejącego skrzyżowania z drogą nr 876. W miejscowości Kopana planowany jest węzeł „Tarczyn II" w miejscu połączenia z istniejącą drogą nr 7. Od węzła „Tarczyn II" projektowana trasa biegnie po starym śladzie drogi nr 7, przy czym w okolicach szkoły w Pamiątce poprowadzona jest w wykopie. Projektowana inwestycja kończy się przy początku wykonanej obwodnicy miasta Grójca, gdzie nastąpi włączenie dwujezdniowej drogi w miejsce przed węzłem „Grojec" (km 29+311 m).

 

W wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nastąpi ułatwione wyprowadzenie ruchu kołowego z centrum Warszawy. Pośrednio realizacja zamierzenia wpłynie też na poprawę warunków życia mieszkańców miejscowości zlokalizowanych w sąsiedztwie istniejącej drogi nr 7.

Parametry techniczne projektowanego układu drogowego

 • Klasa drogi - S
 • Prędkość projektowa - 100 km/godz.
 • nośność - 11,5 t/oś
 • kategoria ruchu - KR6
 • całkowicie ograniczona dostępność (dostępność tylko w węzłach)
 • ilość jezdni - 2
 • szerokość jezdni: 2x3.5m lub 3x3.5m + 2.5m pas awaryjny + pobocze gruntowe o szerokości od
 • 1.25 do 2.5 m w zależności od możliwości spełnienia warunków widoczności na łukach oraz usytuowania ekranów akustycznych
 • Droga autobusowa - szer. 2x3.0m + pobocze 2x1.0m
 • Droga do obsługi ruchu lokalnego - szer. 2x2.75m + pobocze 2x0.75m, na terenach intensywnej zabudowy gospodarczej - szer. 2x3.5m + pobocze 2x0.75m
 • Pas dzielący, w przypadku drogi biegnącej po nowym śladzie - na odcinkach, gdzie przekrój jezdni ma szerokość 2x3.5m + 2.5m pas awaryjny, przewidziano wykonanie pasa dzielącego o szer. 12m pod przyszłą rozbudowę szerokości jezdni do 3x3.5m z uwzględnieniem poszerzeń wynikających z spełnienia warunków widoczności na łukach
  Na odcinakach, gdzie przekrój jezdni ma szerokość 3x3.5m + 2.5m pas awaryjny, przewidziano wykonanie pasa dzielącego o szer. 5m

Węzły drogowe

 • węzeł „Lotnisko" (wykonany zgodnie z opracowaniem biura projektów DHV)
 • węzeł „Zamienie"
 • węzeł „Lesznowola"
 • węzeł „Antoninów"
 • węzeł „Złotokłos"
 • węzeł „Tarczyn"
 • węzeł „Tarczyn II"
 • www.michaelkorschoice.com

Obiekty inżynierskie

Zakłada się rozbiórkę wszystkich istniejących obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu krajowej drogi nr 7 i wybudowanie w ich miejsce nowych konstrukcji.

Powstaną takie obiekty inzynierskie jak: wiadukty, mosty, przepusty, przejazdy, przejścia bezkolizyjne dla pieszych, przejścia ekologiczne.

III. Ochrona środowiska

Urządzenia służące ochronie środowiska:

 • ekrany akustyczne
 • przejścia dla dużych, średnich i małych zwierząt oraz przejścia dla płazów
 • ogrodzenia ochronne
 • nasadzenia zieleni dogęszczającej i pasy zieleni izolacyjnej
 • urządzenia podczyszczające ścieki przed odprowadzeniem do odbiorników

IV. Więcej informacji

Warunki realizacji przedsięwzięcia zostały określone w decyzji środowiskowej z dn. 22.04.2011r. Skan decyzji środowiskowej

częściowo zmienionej decyzją GDOŚ z 21.12.2011r. Skan decyzji GDOŚ

Nike Shoes Factory Outlet