S7 Czosnów - Warszawa

Budowa północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska odcinek Czosnów - Warszawa

I. Podstawowe informacje o inwestycji

> Kategoria inwestycji: w przygotowaniu

> Zamawiający / Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

> Stan przygotowania i realizacji na dzień 21.01.2013 r.

Etap zrealizowany:

 • Zlecono opracowanie „Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego" oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (tzw. decyzji środowiskowej)
 • Projektant: DHV POLSKA Sp. z o.o.
 • 18.01.2007r. złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Wariant rekomendowany przez GDDKiA: IIB
 • 09.07.2008r. odbyła się rozprawa w Ministerstwie Środowiska (posiedzenie Krajowej Komisji ds. ocen oddziaływania na środowisko)
 • 22.11.2008r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał postanowienie uzgadniające - wyrok WSA uchylający Postanowienie (13.11.2008r)
 • 31.03.2009r. Postanowienie PWIS
 • 06.04.2009r. Postanowienie GDOŚ (wariant II)
 • 06.05.2009r. uzyskano decyzję środowiskową wg. wariantu II (decyzja ostateczna 09.12.2009r.)
  Skan decyzji środowiskowej
 • 14.05.2009r ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej (KP, SW i materiały do ZRID)
 • 20.11.2009r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej
  Projektant: Ayesa Polska Sp. z o.o. oraz Aqua y Estructuras S.A. (Ayesa S.A.)
 • 25.06.2010r. ogłoszono przetarg nieograniczony na weryfikację dokumentacji projektowej
 • 27.09.2010r. wybrano ofertę najkorzystniejszą na weryfikację dokumentacji projektowej. Fojud S.A.
 • 07.02.2011r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie prognozy oddziaływania na otoczenie drogi krajowej S7 - Północny wylot z Warszawy w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów - Trasa Armii Krajowej w zakresie drgań i wibracji w fazie realizacji i eksploatacji.
 • 18.02.2011r. udzielono zamówienia na weryfikację dokumentacji projektowej. Wykonawca: Fojud S.A.
 • 14.03.2011r. udzielono zamówienia na wykonanie prognozy oddziaływania drogi na otoczenie. Wykonawca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • 24.10.2011r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję środowiskową
 • 08.02.2012r. RDOŚ zawiadomił Strony, że prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie dotyczącej wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia
 • 28.06.2012 r. GDDKiA ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie opracowania pt. Określenie przebiegu północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów - Trasa Armii Krajowej w Warszawie, wraz z materiałami do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów - Trasa Armii Krajowej w Warszawie oraz raportem o oddziaływaniu na środowisko
 • 16.08.2012r. RDOŚ zawiadomił Strony, że zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej do czasu uzupełnienia wymaganej dokumentacji
 • 25.09.2012 r. wybrano ofertę najkorzystniejszą złożoną przez TRAKT Sp. z o.o. z ceną 511 680 zł brutto
 • 12.10.2012 r. udzielono zamówienia. Projektant: TRAKT Sp. z o.o.

Etap w realizacji

 • Trwa opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Instytucja odpowiedzialna za obecny etap realizacji: TRAKT Sp. z o.o.

Planowane lata realizacji inwestycji

 • Inwestycja jest ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 w Załączniku nr 2 - Lista zadań, których realizacja przewidywana jest po roku 2013, zadanie 15 (patrz Załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dn. 25.01.2011r.)
 • Planowane przez GDDKiA lata rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych: I kw. 2018r. - III kw. 2020r.

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych (przy zakładanych wariantowych przebiegach): powiat nowodworski (gmina Czosnów), powiat warszawski-zachodni (miasto i gmina Łomianki, gmina Izabelin), Miasto Stołeczne Warszawa - miasto na prawach powiatu (dzielnice Bielany, Bemowo i Żoliborz)

Mapa orientacyjna inwestycji (ok. 12,1 MB)

Długość przyjęto ok. 23 km (dotyczy prowadzenia trasy wg wariantu II, tj. pomiędzy Czosnowem, a węzłem „N - S")
Długość pozostałych zakładanych wariantów na odcinkach nie pokrywających się z przebiegiem wg wariantu II:

 • wariant I - przyjęto około 12 km (pomiędzy rejonem Kiełpina a węzłem ulicy Wybrzeże Gdyńskie z Trasą Armii Krajowej),
 • wariant IIB - przyjęto około 6 km (pomiędzy Wólką Węglową a rejonem Lotniska „Babice")

II. Opis inwestycji

WstępW związku z uchyleniem w dniu 24 października 2011 r. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie decyzji z dniu 6 maja 2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla budowy północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów - Trasa Armii Krajowej w Warszawie, zachodzi konieczność uzyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji drogowej. Z uwagi na powyższe niezbędne jest ponowne rozpatrzenie rozwiązań projektowych przedmiotowej drogi S-7 uwzględniających m.in. wariantowe przebiegi trasy i jej uwarunkowania środowiskowe, co wiąże się z koniecznością zaktualizowania inwentaryzacji przyrodniczej i wykonania nowego raportu o oddziaływaniu na środowisko.

 

Poniżej przywołano fragmenty ze szczegółowej specyfikacji technicznej dla opracowania pt: "Określenie przebiegu północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów - Trasa Armii Krajowej w Warszawie, wraz z materiałami do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów - Trasa Armii Krajowej w Warszawie oraz raportem o oddziaływaniu na środowisko" z maja 2012r.

Zakres opracowania

 • Początek - rejon skrzyżowania z drogą powiatową nr 01615 w Czosnowie (projektowany węzeł „Czosnów")
 • Koniec - połączenie z Trasą Armii Krajowej w Warszawie - wariantowo ul. Wybrzeże Gdyńskie (projektowany węzeł „Armii Krajowej") i projektowanej trasy N-S wg opracowań planistycznych (projektowany węzeł „N - S")

 

W ramach opracowania należy przedstawić i poddać analizom:

 • warianty z proponowanymi rozwiązaniami
 • wariant bezinwestycyjny („nic nie robić")

Wstępne uwarunkowania komunikacyjneDotychczasowe opracowania projektowe związane z omawianym ciągiem komunikacyjnym, przy bardzo zróżnicowanej szczegółowości prezentowanych rozwiązań, jak i kwestie, postulaty oraz wnioski podnoszone w ramach postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jednoznacznie rzutują na konieczność objęcia ponownymi analizami części wcześniej rozpatrywanych wariantowych przebiegów wylotu trasy S-7 z Warszawy w kierunku Gdańska. Dotyczy to zwłaszcza:

 • Wariantu I (oznaczenie wg Studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowe z 2006 r.), wykorzystującego istniejącą infrastrukturę drogową, przy czym jego realizacja polegałaby na dostosowaniu parametrów istniejącego wylotu drogi Nr 7 z Warszawy w kierunku północnym tzn. ul. Kolejowej w Łomiankach i ulic Pułkowa - Wybrzeże Gdyńskie w Warszawie do parametrów trasy ekspresowej,
 • Wariantu II (oznaczenie j. w.), zapisanego od wielu lat w różnych dokumentach planistycznych, w tym w studiach uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego miast oraz gmin, przez które zakłada się prowadzenie trasy N-S (projektowanej drogi ekspresowej S-7), z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań powiązań komunikacyjnych. W wariancie tym zakłada się na odcinku Czosnów - Kiełpin poprowadzenie trasy S-7 po śladzie obecnej drogi krajowej Nr 7, a od rejonu Kiełpina po zachodniej stronie zabudowanych terenów w Łomiankach. Na terenie Warszawy droga S-7 winna nawiązywać do „korytarza" rezerwowanego w planach zagospodarowania przestrzennego dla trasy N-S (m. in. po zachodniej stronie Cmentarza Północnego, pomiędzy osiedlem „Chomiczówka" a Fortem Wawrzyszew, na terenie Bemowa wschodnim skrajem Lotniska „Babice" oraz pomiędzy osiedlem „Bemowo" a Fortem Bema).
 • Wariantu IIB (oznaczenie j. w.), stanowiącego na fragmencie modyfikację wariantu II - do wejścia w teren Lotniska „Babice" od strony południowej jest wariantem zgodnym z rozwiązaniem wg Wariantu II, przy czym w rejonie ww. lotniska odchodzi od Wariantu II w kierunku zachodnim. Zakłada się m. in. poprowadzenie wylotu S-7 wzdłuż północnej krawędzi lotniska, przecięcie Lasku Bemowskiego, a następnie terenów Radiowa i Wólki Węglowej. Ponowne nawiązanie do Wariantu II przewiduje się na obszarze pomiędzy zabudową Wólki Węglowej a Cmentarzem Północnym.

 

Wszystkie warianty na odcinku od Czosnowa do rejonu Kiełpina proponuje się prowadzić wspólnym śladem,Coach Backpacks Outlet wykorzystującym istniejący przebieg drogi krajowej Nr 7. Dla wariantów II i IIB również zakłada się wspólny przebieg przez teren Łomianek oraz przez Dzielnicę Bemowo.

Podstawowe parametry techniczne

 • klasa drogi S - ekspresowa
 • prędkość projektowa 100 km/h
 • prędkość miarodajna 110 km/h
 • przekrój: 2 x 3 pasy ruchu
 • szerokość pasa ruchu 3,5 m
 • szerokość pasa awaryjnego 2,5 m
 • szerokość pasa dzielącego min. 4 m (bez opasek)
 • całkowicie ograniczona dostępność (dostępność tylko w węzłach)
 • nośność 115 kN/oś
 • kategoria ruchu KR6
 • wedding dresses  cheap wedding dresses   dresses for wedding