S7 Płońsk - Czosnów

Rozbudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów trasy ekspresowej na odcinku Płońsk-Czosnów

I. Podstawowe informacje o inwestycji

> Kategoria inwestycji: w przygotowaniu

> Zamawiający / Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

> Stan przygotowania i realizacji na dzień 14.10.2012 r.

Etap zrealizowany:

 • Zlecono opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno -Środowiskowego (STEŚ) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (tzw. decyzji środowiskowej)
 • Projektant: Biuro Projektowo-Konsultingowe EUROSTRADA Sp. z o.o.
 • 31.03.2009r. Posiedzenie Komisji Ocen Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy GDDKiA
 • 09.07.2009r. złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
 • 02.09.2009r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał postanowienie uzgadniające
 • 26.01.2010r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny podtrzymał pozytywną opinię
 • 23.03.2010r. w Siedlinie odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa
 • 09.07.2010r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla wariantu 2
  Skan decyzji środowiskowej
 • 07.09.2010r. ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie Dokumentacji Projektowej oraz pełnienie Nadzoru Autorskiego dla rozbudowy drogi krajowej Nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk - Czosnów od km 300+000 do km 334+800
 • 30.03.2011r. udzielono zamówienia na opracowanie Dokumentacji Projektowej oraz pełnienie Nadzoru Autorskiego. Projektant: Arkadis Sp. z o.o.
 • 15.06.2011r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił w całości decyzję środowiskową z 09.07.2010r.
 • 18.06.2012 r. RDOŚ obwieścił, że prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej w związku z oddaleniem przez WSA skargi GDDKiA na decyzję GDOŚ uchylającą w całości decyzję środowiskową
 • 20.08.2012r. RDOŚ zawiadomił Strony, że 14.08.2012r. wydał postanowienie, którym zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej do czasu uzupełnienia wymaganej dokumentacji
 • 03.07.2012 r. GDDKiA ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie opracowania pt. Określenie wstępnych rozwiązań dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów trasy ekspresowej na odcinku Płońsk - Czosnów, wraz z materiałami do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów trasy ekspresowej na odcinku Płońsk - Czosnów oraz raportem o oddziaływaniu na środowisko"

Etap w realizacji

 • Oczekujemy na rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie opracowania j.w.
 • Instytucja odpowiedzialna za obecny etap realizacji: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

Planowane lata realizacji inwestycji

 • Inwestycja jest ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 w Załączniku nr 2 - Lista zadań, których realizacja przewidywana jest po roku 2013, zadanie 15 (patrz Uchwała Rady Ministrów z dn. 25.01.2011r.)
 • Planowane przez GDDKiA lata rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych: IV kw. 2016r. - III kw. 2020r.

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych: powiat płoński (gminy Płońsk i Załuski), powiat nowodworski (gminy Zakroczym, Nowy Dwór Mazowiecki i Czosnów)

Mapa orientacyjna inwestycji (ok. 2 MB)

Długość: 35 km

II. Opis inwestycji

Stan istniejący

Istniejąca droga krajowa Nr 7 na odcinku objętym opracowaniem posiada dwie jezdnie dwupasowe z utwardzonymi poboczami lub pasami awaryjnymi o zróżnicowanej szerokości, rozdzielone pasem dzielącym szerokości ok. 4.0 m + opaski. Na odcinku od początku opracowania do km 320+639 jest drogą klasy GP, a na odcinku od km 320+639 do końca opracowania - klasy S.

Rodzaj planowanej inwestycji
Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie drogi krajowej Nr 7 i dostosowaniu jej do parametrów drogi ekspresowej o całkowicie ograniczonej dostępności.
Przebieg drogiPlanowana rozbudowa drogi Nr 7 obejmuje odcinek od końca ekspresowej obwodnicy Płońska (oddanej do użytkowania w czerwcu 2009r.) do początku projektowanego północnego wylotu drogi Nr 7 z Warszawy w m. Czosnów.
Początek planowanej inwestycji znajduje się w km 300+000, tuż za istniejącym węzłem „Siedlin" na przecięciu dróg krajowych nr 7 i nr 10. Koniec planowanej inwestycji przyjęto w km 334+800, tj. przed projektowanym węzłem „Czosnów, który jest poza zakresem opracowania.

Parametry projektowanej drogi

 • klasa drogi: S (ekspresowa)
 • prędkość projektowa: 100 km/godz.prędkość miarodajna 110 km/h
 • nośność: 11,5 t/oś, tj. wytrzymałość umożliwiająca przejazd najcięższym samochodom ciężarowym
 • całkowicie ograniczona dostępność, tj. wjazd i zjazd z drogi możliwy tylko przez węzły
 • kategoria ruchu KR6
 • przekrój 2 x 3 pasy ruchu
 • szerokość pasa ruchu 3,5 m
 • szerokość pasa awaryjnego 2,5 m
 • szerokość pasa dzielącego min. 4 m (bez opasek)

III. Wymagania dla projektowanej inwestycjiWstęp

W związku z uchyleniem w dniu 15.06.2011r. przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzji z dnia 09.07.2010r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk - Czosnów, zachodzi konieczność uzyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji drogowej. Niezbędne jest więc ponowne rozpatrzenie rozwiązań projektowych drogi S-7 uwzględniających m. in. wariantowe prowadzenie trasy ekspresowej ewentualnie wariantowe usytuowanie jezdni głównych tego ciągu wraz z uwarunkowaniami środowiskowymi, co wiąże się z koniecznością zaktualizowania inwentaryzacji przyrodniczej i wykonania nowego raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Cel zlecanego opracowania projektowego

 • ustalenie przebiegu trasy oraz ostateczne określenie typów oraz podstawowych parametrów technicznych obiektów budowlanych,
 • wstępne określenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia oraz ustalenie jego efektywności ekonomicznej,
 • dostarczenie informacji do podjęcia decyzji inwestorskiej w sprawie celowości, zakresu i horyzontu czasowego realizacji zadania inwestorskiego,
 • uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 7 do parametrów trasy ekspresowej na odcinku Płońsk - Czosnów
 • uzgodnione prognozy ruchu

Zakres zlecanego opracowania:

 1. Analiza uwarunkowań rzutujących na przebieg i rozwiązania trasy komunikacyjnej, szczególnie w rejonie obszarów Natura 2000 oraz na terenach Poczernina i Kroczewa (wynikających z konieczności rozpatrzenia wariantowych rozwiązań odpowiednio w zakresie dostępności do trasy S-7 oraz zamiennych warunków obsługi komunikacyjnej przyległego zagospodarowania).
 2. Określenie warunków rozbudowy drogi krajowej nr 7 Gdańsk - Warszawa do parametrów trasy ekspresowej na odcinku Płońsk - Czosnów.
 3. Inwentaryzacja przyrodnicza - podstawa do analiz środowiskowych.
 4. Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko.
 5. Niezbędne materiały pod kątem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach celem przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w oparciu o Ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Wstępne uwarunkowania komunikacyjneDotychczasowe opracowania projektowe związane z omawianym ciągiem komunikacyjnym, jak i kwestie, postulaty oraz wnioski podnoszone w ramach wcześniej prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jednoznacznie wskazują na konieczność objęcia ponownymi analizami dotychczas rozpatrywanych wariantowych przebiegów trasy S-7 na odcinku Płońsk - Czosnów. Dotyczy to:

 • Wariantu 1 (oznaczenie wg studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego z 2009 r.), wykorzystującego w maksymalnym stopniu geometrię istniejącej drogi Nr 7 (bez korekty obecnych łuków poziomych). Na odcinku obecnie sklasyfikowanym jako GP należy zakładać ograniczenie dostępności do trasy poprzez likwidację istniejących skrzyżowań w poziomie terenu oraz bezpośrednich zjazdów. Dostępność do trasy ekspresowej winna być zapewniona wyłącznie poprzez węzły, zaś powiązanie terenów położonych po obu stronach ww. ciągu poprzez bezkolizyjne przejazdy i kładki dla pieszych.
  Na całym odcinku zakłada się wytworzenie przekroju 2 jezdnie po 3 pasy ruchu każda oraz pasy awaryjne. Obsługę terenów przyległych do drogi S-7 należy zapewnić poprzez jezdnie serwisowe, umożliwiające jednocześnie prowadzenie komunikacji autobusowej. Obiekty mostowe nie spełniające odpowiednich parametrów geometrycznych oraz nośności należy przewidzieć do zastąpienia nowymi obiektami. Powyższe nie dotyczy istniejącego mostu na Wiśle - należy założyć poszerzenie obiektu do 3-ch pasów ruchu w każdym kierunku + pas awaryjny oraz ewentualną wymianę ustroju nośnego. 

 

 • Wariantu 2 (oznaczenie j. w.), zakładającego korektę nienormatywnej geometrii trasy, w celu zapewnienia wymaganej przepisami odległości widoczności na zatrzymanie. Na odcinku obecnie sklasyfikowanym jako GP, wobec konieczności całkowitego ograniczenia dostępności należy zapewnić rozwiązania nawiązujące do ww. Wariantu 1. Jako analogiczne do Wariantu 1 należy również założyć rozwiązania kwestii odnoszących się do przekroju normalnego, obsługi komunikacją autobusową, dojazdu do obszarów sąsiadujących, powiązania terenów położonych po obu stronach ciągu ekspresowego, niewłaściwych obiektów mostowych.

 

 • Wariantu 3 (oznaczenie j. w.),Coach Crossbody Bags Outlet zakładającego na odcinku od początku opracowania do rejonu Modlina (powiązanie z obecną drogą krajową Nr 62) rozbiórkę jednej z jezdni istniejącej drogi Nr 7 i poszerzenie korpusu drogi w jedną stronę - do przekroju 2x3 pasy ruchu + pas awaryjny. Na dalszym fragmencie do rejonu powiązania z drogą Nr 85 należy przewidywać prowadzenie ciągu ekspresowego po nowym śladzie, w niewielkiej odległości od obecnej drogi Nr 7. W wariancie tym należy uwzględnić możliwość budowy nowego mostu na rzece Wiśle. Pomiędzy rejonem drogi Nr 85 a Czosnowem zasadnym jest utrzymanie przebiegu trasy S-7 wg ww. wariantów 1 i 2. Generalnie lokalizacja węzłów, przejazdów, kładek dla pieszych winna nawiązywać do rozwiązań wg Wariantu 2.

 

Ponadto należy uwzględnić wariantowe rozwiązania w zakresie dostępności do trasy ekspresowej S-7 w rejonie Poczernina z analizą możliwości lokalizacji dodatkowego węzła, jak również zamienne warunki obsługi komunikacyjnej zabudowy miejscowości Kroczewo, pod kątem maksymalnego wykorzystania istniejącego układu drogowego tej miejscowości (przy fragmentarycznym zrezygnowaniu z dróg serwisowych przyległych do trasy S-7).