S7 gr. woj - Płońsk

Rozbudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od granicy województwa warmińsko-mazurskiego do początku obwodnicy Płońska

Przebieg drogi został zaznaczony na prezentowanej wyżej mapie w Google Maps. Oś drogi oraz lokalizacja punktów charakterystycznych została naniesiona w oparciu o mapę orientacyjną inwestycji o małej dokładności. W związku z tym powyższy rysunek prosimy traktować jedynie jako dane orientacyjne.

best replica watches http://www.lessgauss.com

I. Podstawowe informacje o inwestycji

> Kategoria inwestycji: w przygotowaniu

> Zamawiający / Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

> Stan przygotowania i realizacji na dzień 28.04.2012 r.

Etap zrealizowany:

 • Zlecono opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno -Środowiskowego (STEŚ) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (tzw. decyzji środowiskowej). Projektant: Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A.
 • 25.04.2008r. odbyło się posiedzenie Komisji Ocen Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze GDDKiA
 • 17.06.2008r. złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.
 • 16.10. 2008r. w Płońsku odbyła się Rozprawa administracyjna z udziałem społeczeństwa
 • 04.11.2008r. w Mławie odbyła się Rozprawa administracyjna z udziałem społeczeństwa
 • 03.06.2009r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał postanowienie uzgadniające
 • 28.07.2009r. uzyskano decyzję środowiskową dla odcinka od km 223+818 do 225+100 (decyzja RDOŚ w Olsztynie dla budowy S7 na odcinku Nidzica-Napierki na terenie woj. warmińsko-mazurskiego i woj. mazowieckiego)
 • 05.08.2009r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) wydał postanowienie uzgadniające (wariant 4/R)
 • 22.12.2009r. uzyskano decyzję środowiskową dla budowy S7 na odcinku od km 225+100 do początku obwodnicy Płońska (km 295+700) według wariantu 4/R
 • 10.03.2010r. ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej
 • 01.04.2010r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił decyzję środowiskową z dnia 22.12.2009r.
 • 30.04.2010r. unieważniono postępowanie przetargowe
 • 21.09.2010r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny podtrzymał swoje stanowisko, wyrażone postanowieniem z dnia 16.07.2010r. w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych
 • 29.10.2010r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia
 • 23.02.2011r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadomił, że wystąpił do Państwowego Wojewódzki Inspektora Sanitarnego (PWIS) oraz do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia w związku z przedłożeniem przez Pełnomocnika Inwestora w dn. 15.02.2011r. dokumentacji zawierającej poprawiony wykaz oraz lokalizację ekranów akustycznych zawartych w raporcie OOŚ oraz map z naniesionymi zabezpieczeniami akustycznymi dla preferowanego wariantu 4/R
 • 28.03.2011r. GDOŚ wydał postanowienie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia
 • 01.04.2011r. PWIS wydał postanowienie uzgadniające realizację przedsięwzięcia
 • 31.08.2011r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję środowiskową na odcinku:od km 225+100 (wg pikietaża istniejącej drogi krajowej Nr 7 Gdańsk - Warszawa - Chyzne) do początku obwodnicy Płońska (km 295+700) według wariantu 4/R. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności
  Skan decyzji środowiskowej

Etap w realizacji

 • Oczekujemy na rozpatrzenie odwołań od decyzji środowiskowej
 • Instytucja odpowiedzialna za obecny etap realizacji: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska


Planowane lata realizacji inwestycji:

 • Inwestycja została ujęta na liście zadań w Załączniku nr 1a do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 (patrz Załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dn. 25.01.2011r.). Załącznik 1a do Programu zawiera listę zadań priorytetowych, których realizacja może zostać rozpoczęta do 2013 r., jednakże nie ma zapewnienia finansowania w ramach limitu określonego w Programie na kwotę 82,8 mld zł, począwszy od 2010r. Limit ten uwzględnia jedynie inwestycje ujęte z Załączniku nr 1 do Programu, a których budowa rozpocznie się do 2013r.
  Zgodnie z informacjami zawartymi w Programie, realizacja zadań wymienionych w Załączniku nr 1a może być uruchamiana jedynie w wyniku uzyskania oszczędności na skutek kolejnych rozstrzygnięć przetargów, ostatecznego rozliczenia i zamknięcia finansowania inwestycji oddawanych do użytku lub w wyniku decyzji Rady Ministrów akceptującej przekroczenie limitu 82,8 mld zł.
 • Planowane przez GDDKiA lata rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych: III kw. 2015r. - II kw. 2018r.

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych: powiat mławski (gmina Wieczfnia Kościelna, gmina Szydłowo, gmina Mława, gmina Wiśniewo, gmina Stupsk, gmina Strzegowo), powiat ciechanowski (gmina Glinojeck), powiat płoński (gmina Baboszewo, gmina Płońsk)

Mapa orientacyjna inwestycji - wariant 4R (ok. 17 MB)

Długość: 73 km

II. Opis inwestycjiPrzebieg drogi

Przebieg planowanego przedsięwzięcia pokrywa się częściowo z istniejącą drogą krajową nr 7 Gdańsk - Warszawa. Projektowana droga posiada długość około 71,5 km.
Na odcinku ok. km 225+100 do miejscowości Kuklin w gminie Wieczfnia Kościelna, o długości około 5 km oraz od miejscowości Unierzyż w gminie Strzegowo do początku obwodnicy Płońska, na długości około 27 km - rozbudowa drogi polegać będzie na realizacji drugiej jezdni oraz budowie węzłów i likwidacji skrzyżowań kolizyjnych.
Na odcinku północnym, tj. od km 225+100 istniejącej drogi do Glinojecka zakłada się - w rejonie kilku miejscowości, gdzie występuje intensywna zabudowa wzdłuż pasa drogowego - zmianę korytarza projektowanej drogi ekspresowej w stosunku do istniejącej drogi krajowej Nr 7. Zmiany te będą dotyczyły miejscowości Uniszki Zawadzkie, Modła, Wiśniewo, Żurominek, Mdzewo, Strzegów i Unierzyż.

Podstawowe dane techniczne projektowanej drogi S-7

 • klasa drogi - S
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • nośność 11,5 t/oś
 • całkowicie ograniczona dostępność
 • dwie jezdnie o szerokości po 7,0m
 • pas rozdziału o szerokości 12,0m
 • obustronny pas awaryjny o szerokości 2,5m
 • jezdnie serwisowe dla zachowania ciągłości powiązań i obsługi lokalnej

Węzły drogowe

 • Węzeł „Kuklin"
 • Węzeł „Warszawska"
 • Węzeł „Modła"
 • Węzeł „Żurominek"
 • Węzeł „Strzegowo Pn"
 • Węzeł "Strzegowo Pd"
 • Węzeł "Dreglin"
 • Węzeł „Pieńki Rzewińskie"
 • Węzeł „Dłużniewo"

Obsługa terenów przyległychDla zapewnienia łączności Air Jordan Shoes Outlet pomiędzy terenami podzielonymi drogą ekspresową S-7 projektuje się 22 przejazdy. Dla polepszenia obsługi terenów rolniczych podzielonych trasą S-7 projektuje się dodatkowo przejazdy gospodarcze pod drogą S-7 - na odcinkach, gdzie odległość pomiędzy przejazdami wynosi więcej niż 3 km.
Drogi serwisowe prowadzone są w liniach rozgraniczających drogi ekspresowej S-7, w większości obustronnie jako drogi dwukierunkowe. Pod względem funkcji i klasy technicznej dzielą się one na trzy rodzaje:

 • zbiorcze o szerokości jezdni 6,0 m prowadzące komunikację autobusową
 • lokalne o szerokości 5,5 m dla powiązań i obsługi ważniejszych miejscowości lub obiektów znajdujących się przy trasie drogi S-7
 • gospodarcze o szerokości jezdni utwardzonej 3,5 m z mijankami dla dojazdów do pól oraz obsługi pojedynczych siedlisk

III. Więcej informacji

Warunki realizacji przedsięwzięcia zostały określone w decyzji środowiskowej z dn. 31.08.2011r.

Skan decyzji środowiskowej
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia została przedstawiona w załączniku do decyzji środowiskowej

Skan załącznika do decyzji środowiskowej