S2 Puławska - Lubelska

Budowa drogi ekspresowej S-2 (POW) na odcinku od węzła „Puławska" do węzła „Lubelska"

Przebieg drogi został zaznaczony na prezentowanej wyżej mapie w Google Maps. Oś drogi oraz lokalizacja punktów charakterystycznych została naniesiona w oparciu o mapę orientacyjną inwestycji o małej dokładności. W związku z tym powyższy rysunek prosimy traktować jedynie jako dane orientacyjne.

I. Podstawowe informacje o inwestycji

> Kategoria inwestycji: w przygotowaniu

> Zamawiający / Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

> Stan przygotowania i realizacji na dzień 22.01.2013r.

Etap zrealizowany:

 • Zlecono opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji, materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (tzw. decyzji środowiskowej), projektu budowlanego, projektu wykonawczego, materiałów przetargowych
 • Audemars Piguet Replica
 • Projektant: Arcadis Profil Sp. z o.o.
 • 20.12.2006r. złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
 • 23.05.2007r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał postanowienie uzgadniające
 • swiss replica watches
 • 12.07.2007r. Minister Środowiska wydał postanowienie uzgadniające warunki decyzji środowiskowej - Sąd uchylił Postanowienie Ministra Środowiska
 • 31.08.2007r. odbyła się Rozprawa administracyjna z udziałem społeczeństwa
 • 31.10.2008r. WSA w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 21.10.2008r. sprawy ze skarg (sygnatura akt IV SA/WA 689/08): Stowarzyszenia Ekologicznego „Światowid", Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Stowarzyszenia „Zielone Mazowsze", na podstawie MŚ z dnia 14.11.2007r nr DOOŚ-133D/6139-6051/PR/2007/EB w przedmiocie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia, uchylił postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie MŚ z dnia 12.07.2007r.
 • replica Tag Heuer watches
 • 20.04.2010r. GDDKiA przedłożyła Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska ujednolicony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z załącznikami
 • 22.04.2010r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wystąpił do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (PWIS) w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia w związku z przeprowadzaną oceną oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji środowiskowej
 • 01.06.2010r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał postanowienie w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych
 • 11.10.2010r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadomił, że wystąpił do PWIS i GDOŚ z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia w związku z otrzymaniem aneksu do raportu o oddziaływaniu na środowisko
 • 25.10.2010r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (PWIS) podtrzymał swoje stanowisko wyrażone postanowieniem z dn. 01.06.2010r w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych
 • 07.12.2010r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) wydał postanowienie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia
 • 29.04.2011r. RDOŚ wydał decyzję środowiskową dla wariantu proponowanego przez Inwestora
  Skan decyzji środowiskowej

  Skan decyzji środowiskowej
 • 02.12.2011r. GDOŚ uchylił w części i orzekł lub umorzył, a w pozostałej utrzymał decyzję środowiskową RDOŚ z dnia 29.04.2011r.
 • 24.09.2012 r. RDOŚ zawiadomił, że w dniu 21.09.2012 r. wydał postanowienie prostujące z urzędu oczywiste omyłki pisarskie w decyzji RDOŚ z 29.04.2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie w wariancie proponowanym przez Inwestora, tj. z drogą w tunelu zamkniętym od km 0+800 do km 3+455, na nasypie na odcinku od węzła Przyczółkowa do mostu nad rz. Wilanówką, z mostem na rz. Wiśle o konstrukcji płaskiej
 • 15.01.2013r. rozpoczęto spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące projektu (15.01.2013 r. w Wilanowie, 16.01.2013 r. w Wawrze oraz 17.01.2013 r. na Ursynowie). Informacje o spotkaniach oraz dokumentację projektową udostępniono m.in. w Aktualnościach

Etap w realizacji

 • Trwa opracowanie dokumentacji projektowej
 • Instytucja odpowiedzialna za obecny etap realizacji: Arcadis Profil Sp. z o.o.

Planowane lata realizacji inwestycji

 • Inwestycja jest ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 w Załączniku nr 2 - Lista zadań, których realizacja przewidywana jest po roku 2013, zadanie 5 (patrz Uchwała Rady Ministrów z dn. 25.01.2011r.)
 • Planowane przez GDDKiA lata rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych: IV kw.2015r. - III kw.2018r.

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych: Miasto Stołeczne Warszawa - miasto na prawach powiatu (dzielnice: Ursynów, Wilanów, Wawer), powiat otwocki (gmina Wiązowna)

Mapa orientacyjna inwestycji (ok. 5,1 MB)

Długość: 19,5 km

II. Opis inwestycji

Przebieg drogi

Planowana inwestycja na odcinku od węzła „Puławska" do węzła „Lubelska" będzie utworzona przy wykorzystaniu wschodniej części zarezerwowanego w planach zagospodarowana przestrzennego korytarza drogowego zwanego "Południową Obwodnicą Warszawy" (POW).

Projektowany odcinek drogi ekspresowej S2 będzie się zaczynać tuż za węzłem „Puławska" w rejonie Warszawy-Grabówka, a kończyć się będzie na węźle „Lubelska", zlokalizowanym na, na przecięciu trasy POW z poprzeczną drogą krajową nr 17 (projektowaną drogą ekspresową S17).

Zgodnie z opisem zawartym w decyzji środowiskowej, początek drogi znajduje się w odległości ok. 300 m od ul. Puławskiej w kierunku wschodnim - jako kontynuacja odcinka Lotnisko - Puławska. Następnie w rejonie Ursynowa (od ok. km 0+800 do ok. km 3+3455) droga będzie przebiegać pod metrem w tunelu (wariant podstawowy) o długości 2655 m. Przeprawa przez Wisłę realizowana będzie przez most o płaskiej konstrukcji, gdzie oś drogi zostanie przesunięta w kierunku północnym o ok. 140 m od przebiegu pierwotnie ustalonego, w wyniku czego m.in. nastąpi oddalenie trasy od rezerwatu przyrody Kępa Zawadowska. W Wawrze droga przejdzie w tunelu pod torami kolejowymi PKP i ul. Patriotów. Na odcinku od ul. Przyczółkowej do rz. Wilanówka - (za węzłem Przyczółkowa) zostanie poprowadzony wiadukt o długości ok. 300 m po czym nasyp (wysokości od 1.5 do 5,5 m) o długości ok. 1100 m i dalej most nad Wilanówką. Na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego zaplanowano przesunięcie osi drogi na długości ok. 2 km w kierunku północnym o ok. 100 m od przebiegu pierwotnie ustalonego w celu oddalenia trasy od Jeziora Torfy.

Podstawowe parametry techniczne

 • Klasa techniczna drogi S droga ekspresowa
 • Prędkość projektowa 80 km/h
 • Nośność 115 kN/oś
 • Całkowicie ograniczona dostępność
 • Przekrój:
  • 2 x 3 pasy ruchu na odcinku od węzła „Puławska" do węzła „Lubelska", za wyjątkiem odcinka - przeprawa przez Wisłę, gdzie planuje się 2x4 pasy ruchu
  • obustronne pasy awaryjne na całej długości, za wyjątkiem mostu na Wiśle i estakady w Mazowieckim Parku Krajobrazowym, gdzie zastosowane są opaski zewnętrzne o szerokości 1,0 m
 • Jezdnie główne:
  • szerokość pasa ruchu 3,5 m
  • szerokość pasa awaryjnego 2,5 m (w tunelu pod Ursynowem - 3,0 m)
  • szerokość opasek wewnętrznych 0,5 m
  • szerokość pasa rozdziału 4,0 m (na odcinku od węzła „Ursynów Wschód" do węzła „Czerniakowska-Bis" - 11,0 m)

Węzły drogowe

 • węzeł „Ursynów" podzielony na dwie części: „Ursynów-Zachód" i „Ursynów-Wschód", które umożliwią wjazd i wyjazd z całego pasma Ursynów-Natolin na trasę POW w kierunku zachodnim i wschodnim
 • węzeł „Przyczółkowa"
 • węzeł „Wał Miedzeszyński"
 • węzeł „Patriotów"
 • węzeł „Lubelska" - objęty decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych Wschodniej Obwodnicy Warszawy

Docelowo przewidziany jest dodatkowy węzeł:

 • węzeł „Czerniakowska Bis", który usytuowany będzie na odcinku pomiędzy węzłem „Przyczółkowa" a węzłem „Wał Miedzeszyński"

Obiekty inżynierskieNa analizowanym odcinku drogi ekspresowej przewiduje się obiekty inżynierskie takie jak:

 • mosty (m.in. most przez Wisłę)
 • tunele (m.in. tunel prowadzony pod linią metra)
 • estakady (m.in. estakada prowadzona przez Mazowiecki Park Krajobrazowy)
 • wiadukty
 • kładki pieszo-rowerowe

Dostępność do drogi i obsługa terenów sąsiadującychRuch drogowy na drodze S2 będzie całkowicie bezkolizyjny.
Dostęp do drogi ekspresowej będzie możliwy tylko w węzłach. W związku z tym w poprzek nowej drogi zostaną wybudowane liczne poprzeczne przejazdy nad lub pod drogą, a wzdłuż nowej drogi powstaną liczne, dodatkowe drogi dojazdowe obsługujące tereny sąsiadujące z drogą.
Zostanie też zachowana ciągłość istniejących ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych przeciętych drogą; ; w tym celu wzdłuż trasy POW ma zostać przewidziana lokalizacja ścieżki rowerowej

III. Więcej informacji

Warunki realizacji przedsięwzięcia zostały określone w decyzji środowiskowej z dn. 29.04.2011r. Skan decyzji środowiskowej

IV. Koncepcja Parku Komunikacyjnego jako zespół działań kompensacyjnych dla planowanej trasy miejskiej w Warszawie na odcinku od węzła „Puławska" do węzła „Lubelska"

Projekt koncepcyjny Parku Komunikacyjnego został opracowany przez arch. kraj. Katarzynę Łowicką oraz arch. kraj. Magdalenę Kazulo - Kleyff w 2004r, na zlecenie Oddziału Warszawskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Projekt powstał równolegle z koncepcją drogową, opracowywaną przez Biuro Planowania Rozwoju Warszawy - BPRW.
Przedmiotem koncepcji jest fragment Południowej Obwodnicy Warszawy pomiędzy ulicą Puławską a drogą Lubelską o długości 19,5 km.

Cel projektuCelem opracowania projektu koncepcyjnego Parku Komunikacyjnego było wskazanie prospołecznych i proekologicznych rozwiązań dla konfliktowych miejsc w przebiegu projektowanej trasy przez miasto. Działania te podzielono na propozycje:

 • w liniach rozgraniczających projektowanej trasy (do realizacji przez GDDKiA)
 • poza liniami rozgraniczającymi trasy (do ewentualnej realizacji przez miasto)

Celem projektu było też podjęcie dyskusji jak zagospodarować tereny sąsiadujące z Południową Obwodnicą Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych i społecznych.

Zaproponowane rozwiązania Analizy uwarunkowań występujących na obszarach, przez które przebiegać ma planowana trasa, doprowadziły do sformułowania propozycji zagospodarowania pasa drogowego oraz terenów sąsiadujących z trasą. Szczególną uwagę zwrócono na poprawę estetyki otoczenia planowanej drogi oraz promocję wartości przyrodniczych i kulturowych miasta.
Autorki projektu zaproponowały m.in.:

 • Utworzenie wzdłuż linii rozgraniczających planowanej POW ścieżki pieszo - rowerowej, łączącej wszystkie możliwe przejścia „pod" i „nad" POW
 • Wzdłuż ścieżki pieszo - rowerowej zaproponowano rozmieszczenie obiektów małej architektury, na których umieszczone byłyby informacje turystyczne dotyczące terenów położonych w sąsiedztwie POW.
 • Utworzenie ciągu wąskich zieleńców towarzyszących ścieżce pieszo - rowerowej wzdłuż POW, a na tunelu na Ursynowie utworzenie Parku Porozumienia.

Nowa ścieżka pieszo - rowerowa o długości ok. 20 km na trasie wschód - zachód, wyposażona w punkty informacji turystycznej (zlokalizowane co ok. 0,5 km) z towarzyszącymi jej zieleńcami ma szanse stać się ważnym elementem w systemie informacji i promocji wartości kulturowych i przyrodniczych miasta.

Uzgodnienia projektu

 • Projekt Parku Komunikacyjnego był prezentowany władzom wojewódzkim, władzom M. St. Warszawy i gminy Wiązowna, a także dyrekcji Mazowieckiego Parku Krajobrazowego przy uzgadnianiu projektu koncepcyjnego Południowej Obwodnicy Warszawy.
  Utworzenie Parku Komunikacyjnego uznano za działanie z zakresu kompensacji przyrodniczej, minimalizujące przyszłe szkody dokonane w środowisku przez realizację Południowej Obwodnicy Warszawy. Dostrzeżono w nim działania zmierzające do przywrócenia równowagi przyrodniczej na terenach cennych przyrodniczo.
 • Inicjatywa utworzenia Parku Komunikacyjnego została w pełni poparta przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody (pismo WŚR-VII/6810/936/04), Zarząd Parków Krajobrazowych Mazowieckiego, Chojnowskiego I Brudzeńskiego (pismo MPK/6633-1/246/04/WM) oraz Biuro Naczelnego Architekta Warszawy (pismo AM-PP7329/1059/04).
 • Według pisma Naczelnego Architekta Warszawy „opracowanie to w sposób nowatorski podejmuje problem prowadzenia tras komunikacyjnych przez tereny zurbanizowane oraz kompleksy przyrodnicze.
 • Projekt Parku Komunikacyjnego był prezentowany również Radzie Urbanistyczno - Architektonicznej przy Prezydencie m.st. Warszawy (we wrześniu 2004r). Według uwag Rady „podstawową wartością prezentacji było zwrócenie uwagi na przestrzenne, krajobrazowe i rzeźbiarskie aspekty projektowania tras komunikacyjnych. (...) Opracowanie wskazuje, że trasy komunikacyjne mogą wnosić dla miasta nowe, nie przewidywane dotąd wartości - co może mieć istotne znaczenie w dyskusjach na temat przebiegu i celowości takich tras, a także dla moderowania konfliktów zwykle towarzyszących procesom przygotowania i realizacji tego typu inwestycji".
 • 20 września 2004r. projekt został zaprezentowany Komisji Ocen Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad przy udziale przedstawicieli władz wojewódzkich, przedstawicieli władz M. St. Warszawy i gminy Wiązowna oraz dyrekcji Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Projekt zatwierdzono i włączono do następnych etapów projektowania Południowej Obwodnicy Warszawy.

 

Plansza 1: Propozycje możliwości rozwoju dla terenów sąsiadujących z planowanym odcinkiem POW (ok. 7 MB)

Plansza 2: Projekt zachowania i rozbudowy istniejących powiązań terenów o funkcjach społecznych i ekologicznych sąsiadujących z planowanym odcinkiem POW (ok. 9 MB)

Plansza 3: Projekt koncepcy

jny Parku komunikacyjnego - Ilustracje (ok. 13,5 MB)