Wydarzenia > Aktualności
17-03-14
Aktualizacje Programu Budowy Dróg Krajowych

Od czasu ustanowienia 25 stycznia 2011 roku przez Radę Ministrów „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015" dokonano w nim paru istotnych uzupełnień i zmian. Poniżej prezentuję ww. wieloletni program wraz z jego uzupełnieniami i zmianami.

Program Budowy Dróg Krajowych

(informacje zaczerpnięte z portalu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju)

Inwestycje na drogach krajowych realizowane są obecnie zgodnie z Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, który został przyjęty uchwałą Rady Ministrów z 25 stycznia 2011 r. Program zakłada stworzenie sieci połączeń autostradowych, dróg ekspresowych i dróg krajowych, jak również remont już istniejących dróg oraz podnoszenie ich standardu poprzez zmianę parametrów technicznych.

Limit finansowy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Programu został ustalony przez Radę Ministrów na poziomie 82,8 mld zł. Zakres rzeczowy Programu został dostosowany do limitu finansowego.

 

Zadania inwestycyjne zostały ujęte w 3 załącznikach do Programu:

  • Załącznik 1 - lista zadań inwestycyjnych, których realizacja rozpoczęła się do 2013 r.
  • Załącznik 1a - zawierający inwestycje priorytetowe, których realizacja mogła zostać rozpoczęta do 2013 r., pod warunkiem wystąpienia oszczędności na kontraktach z Załącznika nr 1 lub zapewnienia dodatkowych środków finansowych ponad limit ustalony przez Radę Ministrów.
  • Załącznik 2 - zawierający inwestycje, których stan przygotowania nie pozwalał na rozpoczęcie realizacji przed 2013 r. Ich realizacja będzie możliwa po 2013 r., pod warunkiem spełnienia wymogów formalno-prawnych, uzyskania wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych oraz zapewnienia niezbędnych środków finansowych.

 

Zasadniczym celem podejmowanych działań jest stworzenie sieci drogowej o znacznie wyższych niż obecnie parametrach użytkowych, w tym powstanie zasadniczego szkieletu dróg o dużej przepustowości, stanowiących sieć połączeń pomiędzy największymi ośrodkami gospodarczymi kraju. Na skutek realizacji planu inwestycyjnego oraz działań prewencyjnych w znacznym stopniu wzrośnie również poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Pobierz pliki:


W toku realizacji Program uzupełniono o:

  • Załącznik nr 4, w którym dokonano przesunięcia dwóch inwestycji z Załącznika nr 2 do Załącznika nr 1a;
  • Załącznik nr 5, który zawiera listę inwestycji realizowanych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020, oraz dla których postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót zostaną uruchomione w 2013 r.;
  • Załącznik nr 6, który zawiera listę niektórych inwestycji polegających na budowie obwodnic na drogach krajowych realizowanych w nowej perspektywie UE 2014-2020, dla których postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót zostaną uruchomione w 2013 r. Poza jedną inwestycją, wszystkie postępowania przetargowe zostały ogłoszone zgodnie z tym załącznikiem.

Załącznik nr 4

6 listopada 2012 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę z 25 stycznia 2011 r., dokonując aktualizacji Programu. Zmiana ta nie wpłynęła na przyznany limit 82,8 mld zł, pomimo przesunięcia dwóch zadań z załącznika nr 2 do załącznika nr 1a.

Pobierz pliki:

Załącznik nr 5

4 czerwca 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Załącznik nr 5 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015.

 

W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 planowana jest kontynuacja realizacji inwestycji drogowych na drogach szybkiego ruchu, których celem będzie budowa spójnej sieci drogowej. Aby zachować ciągłość realizacji inwestycji drogowych i sprawnie rozpocząć wydatkowanie środków unijnych, konieczne było uruchomienie postępowań przetargowych już w 2013 r. Takie działanie umożliwi rozpoczynanie robót już w roku 2014, czyli w pierwszym roku nowej perspektywy finansowej UE. Działanie takie, oprócz pozytywnego efektu gospodarczego, umożliwi szybszy napływ refundacji z budżetu UE.

 

Na liście zadań ujęto odcinki S3, S5, S7, S8, S19 i S51.

 

Na realizację zadań z Załącznika nr 5 konieczne jest zabezpieczenie kwoty 35,73 mld zł. Środki pochodzić będą z Krajowego Funduszu Drogowego oraz refundacji z budżetu UE.

Pobierz pliki:

Załącznik nr 6

1 października 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Załącznik nr 6 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015.

 

W nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020, obok kontynuacji budowy sieci dróg szybkiego ruchu, planowana jest budowa obwodnic na drogach krajowych, których celem będzie wyprowadzenie ruchu ciężkiego poza centra miast. W załączniku tym ujęto 12 inwestycji polegających na budowie obwodnic na drogach krajowych, z czego dla 11 zadań przetarg ogłoszono w 2013 r., natomiast przetarg na budowę obwodnicy Sanoka zaplanowano na rok 2014.

 

Na realizację zadań w latach 2014-2020 konieczne będzie zabezpieczenie kwoty 4,92 mld zł.

Pobierz plik:

Zmiana Załącznika nr 5

10 grudnia 2013 r. Rada Ministrów wprowadziła zmianę w Załączniku nr 5 do Programu, poprzez dodanie do listy zadań inwestycyjnych zadania S2 węzeł Puławska - węzeł Lubelska i usunięcie zadania S3 Legnica-Lubawka, a także aktualizację danych, w tym o wartości wydatków Krajowego Funduszu Drogowego i przepływów finansowych w poszczególnych latach dla wszystkich zadań ujętych na przedmiotowej liście.

 

Zadanie S2 węzeł Puławska - węzeł Lubelska wpisuje się w szersze zadanie budowy obwodnicy Warszawy. Wprowadzany odcinek w ciągu drogi ekspresowej S2 stanowi ważną część południowego przebiegu obwodnicy i stanowi przedłużenie oddanego do ruchu we wrześniu 2013 r. odcinka S2 węzeł Konotopa - węzeł Puławska. Cały odcinek S2 połączy wybudowaną autostradę A2 z ujętą także w Załączniku nr 5 i planowaną do realizacji drogą ekspresową S17 oraz dalej na wschód z korytarzem transportowym w kierunku granicy z Białorusią. Wybudowanie tego odcinka pomoże także wyprowadzić ruch tranzytowy z aglomeracji warszawskiej po drogach szybkiego ruchu, przystosowanych do przenoszenia ruchu ciężarowego.

 

W przypadku zadania S3 Legnica-Lubawka pierwotnie planowane było uruchomienie przetargu jeszcze w 2013 r. Odcinek ten ma charakter transgraniczny i jego budowa była ściśle uzależniona od stanowiska strony czeskiej o realizacji po ich stronie właściwego odcinka transeuropejskiego korytarza transportowego TEN-T (R11). Wobec ostatecznego stanowiska strony czeskiej, że jego realizacja może się rozpocząć nie wcześniej niż w 2018 r., zdecydowano o usunięcia tego odcinka S3 z listy zadań, dla których postępowanie przetargowe miałoby zostać ogłoszone jeszcze w 2013 r. Usunięcie nie oznacza rezygnacji z realizacji tej inwestycji jeszcze w perspektywie finansowej UE 2014-2020. Zadanie zostało zgłoszone do finansowania w ramach instrumentu finansowego UE Connecting Europe Facility jako inwestycja transgraniczna.

 

Na realizację wyżej wymienionych zadań w zmienionym Załączniku nr 5 konieczne będzie zabezpieczenie kwoty 37,63 mld zł. Środki pochodzić będą z Krajowego Funduszu Drogowego oraz refundacji z budżetu UE, przy czym nie jest aktualnie możliwe wskazanie konkretnego poziomu dofinansowania, a co za tym idzie wielkości refundacji, które zostaną dla tych projektów pozyskane.

Pobierz plik:

ugg baratas

baratas air max 90

botas baratas ugg

Informacja dotycząca stanu realizacji PBDK na lata 2011-2015

Pobierz plik:

 

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
17-01-2014