Wydarzenia > Aktualności
17-08-12
Trasa ekspresowa Puławska-Lotnisko-Marynarska to dodatkowe połączenie południowych dzielnic Warszawy i dojazd do lotniska

Ponad dwie trzecie robót zostało wykonanych na budowie trasy ekspresowej S2/S79 Puławska-Lotnisko-Marynarska. Wykonawca zrealizował większość obiektów mostowych. Do wykonania pozostały 3 obiekty. Trwają końcowe prace przy budowie nasypów oraz układanie konstrukcji nawierzchni. Powstają ekrany akustyczne, bariery energochłonne, trwają roboty wykończeniowe.

 

Trasa S2/S79 Puławska-Lotnisko-Marynarska to dwa odcinki 6 pasowej (2 jezdnie po 3 pasy ruchu) drogi ekspresowej: S79 od węzła „Lotnisko" do węzła „Marynarska" oraz S2 od węzła „Lotnisko" do węzła „Puławska".

W ramach budowy blisko 9 km trasy powstają: 4 węzły drogowe: „Lotnisko", „Puławska" , „Marynarska" i „MPL Okęcie" i szereg obiektów inżynierskich: mosty, tunele drogowe i kolejowe, wiadukty (w ciągu drogi głównej, w ciągu łącznic, nad i pod trasą).Inwestycja obejmuje też budowę i przebudowę istniejących ulic, dróg poprzecznych, dróg dojazdowych, łącznic w węzłach, kładki i przejścia podziemnego dla pieszych, systemu odwodnienia i oświetlenia drogi a także przebudowę urządzeń infrastruktury podziemnej, sieci trakcyjnych tramwajowych i kolejowych, wykonanie oznakowania i instalacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (w tym systemów sygnalizacji świetlnej, znaków poziomych i pionowych oraz barier ochronnych).

Ponadto powstają urządzenia związane z ochroną środowiska, takie jak ekrany akustyczne, obustronne pasy zieleni, urządzenia podczyszczające wody deszczowe spływające z jezdni (rowy trawiaste, zbiorniki i separatory), bezkolizyjne przejścia dla zwierząt.

 

Budowa 2 węzłów Marynarska i Puławska wynika m.in. z porozumienia pomiędzy GDDKiA Oddział w Warszawie a Zarządem Dróg Miejskich. Realizowany przez GDDKiA węzeł Marynarska umożliwi Miastu Stołecznemu Warszawa dołączenie się z inwestycją polegającą na budowie trasy N-S. Mimo, że Miasto nie rozpoczęło jeszcze swojej inwestycji, GDDKiA musiała budować węzeł w układzie docelowym, by nie doprowadzić do niegospodarnego zarządzania publicznymi środkami. Gdyby bowiem zdecydowano się na realizację węzła w kilku etapach wiązałoby się to z koniecznością częściowej rozbiórki niektórych rozwiązań, jak np. łącznicy prowadzącej ruch z ul. Marynarskiej w kierunku ul. Hynka czy wiaduktu w ciągu ul. Marynarskiej.
Opracowana ekspertyza dla starego wiaduktu środkowego w ciągu ul. Marynarskiej wykazała, iż nie spełniał on warunku nośności dla tej klasy drogi. Ze względu na specyficzną konstrukcję obiektu, nie było możliwości dostosowania jego klasy do poziomu B - czyli wyższe klasy obciążeniowej . Remont wykonany 13 lat temu przez ZDM polegał jedynie na wykonaniu nakładki na istniejącej płycie, umożliwiającej ułożenie nawierzchni i miał zapobiec dalszej degradacji obiektu. Co więcej, wiadukt był budowany w latach siedemdziesiątych, kiedy obowiązywały inne mniej restrykcyjne normy i przepisy. Kolejny remont obiektu byłby nieracjonalny, gdyż nie ma technicznej możliwości podniesienia jego klasy do wyższego poziomu. Ponadto geometria węzła narzuciła wydłużenie starego obiektu o kilkadziesiąt metrów tak, by przeprowadził ruch nad linią kolejową Warszawa-Radom i trasą S-79. Takie rozwiązanie nie było możliwe, ponieważ dotychczasowy wiadukt był za krótki.

 

W ramach inwestycji realizowanej przez GDDKiA na terenie Służewca powstanie kładka dla pieszych, która umożliwi bezkolizyjne dotarcie pieszych z przystanku komunikacji miejskiej w kierunku ul. Wołoskiej, na przystanek na trasie NS w kierunku Lotniska im. Chopina, bez konieczności schodzenia na poziom „0".

 

Na zlecenie GDDKiA budowany jest też bezkolizyjny węzeł Puławska. Przebieg trasy głównej ulicy Puławskiej zaplanowano w poziomie -1, przejazdem tunelem drogowym. Takie założenie wymusiło wykonanie na obecnym etapie tylko tych elementów tunelu, które były niezbędne dla realizacji robót zwianych z wiaduktem WA29 ( podpora w pasie dzielącym jezdnie ul. Puławskiej ). W przyszłości będzie możliwa budowa tunelu wraz z przebudową ul. Puławskiej.
Etapowanie robót ma na celu między innymi ograniczenie do minimum zakłóceń w ruchu pojazdów przemieszczających się ul. Puławską a docelowo także trasą S2.

 

Realizacja wszystkich prac rozpoczęła się we wrześniu 2009r. Obecnie GDDKiA negocjuje warunki aneksu z Wykonawcą. Zgodnie z warunkami kontraktu, Inżynier nadzorujący budowę określi termin zakończenia robót (wynikający z przyczyn niezależnych od Wykonawcy) na grudzień 2012r. Jeżeli do tego czasu nie dojdzie do zawarcia aneksu, GDDKiA będzie uprawniona do naliczania kar Wykonawcy.

While choosing cheap prom dresses for 2013, we need to keep certain things in our mind.


Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Warszawa